Likestilling-i-akademia

Likestilling i akademia – felles utspill fra de unge akademiene i Norden og Baltikum

Likestilling i akademia er avgjørende for å fremme vitenskapen vi trenger for å takle de store samfunns- og klimautfordringene i vår tid. Dette er hovedbudskapet i et felles utspill fra de unge akademiene i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland og Litauen. Les utspillet her!

Utspillet med tittelen Nordic and Baltic statement on gender equality in academia inneholder en rekke forslag til hvordan vi kan fremme likestilling i akademia, og har som mål å engasjere den kommende generasjonen forskere.

Selv om de nordiske landene ofte oppfattes som foregangsland i likestillingsspørsmål, finnes det fortsatt store utfordringer på dette området, også i akademia. Vi mener det er nødvendig med særskilte tiltak for å oppnå en raskere fremgang i likestillingsarbeidet og for å rette opp den skjeve kjønnsfordelingen på professornivå, i lederposisjoner og i enkelte akademiske disipliner. En bedre kjønnsbalanse i akademia vil bidra til et større mangfold i forskningsspørsmål og tilnærminger og slik kunne øke kvaliteten på forskningen, sier Katerini Storeng, leder for Akademiet for yngre forskere i Norge.

I de nordiske landene er kvinner godt representerte på stipendiat- og postdoktornivå, men underrepresenterte på professornivå. På tross av forsøk på å rekruttere kvinner og få dem til å bli værende i akademiske stillinger finner vi fortsatt en betydelig kjønnsskjevhet. Det er på høy tid at vi identifiserer og nedkjemper utdaterte praksiser som skader vitenskapen vi er så glad i.

Utspillet inneholder en rekke prioriterte tiltak for alle områder av akademia: rekruttering, forfremmelse, forskningsfinansiering, arbeidsmiljø, mobilitet, vitenskapelige møter og fagfellevurdering.

Vi oppfordrer ledere og beslutningstakere innen akademia og forskningsfinansiering til å iverksette disse tiltakene. Å forbedre den akademiske kulturen og få inn nye perspektiver vil også gagne samfunnet. Vi har simpelthen ikke råd til å fortsette å sløse bort en betydelig andel av de beste forskerne, sier Maria Tenje, tidligere leder for Sveriges Unga Akademi.

Utspillet er signert av de unge akademiene i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Litauen og Estland, og er et resultat av det første, felles møtet mellom disse akademiene. Møtet fant sted i Stockholm 19.-20. mars i år, med støtte fra NordForsk og Östersjöstiftelsen. Dette unike samarbeidet på tvers av landegrenser skaper en plattform der de unge akademiene kan identifisere felles interesser og styrke sin posisjon i en større europeisk og global kontekst.

Les utspillet her!

Les mer om de unge akademiene i Norden og Baltikum her:

Akademiet for yngre forskere

Det Unge Akademi (Danmark)

Young Academy Finland

Sveriges Unga Akademi

Estonian Young Academy of Sciences

Association of Latvian Young Scientists

Young Academy of the Lithuanian Academy of Sciences