Høring

Akademiets høringsinnspill til Forskningsrådets rekrutteringspolicy

10. februar sendte Akademiet for yngre forskere inn sitt høringsinnspill til Forskningsrådets utkast til ny rekrutteringspolicy.

Siden stiftelsen har karrierepolitikk vært et av de viktigste arbeidsfeltene for Akademiet for yngre forskere. Vi har derfor satt stor pris på at Akademiet fikk anledning til å presentere våre innspill til Forskningsrådets ledergruppe i forkant av høringsfristen og ser fram til videre dialog.

Akademiet for yngre forskeres viktigste innspill

1) I dagens Norge sikrer postdoktorstillingene samfunnet tilstrekkelig og helt nødvendig forskerspesialisering og -erfaring. Akademiet er positive til Forskningsrådets forslag om å tydeliggjøre bruken av postdoktorstipend som kvalifisering til vitenskapelig toppstilling. Men dersom antallet postdoktorstillinger skal snevres inn, mener Akademiet at det samtidig må etableres et alternativt karriereløp for kandidater med fullført doktorgrad. Det vil si faste stillinger til høyt kompetente medarbeidere som kan sørge for kontinuitet i forskningen. Dette forutsetter ressurser i form av forskningsfinansiering, for eksempel ved en omdisponering (og eventuell økning) av deler av midlene som i dag går til postdoktorstipend.

2) Postdoktorperioden utgjør et viktig trinn i kandidateneskarriereløp uavhengig av hvilken sektor kandidatene til slutt velger å jobbe i. Akademiet vil på det sterkeste anbefale at postdoktorgruppen får mulighet til å opparbeide seg viktig breddekompetanse. Derfor mener Akademiet det er behov for å etablere et utviklingsprogram for postdoktorer som skal sikre at kandidater får nødvendig breddekompetanse.

Akademiet foreslår en ny karrierestruktur med to alternative karriereløp og et postdoktorutviklingsprogram:

Slide1

Figuren viser dagens praksis til venstre og Akademiets alternative modell til høyre. Dersom antallet postdoktorstillinger skal reduseres mener Akademiet at det er en forutsetning at det samtidig etableres et alternativt karriereløp for kandidater med fullført doktorgrad, illustrert i den grønne stolpen i høyre figur. Postdoktorutviklingsprogrammet er relevant for begge modeller. Ved å gjennomføre et slikt program legger kandidater grunnlaget for å nå en vitenskapelig toppstilling, men vil samtidig ha kvalifikasjoner for stillinger i andre sektorer.

Les hele Akademiet for yngre forskeres høringsinnspill.

Bakgrunnen for Forskningsrådets rekrutteringspolicy

Målene som ligger til grunn for Forskningsrådets nye rekrutteringspolicy er å bygge kvalitet i forskerkvalifiseringa, sikre kapasitet i forskerkvalifiseringa og gjøre forskerkarrieren attraktiv. Videre har Forskningsrådet særlig ønsket innspill på hvordan Forskningsrådet kan bidra til økt mobilitet blant doktorgrads- og postdoktorstipendiater, om det bør settes måltall for rekruttering på område hvor rekrutteringen er svak og om det er behov for å tydeliggjøre bruken av postdoktorstipend som kvalifiseringsstilling til vitenskapelige toppstilling.