Karriere og forskerrollen

AYF mener at en jobb som forsker ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer og helseforetak skal være en attraktiv karrierevei. Samtidig er det positivt at det finnes flere typer karriereveier for unge forskere, med ulike kvalifiseringskrav. Uavhengig av karriereløp må unge forskere sikres gode arbeidsbetingelser som svarer til arbeidslivet generelt med tanke på arbeidstid, lønn, karriereutvikling og andre forhold.

Under følger de viktigste standpunktene til AYF:

Rekruttering

Mangfoldet av forskerroller, -gjerninger og -karrierer må synliggjøres for alle grupper i befolkningen. Dette vil bidra til å gjøre forskeryrket mer attraktivt, og fremheve forskere som en viktig yrkesgruppe i samfunnet.
• Det er et behov for økt kunnskap om merverdien av forskerkompetanse i ikke-akademisk sektor.
• Det bør legges til rette for mobilitet mellom kunnskapssektorer (UH, institutt, offentlig, næringsliv og andre), og lages
arenaer og verktøy for å vise fram ulike karrieremuligheter.

Midlertidighet

Midlertidighet skaper usikkerhet og uforutsigbarhet, påvirker forskeres mentale helse og svekker rekrutteringen av fremtidens forskere. Midlertidighet kan dessuten påvirke forskerens ytringsfrihet, formidling og faglige frihet.
• Universiteter og høyskoler må redusere unødvendig bruk av midlertidige stillinger.
• Institusjoner må ivareta forskere i vilkårsstillinger (eksternfinansierte/“faste midlertidige” forskere) på lik linje med
andre midlertidig ansatte.
• Ansatte i midlertidige forskerstillinger skal ha lik rett til forlengelse av arbeidskontrakt etter permisjon eller
sykefravær som stipendiater og postdoktorer.
• Mulighetene til å søke eksterne prosjektmidler må ikke betraktes som et alternativ til fast ansettelse.
• Institusjonene må sikre at fortrinnsretten blir brukt før oppsigelse av en midlertidig stilling. Dette gjelder ikke bare
internt, men for alle stillinger i staten.

Kvalifisering og tilrettelegging

Unge forskere skal ha mulighet til å utvikle relevante ferdigheter innenfor for eksempel prosjektledelse, undervisning, veiledning, formidling, forskningspolitisk arbeid, innovasjon og kommunikasjon. Mulighet og initiativ til å skaffe seg relevant kompetanse bør tas hensyn til om den ikke allerede er opparbeidet ved ansettelse.
• Postdoktorstillingen bør begrenses til stillinger med klart mål om kvalifisering til vitenskapelige toppstillinger, og
kandidater må tilbys karrierestøtte og utviklingsplaner fra institusjonene.
• En postdoktorstilling bør vare i fire år, der tre år øremerkes FoU-virksomhet, med hovedvekt på selvstendig
forskning.
• Institusjonene må sikre at unge forskere ikke blir skadelidende i overgangen til åpen publisering, særlig der
publisering i betalingstidsskrifter gir store karrieremessige konkurransefortrinn.

Internasjonalisering

AYF støtter tilrettelegging for utenlandsopphold for unge forskere, men mener dette ikke skal formuleres som et krav. Internasjonalisering kan også sikres gjennom andre former for internasjonalt samarbeid.
• Finansiering av utenlandsopphold for unge forskere med familie må dekke faktiske utgifter til skole- og
barnehageplass i vertslandet.