Akademiet for yngre forskere

14 nye medlemmer i Akademiet for yngre forskere

Den 23. oktober tar Akademiet for yngre forskere opp 14 nye medlemmer. Til sammen har Akademiet nå 34 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard.

Akademiet for yngre forskere er et nasjonalt akademi med visjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Akademiet søker å være tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt, samt å reflektere kjønnsbalansen blant dagens yngre forskere. Organisasjonen ønsker også å reflektere den internasjonale sammensetningen blant yngre forskere i Norge, så godt det lar seg gjøre med norsk som arbeidsspråk

Akademiet ser fram til å få flere engasjerte medlemmer, som vil gi oss mulighet til å øke aktivitetsnivået ytterligere. Spesielt er det gledelig at noen av de nye medlemmene er ansatt ved høgskoler, siden alle de tidligere medlemmene er ansatt i universiteter og forskningsinstitutter.

Da Akademiet ble etablert i 2015 ble det tatt opp 20 medlemmer, like mange kvinner og menn. Etter andre opptak består Akademiet nå av 62 % kvinner og 38 % menn. Endringen i kjønnsfordelingen skyldes at nesten 70 % av søkerne i år var kvinner. Akademiet vil imidlertid jobbe for en jevnere kjønnsbalanse og oppfordrer dyktige menn til å søke i neste opptaksrunde. Videre håper Akademiet å øke andelen medlemmer fra andre deler av landet enn i Oslo. I følge vedtektene skal Akademiet på sikt ha 40 medlemmer.

De nye medlemmene

De 14 nye medlemmene som er tatt opp for perioden 2017-2021 er:

Anne Maria Eikeset (biologi, Universitetet i Oslo), Guro Busterud (lingvistikk, NTNU), Heidi Holmen (helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus), Ingrid Lossius Falkum lingvistikk, Universitetet i Oslo), Jan Terje Andersen (medisin, Universitetet i Oslo), Kim Senger (geologi, UNIS), Maja Janmyr (jus, Universitetet i Bergen), Marianne Hem Eriksen (arkeologi, Universitetet i Oslo), Marta Bivand Erdal (samfunnsgeografi, PRIO), Marte Blikstad-Balas (utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo), Morten Jerven (global endring og internasjonale relasjoner, NMBU), Sofie A. E. Høgestøl (jus, Universitetet i Oslo), Solfrid Brattland-Sanda (idrettsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge) og Stefka G. Eriksen (filologi, NIKU).

De nye medlemmene deltar på høstens akademisamling på SIMULA der blant annet arbeidsplaner for det kommende året skal lages.

I løpet av de neste ukene kan du bli bedre kjent med våre nye medlemmer på nettsiden til Akademiet for yngre forskere. Her får alle en utvidet forskerprofil slik at du kan få vite mer om hva de forsker på og deres vei inn i forskningen.

Kort om søknadsprosessen

Innvalgskomiteen har bestått av fire av Akademiets medlemmer (Kyrre E. Emblem, Katrien De Moor, Alexander R. Jensenius og Ingeborg P. Helland) og to eksterne medlemmer. De eksterne medlemmene var Terje Lohndal fra Det Norske Videnskaps-Akademi, som også hadde en sentral rolle i etableringen av Akademiet i 2015, og Anders Kvernmo Langset, som er politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i Kirke- utdanning- og forskningsfraksjonen. Basert på søknadene valgte komiteen ut 20 kandidater som ble intervjuet i grupper.

Intervjukomiteen har lagt vekt på søkernes engasjement for forskningspolitikk og formidling, potensiale for å bidra til videreutvikling av akademiet, samt deres vitenskapelige nivå og evne til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte.

Innvalgskomiteens medlemmer: Fra venstre, Kyrre Eeg Emblem (komiteleder), Katrien De Moor, Pål Pettersen (sekretær) Anders Kvernmo Langset, Ingeborg P. Helland og Terje Lohndal
Innvalgskomiteens medlemmer: (fra venstre) Kyrre Eeg Emblem (komiteleder), Katrien De Moor, Pål Pettersen (sekretær) Anders Kvernmo Langset, Ingeborg P. Helland og Terje Lohndal