KoronaWeb

Ny rapport fra Akademiet for yngre forskere: Karriere etter korona?

Denne våren har Akademiet for yngre forskere i samarbeid med NIFU utarbeidet en rapport om hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere.  Rapporten tar for seg hvordan pandemien har påvirket yngre forskeres arbeidssituasjon, forskningsaktiviteter og tanker om framtiden. Den foreslår konkrete tiltak for å bøte på skaden som har skjedd, og for å kunne tilrettelegge best mulig for gruppen av yngre forskere framover.

Rapporten vil lanseres på AYF sin digitale sommersamling 10.juni med besøk av blant annet statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anne Marthe Johansen Horrigmo (H) og stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap)

Hovedfunn:

  • Vi ser at den nye digitale undervisningssituasjonen førte til økt tidsbruk for mange yngre forskere med undervisningsoppgaver. De yngre forskerne uttrykte sterk bekymring for hvordan dette har gitt mindre tid til forskning.
  • Kvinner, uavhengig av alder og om de hadde ansvar for barn, brukte mer tid på planlegging og forberedelse av undervisning i perioden og fikk mindre tid til forskning sammenliknet med sine mannlige kollegaer.
  • Mange yngre forskere har også opplevd manglende tilgang på utstyr eller forskningsverktøy og reiserestriksjoner som hindringer for forskning i perioden.
  • Den kanskje viktigste forskjellen i hvordan koronasituasjonen påvirket tiden til forskning, var ikke overraskende mellom dem med og uten ansvar for barn hjemme. Flertallet av de yngre forskerne med ansvar for barn, uavhengig av kjønn, var helt uenig i at de hadde fått mer tid til å konsentrere seg om forskning.
  • Yngre forskere i undervisningsstillinger hadde høyest andel respondenter som fikk noe eller mye mindre tid til forskning i perioden, men også ansatte i forskningsintensive stillinger, som forskere, stipendiater og postdoktorer, fikk mindre tid.
  • Redusert forskningsaktivitet kan slå særlig uheldig ut for kandidater i disse gruppene gitt hvor stor betydning forskningsaktivitet har for å kvalifisere seg til faste vitenskapelige stillinger. Kandidater i midlertidige stillinger var mest bekymret for at koronasituasjonen ville ha negative konsekvenser for framtidig karriere og jobbutsikter.

Basert på funnene i undersøkelsen anbefaler Akademiet for yngre forskere at:

  • Det må tas hensyn til koronasituasjonen ved vurdering av søknader om prosjekter og akademiske stillinger, for eksempel i form av aldersfratrekk. Dette gjelder spesielt kvinner og kandidater som hadde ansvar for barn under pandemien.
  • Alle midlertidige ansatte, også kandidater i rene forskerstillinger, bør tilbys kontraktsforlengelse på minimum to måneder.
  • Internasjonal erfaring i form av utenlandsopphold kan ikke være et kvalifikasjonskrav i vurderinger av søknader om prosjekter eller akademiske stillinger ettersom slike reiser ikke har latt seg gjennomføre under pandemien. Alternativt må arbeidsgivere samt bedrifter og organisasjoner som finansierer forskning, legge vekt på andre former for internasjonal erfaring.

Det er verdt å presisere at forslag til anbefalinger er AYF sine alene.

 Om undersøkelsen og rapporten 

Denne undersøkelsen ble startet etter et initiativ fra AYFs medlemmer etter vintersamlingen i januar 2021. AYF ønsket å kartlegge hvordan pandemien hadde påvirket – og fortsatt påvirker – yngre forskere spesielt. For å få et best mulig datagrunnlag inngikk AYF et samarbeid med NIFU i mars 2021. NIFU hadde allerede gjennomført en omfattende undersøkelse som kan ses i rapporten “Et akademisk annerledesår” NIFU-rapport 2021:9.

AYFs rapport er basert på nye kvantitative og kvalitative analyser av dette materialet, med søkelys på yngre forskeres situasjon. Kunnskapsgrunnlaget er utviklet av NIFU, som også har utarbeidet et eget notat basert på undersøkelsen.

Arbeidsgruppen til AYF har bestått av Lina Ingeborgrud (leder), Ingrid Lossius Falkum, Solfrid Bratland-Sanda, Guro Busterud, Anne Tjønndal og Bjørn Kristian Danbolt (sekretariat). I tillegg har Jonas Stein bidratt i utformingen av de statistiske analysene.

Prosjektgruppen ved NIFU har bestått av prosjektleder Lina Ingeborgrud og prosjektmedarbeider Silje Marie Svartefoss

Kontaktpersoner:

 Pressehenvendelser / spørsmål om undersøkelsen:

Ingrid Lossius Falkum
Leder av AYF
Tlf: 913 07 237 / i.l.falkum@ifikk.uio.no

 

Lina Ingeborgrud
Leder av arbeidsgruppen om koronaundersøkelse til AYF
Medlem av AYF/ forsker hos NIFU
Tlf: 41654857 / lina.ingeborgrud@nifu.no

Hele rapporten kan leses her!