VeilederForPlanS

Les vårt innspill til eventuell justering av publiseringsindikatoren

Kunnskapsdepartementet har gjennomført høring om eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S. De har sendt tre ulike alterativer for eventuell justering i indikatoren på høring.

Vi har kommet med innspill

AYF mener omstilling til åpen publisering krever reorganisering av insentivene til enkeltforskere og institusjoner, og anbefaler derfor at Kunnskapsdepartementet justerer publiseringsindikatoren i tråd med alternativ 2 i høringsbrevet – «Fortsette med dagens indikator uendret, i kombinasjon med en egen indikator som belønner åpen publisering, enten på begge nivåer eller bare på nivå 2.».

AYF mener at basisfinansieringen til UH-institusjonene ikke må nedjusteres, og dermed at midlene til den nye indikatoren omfordeles fra dagens publiseringsindikator som bør få lavere insentivstyrke (gitt forutsetning at det ikke legges til nye midler ved ny indikator). AYF støtter videre alternativ 2a, altså at institusjonene gis uttelling for publisering i åpne tidsskrifter i både gruppe 1 og gruppe 2.

Les hele AYFs høringssvar.