Forskningskvalitet

Forskningskvalitet kan vurderes ut fra kriterier om kredibilitet, metodisk soliditet og originalitet. I tillegg kommer kriterier om akademisk og samfunnsmessig relevans, samtidig som det er viktig å understreke at kunnskap har en egenverdi. Forskningskvalitet må ivareta de ulike forskningsområdenes særtrekk, samtidig som den bygger på overordnede prinsipper. Dårlig forskning kan bidra til mistillit, og forskning bør vurderes etter gjeldende kvalitetsprinsipper. God forskning kjennetegnes av en søken etter kunnskap, ikke hvilke interesser den gagner.

Under følger de viktigste standpunktene til AYF:

Fri og åpen forskning

Kvalitet er avgjørende for samfunnets tillit til forskning. For å sikre forskningsintegritet og ivareta fagområdenes særtrekk, bør forskningen være så åpen og transparent som mulig. Tverrfaglighet og mobilitet kan være viktige virkemidler for forskningskvalitet.
• Den offentlige debatten bør basere seg på forskning av god kvalitet; en kunnskapsstyrt offentlig debatt er en
forutsetning for demokratiet, og forskere, politikere og befolkningen generelt har et ansvar for å bidra til dette.
• Offentlig forskningsfinansiering må sikre tilstrekkelige rammebetingelser for fri forskning, herunder grunnforskning.
Med fri forskning mener vi forskning fri fra politisk og kommersielt press og innblanding i forskningsspørsmål,
metode og publisering av funn.
• Vurdering av forskningskvalitet må være upolitisk, og gjøres best av fag- og forskningsmiljøene selv.
• Lovverket må verne om retten til fritt å publisere forskningsresultater også når de strider mot politiske eller
kommersielle interesser.

Finansiering

Forskning av høy kvalitet er avhengig av forutsigbare rammebetingelser, inkludert finansiering. Det er viktig å bruke transparente kriterier for å vurdere forskningskvalitet ved tildeling av forskningsmidler og i ansettelser og opprykk. Kriteriene må ivareta fagområdenes særtrekk og behov.
• Finansiering, både fra det offentlige og fra næringslivet, må sikre at eksternfinansiert forskning holder høy kvalitet, er
etisk forsvarlig og gir forutsigbare ramme- og arbeidsvilkår over tid for forskere.
• Høy faglig kvalitet bør være en forutsetning for offentlig forskningsstøtte.
• Fordelingen av forskningsressurser bør legge til rette for tverrfaglighet, men tverrfaglighet og mobilitet skal ikke være
et mål i seg selv. 

Langsiktighet

Vitenskapelige gjennombrudd og forskning av høy kvalitet krever langsiktig og systematisk arbeid. Tiltak som fremmer langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, er gode midler for å fremme kvalitet i forskningen.
• Tid er en av de viktigste ressursene for høy kvalitet i forskning. Institusjonene må sikre sammenhengende tid til
forskningen – særlig for yngre forskere – ved å innføre tiltak som sikrer at forskningstiden ikke forsvinner til andre
oppgaver, som undervisning og administrasjon.
• Ensidig vektlegging av volum fremfor kvalitet har negative konsekvenser for kvaliteten på forskningen.