Anna Drożdżowicz

«Jeg ønsker å støtte AYFs arbeid med mobilitets- og mangfoldsproblematikk»

Kort fortalt – hva forsker du på?

Jeg er filosof. Jeg er interessert i språk og ulike aspekter av kommunikasjon. Jeg forsker både på grunnlagsspørsmål innen språk- og kommunikasjonsfilosofi, samt noen anvendte problemstillinger innen språkfilosofi og psykiatriens filosofi. Jeg har vært interessert i fenomener som språklig forståelse og lingvistiske intuisjoner. For tiden jobber jeg med et prosjekt om hvordan auditive inntrykk av språkbrukere (basert på f.eks. deres stemme, aksent etc.) påvirker muntlig kommunikasjon. Prosjektet har en deskriptiv del (hvordan opplever vi den som snakker?), men også en normativ del: bør vi stole på våre inntrykk av den som snakker? Hvordan bør vi forholde oss til implisitte fordommer mot visse typer språkbrukere? Har vi noen plikter til hverandre når vi kommuniserer og hva er de i så fall?

Jeg har også bakgrunn innen psykologi og er interessert i psykiatri. Innen psykiatriens filosofi, er jeg interessert i spørsmål om diagnostiske kriterier for psykiske lidelser og noen etiske spørsmål knyttet til hvordan pasienter/klienter behandles.

Hva er de mest spennende problemstillingene innenfor ditt fagfelt?

Fagfeltet språkfilosofi endrer seg stadig vekk. For meg er det veldig interessant å tenke på hva dette betyr for problemstillingene jeg jobber med og hvilke metodologier jeg bruker. Språkfilosofi innen den analytiske filosofitradisjonen har vært opptatt av store spørsmål (f.eks. hva er mening? Hva er relasjonen mellom mening, sannhet og verden?) og har jobbet med idealiserte modeller der hovedfokuset har vært på språkets logiske form, samhandling og kunnskapsdeling. Det finnes mange gode grunner til denne typen tilnærming. Samtidig finnes det flere andre temaer der språkfilosofi kan bidra. Dette er noe som flere språkfilosofer er interesserte i i dag, f.eks. med tanke på feilkommunikasjon og hvordan språket kan misbrukes i ulike sosiale kontekster. En ting som jeg synes er spennende å tenke på er forskjeller blant språkbrukere, f.eks. deres språkerfaring og sosiale roller. En del av forskningen min handler om hvordan vi kan ta hensyn til dette i filosofiske teorier om kommunikasjon. Videre finnes det flere interessante spørsmål som går på tvers av språkfilosofi og andre filosofiområder som etikk og politisk filosofi. Jeg er svært interessert i fordommers rolle innen kommunikasjon og diskriminering pga. språk. Jeg liker også å jobbe i krysningspunktet mellom filosofi og empirisk vitenskap (som psykologi og lingvistikk).

Hvorfor og hvordan ble du interessert i ditt forskningfelt?

Jeg ble interessert i filosofi på den videregående skolen og oppdaget språkfilosofi det første året jeg begynte å studerte filosofi i Kraków. Jeg tok også en MA i psykologi der jeg jobbet med eksperimentell språkpsykologi og hadde mulighet til å ta noen kurs i lingvistikk som MA- og PhD-student. Dette har styrket min interesse for språk og kommunikasjon og ga meg en litt mer empirisk vinkel på språk-tematikken.

Hvordan ser din forskerhverdag ut?

Mye av forskningen min består i å utvikle ideer og skrive filosofiartikler (vanligvis på egenhånd). Ideelt sett har jeg 3-4 uavbrutte timer til dette hver arbeidsdag. Når det er mulig, fortrekker jeg å ha disse timene i begynnelsen av dagen. Jeg bruker resten av dagen til andre oppgaver som prosjektarbeid og prosjektuvikling, undervisning og admin. Jeg har også noen samarbeidsprosjekter, og jeg forsøker å sette av tid til møter med kollegaene jeg samarbeider med hver uke. Jeg bruker også tid på faste seminarer og konferanser.

Hvilke saker vil du jobbe for gjennom Akademiet for yngre forskere?

Det er særlig to områder som jeg gjerne vil bidra til gjennom AYF. Det første er mangfold. Hva vi mener med mangfold i akademia og hvorfor vi bruker dette begrepet er viktige spørsmål å tenke på. Vi trenger også en god systematisk forståelse av strukturelle utfordringer og diskriminering blant yngre forskere i Norge. Jeg er interessert i hvordan vi kunne styrke kunnskapsgrunnlaget for diskusjoner om mangfold, likestilling og diskriminering i norsk akademia. Det andre området jeg gjerne vil bidra til er internasjonal mobilitet. Jeg er interessert i å delta i diskusjoner om forventinger om mobilitet, tilpasset mobilitetstilbud og mer fleksibel evaluering av yngre forskeres mobilitetserfaring.