NOU-2020-3

AYF med flere anbefalinger i høringssvar til ny UH-lov

AYF leverte nylig inn vårt høringssvar til NOU 2020:3 Ny lov for universiteter og høyskoler.

Vi mener at et lovverk for landets universiteter og høyskoler må ivareta faglig autonomi i styring av institusjonene, sikre fri og uavhengig forskning samt opprettholde gratisprinsippet for høyere utdanning.

AYFs hovedanbefalinger er: 

 • Gratisprinsippet bør ligge fast i samme omfang som i dag.
 • Retten til gratis norskopplæring for fremmedspråklige ansatte bør lovfestes.
 • Det bør gjennomføres en helhetlig vurdering av poengberegningssystemet for høyere utdanning.
 • Alderspoeng bør fjernes ved opptak til høyere utdanning.
 • Kjønnspoeng bør opprettholdes ved opptak til høyere utdanning, for å sikre kjønnsbalanse i rekrutteringen til forskerstillinger.
 • UH-institusjonene bør sikres en lovfestet autonomi til å velge sin egen styringsform.
 • Antall perioder i universitetsstyret for midlertidig vitenskapelig ansatte bør økes fra to til fire valgperioder.
 • Man bør senke kravet om andelen midlertidig ansatte for representasjon i universitetsstyret fra 25 prosent til 15 prosent.
 • Det bør lovfestes at alle institusjoner har sin egen postdoktor- og stipendiatorganisasjon.
 • Faste ansettelser bør være hovedregelen.
 • Innstramming i bruk av postdoktorstilling kan være positivt, men kan også ha utilsiktede konsekvenser, og dette bør utredes før det lovfestes.
 • Det bør være en minste åremålslengde for postdoktorer på tre år.

Les hele høringssvaret vårt på regjeringen sine nettsider