Strategi

STRATEGI 2022 - 2026


Vedtatt på Akademiet for yngre forskeres generalforsamling 14. oktober 2021.

Formålsparagraf 

Akademiet for yngre forskere (AYF) er et uavhengig, tverrfaglig og mangfoldig nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling blant yngre forskere. Vi vil fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet, og være en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Gjennom å initiere og inspirere til dialog mellom forskningsmiljøer og samfunn vil vi bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling i Norge og i verden.

Visjon

Akademiet for yngre forskere fremmer vitenskap og former fremtidens kunnskapssamfunn

Strategiske mål 2022 – 2026

For perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2026 har AYF følgende strategiske mål:

Samfunnsengasjement

AYF skal prioritere å:

 • fremme gode vilkår for fri forskning og forskningsbasert politikk, fremme betydningen av forskningsetikk
  samt synliggjøre forskerrollen
 • være en stemme for yngre forskere i det offentlige rom gjennom medieoppslag, deltakelse i debatter og
  høringssvar på offentlige dokumenter
 • være en foretrukken samarbeidspartner for ledende aktører innen norsk forskningspolitikk
 • utøve inspirerende forskningsformidling, delta i forskningsdialog og skape begeistring blant barn og unge
  for forskningens muligheter
 • fremme betydningen av internasjonalisering i forskning og vitenskap
 • jobbe for at forskning skal være mangfoldig og inkluderende

Organisasjon

AYF skal prioritere å:

 • være et attraktivt og mangfoldig landsdekkende nettverk for yngre forskere
 • arrangere jevnlige samlinger for AYFs medlemmer
 • arrangere åpne faglige møter, også utenom akademisamlingene, hvor unge forskere kan føre tverrfaglige diskusjoner som kan legge grunnlaget for nye gjennombrudd
 • delta i internasjonalt samarbeid med andre akademier for yngre forsker
 • legge til rette for møteplasser for AYF og alumniforeningen
 • være en organisasjon med sunn og bærekraftig drift