Om Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere (AYF) er et uavhengig, tverrfaglig og mangfoldig nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling blant yngre forskere. Vi vil fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet, og være en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Gjennom å initiere og inspirere til dialog mellom forskningsmiljøer og samfunn vil vi bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling i Norge og i verden. 

Om medlemskapet

Akademiet for yngre forskere er åpnet for forskere fra alle fagområder i hele Norge. Søkere må ha betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid å vise til samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt; være interessert i og ha mulighet til aktivt å delta i akademiets virke og ikke fyller mer enn 40 år i opptaksåret. Medlemmer fra alle nasjoner som arbeider i norske forskningsmiljø er velkomne til å søke, men det er en forutsetning at medlemmer behersker norsk. Medlemskap oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju og varer i fire år. Utlysning for å søke medlemskap er normalt mellom mai/juni, mens opptaksprosessen er i september/oktober. Les mer under "søk medlemskap".

AYF består av rundt 40 yngre forskere som arbeider i Norge. Det er også rom i våre vedtekter for 10 internasjonale medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø. Akademiet for yngre forskere skal være tverrfaglig sammensatt, ha bred geografisk representasjon og jevn kjønnsfordeling. Videre er akademiet tenkt å være samlingsbasert og ha minst to samlinger i året på ulike steder i Norge.

Etableringsprosessen

Det Norske Videnskaps-Akademi tok formelt initiativ til å opprette et ungt akademi i Norge 2013 og fikk støtte av Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet for 2014. Prosjektet kom ordentlig i gang senhøsten 2014 da prosjektleder var på plass. En arbeidsgruppe bestående av yngre forskere fra universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim utviklet utkast til vedtekter vinteren 2015 før den første søknadsprosessen åpnet våren 2015. Nærmere 160 yngre forskere søkte om medlemskap og høsten 2015 ble de første 20 medlemmer tatt opp. De første medlemmene stiftet Akademiet for yngre forskere 29. oktober 2015.

1.januar 2020 ble AYF ble en selvstendig juridisk og økonomisk enhet med eget organisasjonsnummer og økonomi. AYF har fortsatt kontorer hos Det Norske Videnskapsakademi. I februar 2020 tiltrådte AYF sin første generalsekretær og høsten samme år fikk AYF nye vedtekter. Gjeldende strategi gjelder for perioden 2022-2026.

Akademiet for yngre forskeres 20 første medlemmer. Utarbeidet av Eirik Furu Baardsen.
Akademiet for yngre forskeres 20 første medlemmer. Utarbeidet av Eirik Furu Baardsen.

Internasjonalt samarbeid

Akademiet for yngre forskere er del av en større «ungakademibevegelse» som har vokst fram det siste tiåret og har søsterorganisasjoner i hele verden. Akademiet er del av internasjonale nettverk for unge akademier og samarbeider med søsterakademier der det er naturlig.

Les mer om den unge akademibevegelsen her.

Praktisk informasjon

Akademiet for yngre forskere er primært finansiert av midler over statsbudsjettet fra Kunnskapsdepartementet. Sekretariatet ligger i dag hos Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler. Kontaktinformasjon til vår generalsekretær og valgte ledelse finner dere på våre kontaktsider.

Logoen til Akademiet for yngre forskere er utviklet av Egon Låstad og symboliserer hvordan medlemmene skal være kjernen i akademiet.

Medlemmene i Akademiet for yngre forskere per oktober 2022. Tatt på AYFs høstsamling i Tromsø. Foto: David Jensen / AYF.