CASogAYFlogo

Søk om å bli Young CAS Fellow!

Nå tar Senter for grunnforskning (CAS) imot søknader om å bli Young CAS Fellow 2020/21.

Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere, og blir avholdt for første gang i det inneværende akademiske året, 2019/20. Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere.

Young CAS Fellow-prosjekter bør ha en tydelig grunnforskningsprofil. Dette betyr at forskningen er nysgjerrighetsdrevet, utfordrer gitte sannheter og har potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet. Laboratoriearbeid kan ikke utføres på CAS.

To Young CAS Fellow-prosjekter i 2020/21

Som Young CAS Fellow får man støtte fra CAS på inntil 200 000 NOK i ett år. Midlene skal brukes til utforming av prosjekter, nettverksbygging og tre samlinger. Den første samlingen skal vare i fem dager, og de to andre skal vare mellom tre og fem dager. Tiltakene skal gi unge forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren.

Den første samlingen avholdes i august 2020 i CAS’ lokaler, som holder til i bygningen til Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. CAS stiller både forskerkontorer i senterets loftsetasje (i alt syv) og konferanserom (tårnværelset) til rådighet. Man vil også få noe administrativ hjelp til blant annet hotellreservasjoner og teknisk bistand. Den neste samlingen kan avholdes på hjemmeinstitusjonen eller der forskeren selv ønsker. Den siste samlingen, våren 2021, avholdes på CAS og Det Norske Videnskaps-Akademi.

AYF vil bidra på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du ha fullført Ph.D. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå på en av CAS’ samarbeidsinstitusjoner i Norge i det akademiske året 2020-21. En vitenskapelig stilling er en akademisk stilling som innebærer forskning og/eller undervisning på universitets-/høyskolenivå. Det er ikke krav om at stillingen er fast. Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn. Søker må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen, med tillegg for lovbestemte permisjoner.

Hvordan søker jeg?

Søknaden må inneholde:

  • en beskrivelse (inntil 3 sider) av søkerens forskningsprosjekt samt planer for nettverksbygging og samlinger. Det skal fremgå klart hvordan nettverk og samlinger vil bidra til prosjektet og til å fremme søkerens forsknings- og karriereutvikling
  • en liste over de 3-5 mest aktuelle medlemmer av nettverket. Øvrige medlemmer kan meldes inn senere
  • et enkelt budsjett. Midlene skal rekke til reiseutgifter, opphold og mat. Frikjøp dekkes ikke
  • en kort redegjørelse (1/3-1/2 side) som viser at søker er seg bevisst etiske aspekter ved prosjektet (også kjent som «Ethical Self-Assessment»)
  • søkers CV og publikasjonsliste (1-2 sider)
  • støttebrev fra nærmeste leder

Dersom prosjektet krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet

Søknaden sendes til Karoline Kvellestad Isaksen, epost-adresse k.k.isaksen@cas.oslo.no, med emnet «Young CAS Fellow application».

Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

Utvelgelsesprosessen

CAS’ styre utnevner Young CAS Fellows for 2020-21 i februar 2020. En utvelgelseskomité bestående av tre representanter fra henholdsvis CAS, CAS’ styre og AYF, lager en kortliste. CAS’ styre tar den endelige avgjørelsen.

Prosjektets kvalitet, søkerens prestasjoner og erfaringer vil vektlegges.

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til Karoline Kvellestad Isaksen.