Forskningskvalitet

Forskningskvalitet kan vurderes ut fra kriterier om kredibilitet, metodisk soliditet og originalitet. I tillegg kommer kriterier om akademisk og samfunnsmessig relevans. Arbeidet med forskningskvalitet må ivareta de ulike forskningsområdenes særtrekk samtidig som det bygger på overordnede prinsipper.

AYF vil fremheve følgende:

Forskningens rolle i samfunnet

Forskningens betydning i samfunnet er større enn noen gang før. Den offentlige debatten bør basere seg på forskning av god kvalitet. En kunnskapsstyrt offentlig debatt er en forutsetning for demokratiet, og forskere, politikere og befolkningen generelt har et ansvar for å bidra til dette.

Fri forskning

Offentlig forskningsfinansiering må sikre tilstrekkelige rammebetingelser for fri forskning.

Åpen forskning

For å sikre forskningsintegritet og ivareta fagområdenes særtrekk bør forskningen være så åpen som mulig, men så lukket som nødvendig.

Forskningsfinansiering

Forskning av høy kvalitet er avhengig av forutsigbare og robuste rammebetingelser, inkludert finansiering. Forskningsfinansieringen bør innrettes mot å speile de ulike forskningsbehovene, særlig for yngre forskere. I tillegg trenger norsk næringsliv tilstrekkelige insentiver og muligheter til å bidra med investeringer i etisk og kvalitetssikret forskning til gode for samfunnet fremover.

Tverrfaglighet og mobilitet

Tverrfaglighet og mobilitet er viktige virkemidler for forskningskvalitet. Fordelingen av forskningsressurser bør i størst mulig grad vektlegge faglig kvalitet, og tverrfaglighet og mobilitet bør ikke bli mål i seg selv.

Målstyring

Et ensidig fokus på volum fremfor kvalitet har negative konsekvenser for kvaliteten på forskningen. Det er viktig å bruke transparente kriterier for å vurdere forskningskvalitet ved tildeling av forskningsmidler og i ansettelser og opprykk. Kriteriene må ivareta fagområdenes særtrekk og behov.

Langsiktighet

Vitenskapelige gjennombrudd og forskning av høy kvalitet krever langsiktig og systematisk arbeid. Tiltak som fremmer langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, er gode midler for å fremme kvalitet i forskningen.

Tid til forskning

Tid er en av de viktigste ressursene for høy kvalitet i forskning. Institusjonene må sikre sammenhengende tid for forskningen – særlig for yngre forskere – ved å innføre tiltak som sikrer at forskningstiden ikke spises opp av andre oppgaver.