2019-01-16 høring stortinget 3

Vi har vært på høring

Forskningskvalitet, karriereveier og tverrfaglighet for å løse de store global samfunnsutfordringene er våre innspill til revideringen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Robust politisk grunnlag for det grønne skiftet

Leder av AYF, Katerini Storeng, deltok denne uken på høring i Stortinget.

AYFs overordnede syn er at planen gir et nødvendig og robust politisk grunnlag for å oppnå det grønne skiftet og et bedre samfunn i tråd med bærekraftsmålene, sier Storeng.

Ønsker mer fokus på sosiale og kulturelle utfordringer

AYF er positive til det overordnede innholdet i Langtidsplanen, og at den tør å prioritere strategiske forskningsområder. Vi mener imidlertid at Langtidsplanen bør utvides med et eget tema som fokuserer på grunnleggende sosiale og kulturelle utfordringer i fremtidens samfunn.

Vi støtter Langtidsplanens mål om forskning på høyt internasjonalt nivå innen prioriterte områder. For å nå dette målet, mener vi at Langtidsplanen bør revideres som følger:

  1. Langtidsplanen må tydeliggjøre betydningen av gode karriereløp for forskere, som både sikrer internasjonalt forskersamarbeid, tverrsektoriell mobilitet, god samfunnsrelevans og familievennlige arbeidsvilkår.
  2. Langtidsplanen bør tydeliggjøre hva som menes med høy forskningskvalitet og insentivene i sektoren bør vris mot kvalitet heller enn kvantitet.
  3. Langtidsplanen må tydeliggjøre at også humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsperspektiver er viktige innenfor hvert av de prioriterte forskningsområdene.

Les mer om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Les AYFs høringsinnspill.

Les Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.