Vedtekter

§ 1 Formålsparagraf

Akademiet for yngre forskere (heretter «Akademiet») har som formål

 1. å være en tverrfaglig møteplass for yngre forskere.
 2. å være en forskningspolitisk plattform for yngre forskere.
 3. å være en aktiv pådriver for nyskapende forskningsformidling.
 4. å være en attraktiv vitenskapelig debattarena.

§ 2 Organisasjonen Akademiet for yngre forskere

Akademiet

 1. skal bestå av inntil 40 medlemmer som arbeider i Norge.
 2. kan i tillegg inkludere inntil 10 internasjonale medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø.
 3. skal være tverrfaglig sammensatt, ha bred geografisk representasjon og jevn kjønnsfordeling.
 4. skal ha norsk som arbeidsspråk.
 5. skal være samlingsbasert.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Akademiet

 1. er tidsbegrenset til 4 år.
 2. oppnås på bakgrunn av søknad, kortfattet CV og intervju hvor kandidater redegjør for sin motivasjon, konkrete interesse for og mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.

§ 4 Kriterier for medlemskap

Nye medlemmer må

 1. ha betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
 2. vise interesse og ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.
 3. ikke fylle mer enn 38 år i opptaksåret. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges Forskningsråds retningslinjer.

§ 5 Valg av medlemmer

Akademiet velger inn nye medlemmer hvert år. Hvert år åpnes søknadsprosessen og et innvalgspanel bestående av inntil fire representanter fra Akademiet og 2-4 eksterne representanter fra ulike organisasjoner som jobber med forskning velger ut søkere og avholder intervju. Styret nominerer innvalgspanelet før innvalgspanelet vedtas endelig på et akademimøte. Sekretariatsleder fungerer som innvalgspanelets sekretær. Innvalgspanelet rapporterer til styret og innstiller kandidater til medlemskap. Styret fatter endelig beslutning om tilbud om medlemskap.

§ 6 Utmelding og tap av medlemskap

Medlemmer

 1. har anledning til å melde seg ut av Akademiet. Utmeldelse må skje skriftlig.
 2. kan miste sitt medlemskap på grunn av manglende deltagelse. Tap av medlemskap skjer etter avstemning på et akademimøte, og avgjøres ved 2/3 flertall.

page2image2571504§ 7 Akademiledelse

Akademiet ledes av et styre bestående av fem Akademimedlemmer, inkludert en leder og nestleder, i tillegg til inntil to eksterne medlemmer. Mandatperioden er på ett år for Akademistyremedlemmer og to år for eksterne styremedlemmer og løper fra akademiets årsdag.

Styret skal sikre at akademiet arbeider i tråd med formålsparagrafen (§1) samt forberede saker til akademimøter. Akademiledelsen møtes ved behov, og bør preges av kontinuitet og fornyelse. Leder bør fortrinnsvis velges fra utgående styre.

§ 8 Valg av akademiledelse

Akademiet velger hvert år et styre bestående av fem medlemmer; tre styremedlemmer, en leder og nestleder. Forslag til styremedlemmer, leder og nestleder meldes skriftlig til en valgkomité. Valgkomiteen legger fram valgforslagene senest to uker før valget finner sted.

Valget skjer ved anonym avstemming og avgjøres ved enkel majoritet.

Valg av leder og nestleder bør gjøres samlet i en liste. Valg av styremedlemmer gjøres i en separat avstemming etter valg av ledelse. På valgdagen settes det sammen et tellekorps på tre medlemmer som sørger for den praktiske gjennomføringen av valget.

Dersom et styremedlem må fratre sitt verv i løpet av mandatperioden velges et nytt styremedlem på neste akademimøte. Det nye styremedlemmets mandatperiode går fram til neste ordinære valg.

Dersom leder må fratre sitt verv i løpet av mandatperioden fungerer nestleder som leder fram til neste ordinære valg.

§ 9 Valgkomité for valg av akademiledelse

Valgkomiteen nomineres av utgående valgkomité. Valgkomiteen oppnevnes ved årsmøtet og består av fire akademimedlemmer.

§ 10 Akademimøter

Akademiet holder minst to akademimøter i året. Møtene skal holdes på ulike steder i Norge.

§ 11 Beslutningsreglement

Akademiet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar på møtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styremedlemmene er til stede.

§ 12 Referat

Ved hvert akademimøte og styremøte skal det føres referat. Referatet skal inneholde dato, sted, navn på alle som har deltatt på møtet, saker, beslutninger og oversikt over eventuelle valg og omvalg. Referatet justeres ved det påfølgende akademimøtet.

§ 13 Sekretariat

Sekretariatet tilrettelegger for Akademiets administrative drift, inkludert økonomi. Sekretariatet ledes av en sekretariatsleder, og dets størrelse tilpasses behov og ressurstilgang.

§ 14 Endring av vedtekter

Forslag til endring av vedtekter skal skje skriftlig og meldes inn til akademiledelsen. Akademiledelsen skal gi alle stemmeberettigede medlemmer beskjed om de forslåtte endringene senest to uker før behandling av vedtektsendring. Det kreves 2/3 flertall for at vedtektsendringer skal gå gjennom.