Meld. St. 4 (2018–2019)

AYF med flere innspill til ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) er et av de viktigste strategiske dokumentene for styringen av norsk kunnskapspolitikk. Det neste året skal LTP revideres og AYF har gitt sine innspill.

Her er våre anbefalinger:

Hva er de største samfunnsendringene

Vi anser klimakrisen, utfordringer knyttet til fri forskning og akademisk ytringsfrihet samt ettervirkninger av koranapandemien som de tre største samfunnsendringene. Dette skaper også et behov for endringer i den reviderte langtidsplanen.

Hvilke hindringer eksisterer for at LTP skal nå sine mål

I vårt innspill viser vi til flere konkrete hindringer som vi mener svekker måloppnåelsen. Blant annet gjelder dette den høye andelen midlertidighet i norsk akademia, som bidrar til å skape usikre karriereveier og betingelser for yngre forskere, og svekker kvaliteten på forskningen. I tillegg finner vi store variasjoner i UH-sektoren i forskernes betingelser og tid til å forske.

Selv om det har vært en økning i forskningsmidler, har vi ikke oppnådd målet om at FOU-innsatsen skal utgjøre 3 prosent av BNP. Vi anbefaler at NFR utreder en to-trinns søknadsprosess med en forenklet søknadsmodell i første runde, og en mer fullverdig søknad for de som går videre til andre runde. Dette vil spare tid for de som søker, og i tillegg sikre at NFR får mer kapasitet til søknadsbehandlingen.

Vi mener at det økte presset mot den akademiske ytringsfriheten er bekymringsverdig. Vi må verne fri forskning mot press og maktmisbruk fra interesser som ønsker å sensurere eller påvirke resultatene, enten det er styresmakter, næringsinteresser eller andre oppdragsgivere.

 Hva bør endres i gjeldende LTPs mål og prioriteringer 

Vi mener langtidsplanen har gode målsetninger, og at disse bør videreføres. AYF mener at det bør gjøres noen justeringer i prioriteringene knyttet til «Klima, miljø og miljøvennlig energi» og «Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden».

Hvordan bør «Missions» innrettes  

Vi anbefaler at såkalte missions får et norsk begrep, for eksempel «samfunnsutfordringer» eller «samfunnsoppdrag». For at «missions» skal være best mulig innrettet, er det viktig at forskere, både yngre og etablerte, tar del i utformingen av «missionene».

Hvordan sikre tillit til forskning

For å sikre høyere tillit til forskningsbasert kunnskap, må forskningens verdier, metoder og innhold formidles til befolkningen i større grad enn i dag. Formidling må anses og anerkjennes formelt som en integrert del av forskningen.

Andre innspill

AYF mener at norsk som fagspråk må beholdes og videreutvikles, og at den reviderte langtidsplanen må inneholde en strategi for dette.

Hele vårt høringsinnspill kan leses på våre nettsider.

Forslag til ny LTP vil bli lagt frem i oktober 2022, og vil gjelde for perioden 2023-2032. Les mer om dette arbeidet på regjeringen sine nettsider.