AyfRapport2019

Engasjerende samtale om mangfold i akademia

En ny rapport fra Akademiet for yngre forskere (AYF) viser at yngre forskere i Norge har positive holdninger til internasjonalisering i akademia. Samtidig opplever hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn diskriminering og manglende inkludering, og mer enn hver tiende kvinne rapporterer om seksuell trakassering. AYF etterlyser bred debatt om disse funnene, og målrettede tiltak for å komme problemene til livs.

Torsdag 12. september presenterte Akademiet for yngre forskere resultatene fra vår spørreundersøkelse om holdninger til og erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og trakassering blant yngre forskere i Norge. I samarbeid med Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og Institutt for fredsforskning (PRIO), diskuterte vi funnene fra undersøkelsen i panel og med publikum.

Veien fremover for norsk akademia

Norsk akademia er i en endring hvor pågående internasjonalisering og økende mangfold skaper nye muligheter, men også nye utfordringer.Funnene fra AYFs undersøkelse bidrar til å kaste nytt lys over områder der kunnskapen om status quohar vært begrenset. Den viser blant annet at det er nødvendig med nye tiltak i norsk akademia dersom likebehandling av alle arbeidstakere skal kunne sikres.

Du kan lese mer om resultatene fra undersøkelsen i dagens kronikk i Morgenbladet «Diskriminering er et reelt problem» skrevet av AYFs Marta Bivand Erdal, Carl Henrik Knutsen og Arnfinn H. Midtbøen.

De samme forfatterne står også bak artikkelen «Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia» i Nytt Norsk Tidskrift.

Rapporten «Rom for mangfold i akademia?» kan du laste ned og lese her!

De viktigste funnene fra undersøkelsen vil også bli lagt frem på AYFs Forskernatt i Oslo 27. september på Litteraturhuset.