Kollasj

Møt våre 8 nye medlemmer

De er fremragende unge forskere og ønsker å skape bedre karrieremuligheter for yngre forskere.

Vi ser fram til å få flere engasjerte medlemmer, som vil gi oss mulighet til å opprettholde aktiviteten vår og videreutvikle AYFs politikk, sier leder for AYF, Magnus Aronsen.

Den 25. oktober tar Akademiet for yngre forskere opp 8 nye medlemmer for perioden 2018-2022. Til sammen har Akademiet nå 42 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard.

Bli bedre kjent med våre nye medlemmer

Les mer om hva de forsker på og deres vei inn i forskningen.

De nye medlemmene deltar på høstens akademisamling i Bergen der blant annet arbeidsplaner for det kommende året skal lages.

Om søknadsprosessen

Innvalgskomiteen har bestått av fire av Akademiets medlemmer; Kyrre E. Emblem, Katrien De Moor, Marte Blikstad-Balas og Kim Senger; og to eksterne medlemmer; Terje Lohndal fra Det Norske Videnskaps-Akademi, som også hadde en sentral rolle i etableringen av Akademiet i 2015, og Kristin Vinje, som er Visedekan på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Intervjuene foregikk i Oslo i midten av september. Aktuelle kandidater ble innkalt til gruppeintervjuer a 3-4 personer. Her ble kandidatene spurt ut om deres forskningshverdag og interesse, samt forhold rundt Akademiets kjernesaker.

Intervjukomiteen la spesielt vekt på søkernes motivasjon for å søke, og deres engasjement for forskningspolitikk og formidling, opplyser leder av innvalgskomiteen Kyrre Eeg Emblem.

Dette er sentrale egenskaper for å kunne utvikle Akademiet videre.

Videre var det ekstra hyggelig å erfare at mange søkere kombinerer et høyt vitenskapelig nivå med evnen til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte. Utfordringen med årets innvalg var således mer at vi ikke kunne ta inn alle kandidatene som isolert sett var aktuelle for medlemskap, avslutter Emblem.

Innvalgskomiteen har intervjuet de nye medlemmene. Fra venstre: Kyrre Eeg Emblem, Kristin Vinje, Marte Blikstad-Balas og Terje Lohndal. Katja Enberg og Kim Senger var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kjønnsfordeling

Da Akademiet ble etablert i 2015 ble det tatt opp 20 medlemmer, like mange kvinner og menn. Etter andre opptak i 2017 bestod Akademiet av 62 % kvinner og 38 % menn. Endringen i kjønnsfordelingen skyldes at nesten 70 % av søkerne var kvinner. I år tar Akademiet opp 4 kvinner og 4 menn, hvilket gjør at kjønnsfordelingen igjen jevner seg litt ut. Vi vil imidlertid jobbe for en enda jevnere kjønnsbalanse og oppfordrer igjen dyktige menn til å søke i neste opptaksrunde. Videre har vi også et uttalt ønske om å representere hele landet og gjennom dette øke andelen medlemmer fra andre deler av landet enn i Oslo.

Om AYF

Vi er et nasjonalt akademi for yngre forskere med visjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Vi søker å være tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt, samt å reflektere kjønnsbalansen og den internasjonale sammensetningen blant yngre forskere i Norge. I følge vedtektene skal Akademiet på sikt ha 40 medlemmer, og medlemmene sitter i fire år.

Les mer om AYF.