Foto Ketil Blom Haugstulen / Khrono

AYF sine innspill til Kierulf-utvalget om akademisk ytringsfrihet

AYF har gitt sine innspill til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet. Les vårt innspill her!

AYF mener det er fire overordnede utfordringer knyttet til den akademiske ytringsfriheten som er:

1. Midlertidighet

2. Eksternfinansiering

3. Press fra eksterne interesser

4. Avgrensning – at det er uklart hvem den akademiske ytringsfriheten gjelder for.

Vi anbefaler at:

  • Det opprettes et ombud for akademisk ytringsfrihet. Ombudet kan være på nasjonalt nivå, eller opprettes ved institusjonene. I tillegg foreslår vi grundig opplæring av alle ledere ved forskningsinstitusjoner i akademisk ytringsfrihet, inkludert hvilken trygghet prinsippet gir akademisk ansatte.
  • Det bør settes av mer midler til nysgjerrighetsdrevet forskning relativt til den brukerorienterte forskningen. NFR og KD bør analysere effekten av brukerorientering på graden av reell akademisk frihet og ytringsfrihet, og/eller gjøre en kartlegging av hvordan denne problemstillingen oppleves blant forskere i Norge.
  • AYF foreslår at alle institusjoner har en handlingsplan for hva de skal gjøre dersom enkeltforskere eller fagmiljøer blir utsatt for press og kampanjer, enten gjennom offentlig debatt eller juridiske krav.
  • Utvalget vurderer grenseoppgangen for akademisk ytringsfrihet og hvilke implikasjoner ulike definisjoner vil ha, både for ulike grupper og for håndhevelsen av selve prinsippet.

Om utvalget og arbeidet

Innspillet har vært utarbeidet av Kjersti Lohne, Mari Myksvoll, Hilde Reinertsen og Nora Elise Hesby Mathe på vegne av AYF.

Ekspertutvalget ledes av Anine Kierulf og vil legge frem sin rapport 1.mars 2022. Les mer om deres arbeid på regjeringens nettsider.

Foto øverst i saken er av utvalgsleder Anine Kierulf. Foto: Ketil Blom Haugstulen / Khrono

Les hele vårt innspill her!

 

For pressehenvendelser kontakt:

Kjersti Lohne
Nestleder i Akademiet for yngre forskere
kjersti.lohne@jus.uio.no
97175846

Foto: Anne Lise Norheim /AYF.