AYF-medlemmer samling bkd

Lurer du på noe om medlemskap i AYF? Her er noen ofte stilte spørsmål

Nå kan du søke medlemskap i AYF. Vurderer du å søke? Les hele utlysningsteksten vår her, denne inneholder fristene for årets opptak. I denne nettsaken prøver vi å svare på de oftest stilte spørsmålene:  

Velkommen til åpent nettmøte med oss 29.mai kl. 12.00 – les mer og registrer deg her 

1. Hva er Akademiet for yngre forskere og hvor mange medlemmer har dere?  

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Vi har også som mål å fremme viktige forskningspolitiske debatter og være en forkjemper for saker av stor betydning for forskning generelt og unge forskere spesielt.  

AYF ble stiftet 29. oktober 2015 etter initiativ av Det Norske Vitenskaps-Akademi (DNVA) og med finansiell støtte fra Kunnskapsdepartementet.   

AYF består av 41 forskere per 31.12.2023. Medlemmene våre har bred faglig, institusjonell og geografisk tilhørighet. De forsker på alt fra hjerneaktivitet hos fisk til demokratiets tilstand i Norge, og jobber på forskningsinstitusjoner fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør 

Les mer om det vi har jobbet med i våre årsrapporter og våre mål kan leses i vårt arbeidsprogram 

2. Hvordan blir man medlem i AYF og hvor lenge varer medlemskapet?  

Hvert år annonseres det at man kan søke medlemskap hos oss. Dette gjøres primært på vår nettside og i sosiale medier. Dette skjer normalt på i starten av mai med søknadsfrist i midten av juni. Årets søknadsfrist står i utlysningsteksten.  

I AYF søker man på vegne av seg selv og man er ikke avhengig av å bli nominert av noen. Etter fristen vurderes søknadene av en egen komite som går igjennom alle søknader og CVer. Deretter kalles rundt 20 personer inn til intervju.  Intervjudagen er normalt i månedsskiftet august/september, og de som søker får beskjed om dette i starten av uke 33.  

Innvalgskomiteen innstiller til styret på rundt 10 kandidater. Rundt midten av september bestemmer styret i AYF hvem som får tilbudt medlemskap hos oss. Dersom kandidaten som har søkt aksepterer tilbud på medlemskap blir man tatt opp på vår høst- og generalforsamling, som avholdes normalt i siste halvdel i oktober.  

Medlemskapet varer i fire år og for øvrig regulert av våre vedtekter §3 

3. Hva består søknaden av?   

Søknaden er et motivasjonsbrev på maks én (1) side og skal inneholde en kort beskrivelse av din egen forskning samt hvorfor du ønsker å være en del av Akademiet for yngre forskere og hva du vil bidra med.  Det er en fordel om søknaden er på norsk, men dette er ikke noe krav.  

I tillegg legger man ved en CV. Vi anbefaler en standardisert akademisk CV. Denne kan være på både norsk og engelsk. Det er viktig at man oppgir fødselsdato i søknaden.  

 

4. Hvordan sender man inn søknaden?  

Søknad sendes på epost til bjorn.danbolt@yngreforskere.no merk emnefelt med “Søknad + ditt navn”. Det er viktig at søknaden sendes innenfor fristen oppgitt i utlysningen, hvis ikke vil den ikke bli behandlet.  

5. Er det krav til å ha en PHD for å bli medlem? Hva er kriteriene?  

Nei, vi har ikke et formelt krav for å ha avlagt en PHD for å bli medlem, og vi har ved flere anledninger tatt opp medlemmer som er stipendiater på søknadstidspunktet.  

For opptak i AYF kreves det at medlemmene, jf. §3.2 i AYFs vedtekter §3.2 

– Kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.  

– har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.  

Med det første viser dette til CVen din og relevant erfaring i motivasjons/søknadsbrevet. 

For det andre er din motivasjon og muligheten til å ta del i AYF. Vi anerkjenner at unge forskere har tettpakkede kalendere, men for at man skal bli medlem er det viktig at man viser at man ønsker å prioritere AYF og bidra inn i vårt arbeid.   

6. Hva er aldersgrensen for å bli medlem i AYF?  

Aldersgrensen for å søke er at du ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer (jf. vedtektene §3.2.3). Altså må du være født 1.januar 1983 eller senere dersom du skal søke opptak for 2023.  

AYF følger Forskningsrådet sine retningslinjer for fratrekk i permisjon ifbm deres utlysning for unge forskertalenter. Det er som følger: 

“Du kan søke fratrekk hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, avtjent militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for hver av disse) eller hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær.  

Hvis du søker fratrekk for kravet til erfaring må fratrekksperiodene ha funnet sted etter disputasdatoen. Hvis du søker fratrekk for alder må fratrekksperiodene ha funnet sted etter at du fylte 18 år. For å innvilge fratrekk for alder eller erfaring, krever vi at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste og arbeidsgiver.  

Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, f.eks. HR-avdelingen. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene. Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over”  

Eksempel: Dersom du har av tjent 12 mnd siviltjeneste og hatt 12 mnd med foreldrepermisjon vil du ha 24 måneder (to års aldersfratrekk). Altså kan du da være i dette tilfellet 42 år og likevel være kvalifisert for å søke medlemskap hos oss.   

7. Tar AYF opp internasjonale forskere?  

Ja, det er ikke noe krav om at man må være norsk statsborger eller ha norsk som morsmål for å bli medlem av AYF. Faktisk er nesten hvert fjerde medlem av AYF født i et annet land enn Norge. Likevel må man arbeide i Norge for å bli medlem og beherske norsk (se nedenfor). I tillegg har vi opp til 10 internasjonale medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk fagmiljø (se våre vedtekter §2.2 og 2.3).  

 8. Hva er arbeidsspråket i AYF?  

Arbeidsspråket i AYF er norsk. Det betyr at samlingene og møteplassene våre normalt er på norsk og intern- og ekstern kommunikasjon, som for eksempel i nyhetsbrev, leserinnlegg kronikker og lignende.  

Hvorfor AYF har norsk som arbeidsspråk er fordi samfunnskontakt og formidling er blant våre kjernevirksomheter, og norsk språk er grunnleggende på begge disse feltene. Samtidig skal AYF-medlemmer fortsatt kunne uttrykke seg muntlig eller skriftlig på engelsk på samlinger og andre AYF-tilknyttede aktiviteter, slik praksis har vært i senere år, men det forventes at alle forstår kommunikasjon og aktiviteter på norsk. Denne praksisen bør gjenspeiles i rekrutteringsprosessen, slik at AYF kan fortsette å tiltrekke seg en mangfoldig og flerspråklig medlemsgruppe 

Likevel har vi arrangementer på engelsk, som blant annet Young Researchers Night. Vi stiller heller ingen formelle språk-krav, men intervju vil bli gjennomført på norsk. Et medlemskap i AYF er også en fin mulighet i å videreutvikle sine norskferdigheter.  

Les mer om dette i AYFs politikk om språk og språkpolitikk som du finner på våre nettsider.   

9. Hva forventes av medlemmene i AYF og hvor ofte møtes dere? Hvordan kan man bidra inn i arbeidet deres?  

AYF har fire samlinger i året. Dette er vinter (normalt over 1 dag i midten av januar), vår (normalt over 2 dager i midten/siste halvdel av mars), sommer (normalt over 1 dag i månedskiftet mai/juni) og høst (normalt over 2 dager midten/siste halvdel av oktober). I tillegg har vi flere andre arrangementer som blant annet Young Researchers Night i forbindelse med Forskningsdagene i september, og er aktive under Arendalsuka.  

Som medlem av AYF forventes det at man deltar på de fire samlingene vi har i året. Det er på disse samlingene AYF legger mye av grunnlaget for arbeidet for resten av året, samt får både faglig og sosialt påfyll. Likevel har vi forståelse for at man ikke kan delta på alt i en hektisk hverdag som ung forsker. At man viser tilstrekkelig motivasjon og et ønske om å ta del i AYF er et viktig søknadskriterie for medlemskap. Derav anbefaler vi at man setter av nok tid til aktiviteter og engasjement mellom samlingene. Dette kan være for eksempel å delta i å skrive kronikker og høringsinnspill, være dommer under forskerkonkurranser og delta i møter med andre aktører.  

AYF jobber samlingsbasert – det betyr at dokumentene vi jobber etter, som blant annet arbeidsprogram, strategi og politiske notater utarbeides og vedtas av våre medlemmer på samlingene. Våre samlinger er også noen av våre viktigste møtearenaer med andre aktører i akademia. For eksempel på vintersamlingen i 2023 gjestet Ola Borten Moe samlingen vår.  

AYF er summen av innsatsen som medlemmene legger ned. Desto mer tid og energi man legger i AYF, desto mer slagkraftig blir vi. Likevel har vi et fokus på å være en bærekraftig organisasjon, så et medlemskap i AYF skal gi mer energi enn det tar.  

10. Jeg jobber på en annen institusjonen enn universitetet kan jeg fortsatt søke?  

Ja, AYF har som mål å representere en institusjonell bredde og har medlemmer fra både store og mindre universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.  

11. Kan man søke igjen dersom man ikke blir tatt opp som medlem i år?   

Ja. Vi i AYF er meget heldige at vi mottar svært mange gode søknader hvert år. Det betyr at det ikke er uvanlig å måtte søke flere ganger for å bli tatt opp som medlem.  

Så lenge man er innenfor alderskravet så er det bare å søke på nytt igjen neste år.  

Fortsatt ikke fått svar? Vi vil prøve etter beste evne å besvare dine spørsmål. Dette kan sendes til generalsekretær i AYF Bjørn Kristian Danbolt på bjorn.danbolt@yngreforskere.no  

AYFs medlemmer okt. 2022. Foto: David Jensen/AYF