Karriere og forskerrollen

AYF mener at en jobb som forsker ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter skal være en attraktiv karrierevei. Imidlertid opplever mange en forskerhverdag som er preget av usikkerhet, midlertidighet og uklare karriereveier. Gode og forutsigbare karriereveier er viktig for forskerne, hever forskningskvaliteten, støtter arbeidet for mangfold og likestilling og sikrer rekruttering til fremtidig forskning.

Under følger de viktigste standpunktene til AYF:

Kunnskapsgrunnlag

Det trengs et styrket kunnskapsgrunnlag om norsk forskning og høyere utdanning. Det er behov for å utrede rammebetingelser og vilkår for unge forskere, kartlegge den mangfoldige forskerrollen og stake ut en kurs som gjør forskeryrket mer attraktivt.

Karriereveier

Kunnskapssektoren må sikre forutsigbare og mangfoldige karriereveier for unge forskere. De ulike karriereveiene må ha klare ansvarsområder, egenart og kompetansekrav samt romme et mangfold av unge forskere.

Postdoktorstillinger

Postdoktorstillingen bør begrenses til stillinger med klart mål om kvalifisering til vitenskapelige toppstillinger, med tilhørende forpliktelser og støtte fra institusjonene.

Forskerstillinger

I instituttsektoren er det et behov for å kartlegge praksiser rundt bruk av de ulike forskerstillingene (I, II og III).

Midlertidighet

Universiteter og høyskoler må redusere unødvendig bruk av midlertidige stillinger. Midlertidighet skaper usikkerhet og uforutsigbarhet, påvirker forskernes mentale helse og svekker rekrutteringen av fremtidens forskere.

Karriereveiledning

Akademiske institusjoner må sikre god karriereveiledning for yngre forskere, spesielt midlertidig ansatte. Tiltakene må rette opp i situasjoner der yngre forskere mangler informasjon og veiledning om karrieremuligheter både i og utenfor akademia.

Mobilitet i sektoren

Det trengs tiltak som styrker forskermobilitet mellom UH-institusjoner, forskningsinstitutter og næringsliv.

Ferdigheter

Yngre forskere må få mulighet til å opparbeide seg relevante ferdigheter innen for eksempel prosjektledelse, undervisning, innovasjon og kommunikasjon som en del av stillingene sine, for å kunne være attraktive søkere til karrierer i og utenfor akademia.

Åpen publisering

Det er viktig at institusjonene sikrer at unge forskere ikke blir skadelidende i overgangen til åpen publisering, særlig der publisering i spesielle betalingstidsskrifter gir store karrieremessige konkurransefortrinn.

Forskerstillinger ved universiteter og høyskoler

Forskere som er ansatt i midlertidige stillinger, må gis mulighet til å kvalifisere seg til faste stillinger gjennom undervisnings- og veiledningsoppgaver.