Kirsti innleder om seminaret Veien etter doktorgrad. Foto: Eirik Furu Baardsen

Veien etter doktorgrad

10. november arrangerte Det Norske Videnskaps-Akademi seminaret Veien etter doktorgrad karrierepolitikk for midlertidig vitenskapelige ansatte. Nestleder Anders Schomacker delte Akademiet for yngre forskere sine synspunkter.

Utgangspunktet for seminaret var Universitets- og høgskolerådets inspirasjonsnotat Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. Notatet foreslår tiltak til for hele karriereløpet fra doktorgradsutdanning til professorstillinger mens seminaret satte spesielt fokus på postdoktorstillingen.

Seminaret ble ledet av Kirsti Strøm Bull, preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi og besto av en serie innlegg som ledet fram til en avsluttende paneldebatt. Statssekretær Bjørn Haugstad løftet fram utfordringer knyttet til å bygge en selvstendig forskerkarriere i lite mobile miljøer preget av nepotisme. Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus  viste blant annet eksempler på strategiske grep som PhD-håndbok som NTNU har tatt i organisasjonens pågående arbeid med bedre karriereplanlegging. Advokat Terese Smith Ulseth ga sine betraktninger omkring stillingsvern og midlertidighet og trakk fram arbeidsmiljøloven som en mulig løsning på universitetenes og høyskolenes ansettelsesproblematikk. Leder for Forskerforbundet Petter Aaslestad løftet fram midlertidighet som et ukulturproblem i akademia.

Nestleder Anders Schomacker presenterte Akademiet for yngre forskere sine synspunkter og forslag til nye løsninger: Akademiet for yngre forskere foreslo blant annet å utarbeide postdoktorprogrammer, tok til ordet for en mer nyansert diskusjon omkring mobilitetens formål og effekt samt løftet fram behovet for å tenke bredere på karriereplanlegging og sikre karriereløp som er relevante tvers av sektorer slik at yngre forskeres kompetanse kommer hele samfunnet til gode.