Gruppebilde 2020

Nytt år – nytt arbeidsprogram – nye ambisjoner!

Godt nytt år! AYF sine medlemmer vedtok i desember arbeidsprogrammet for 2021. Dette er våre målsetninger for 2021!

Karriereveier for yngre forskere

Vi vil fortsette å være en viktig stemme for unge forskere, og i 2021 ønsker vi å arbeide videre for å sikre gode og forutsigbare karriereveier i akademia. Vi vil arbeide for å sikre at unge forskere har tid til å forske og vil aktivt bruke medlemmenes tverrfaglige og geografisk varierte bakgrunn til løfte frem viktige kontraster, gode eksempler og felles utfordringer for denne gruppen. AYF vil i 2021 ha en særskilt oppmerksomhet på hvordan COVID-19 situasjonen påvirker karrieremulighetene og forskningstiden til yngre forskere

 Styring av kunnskapssektoren

I perioden som kommer vil AYF arbeide med å både ivareta og styrke vår tydelige posisjon som stemme for unge forskere og bidra til aktuelle debatter og politiske prosesser.

Tverrfaglig forskningsformidling

AYF ønsker å opprettholde satsingen på forskningsformidling i 2021. Vi ønsker å øke formidlingskompetansen hos medlemmene og videreutvikle den tverrfaglige formidlingsgleden i akademiet.

Internasjonalt fellesskap

AYF er del av et internasjonalt nettverk av akademier for yngre forskere, og i 2021 ønsker vi å styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til bedre vilkår for unge forskere og forskning internasjonalt

Organisasjon og ny strategi for 2022

I 2020 har AYF tatt store steg som en selvstendig organisasjon, og har etablert infrastruktur og rutiner som sikrer god og hensiktsmessig drift. I 2021 vil vi videreutvikle dette og sette i gang arbeidet med å lage en best mulig strategi for perioden 2022-2025.

“Den pågående pandemien har skapt store utfordringer for forskningen. Med dette arbeidsprogrammet har vi vedtatt konkrete målsettinger, med særskilt oppmerksomhet rettet mot konsekvensene av COVID-19 for unge forskere. Med Stortingsvalget til høsten vil 2021 blir et viktig år for UH-sektoren. Gjennom arbeidet for å nå våre målsettinger ønsker vi å bidra til gode løsninger for unge forskere og UH-sektoren som helhet i året som kommer.

Foto: John Trygve Tollefsen

 Ingrid Lossius Falkum, leder i Akademiet for yngre forskere.

Her kan du lese: