CASogAYFlogo

REVIDERT UTLYSNING: Søk om å bli Young CAS Fellow!

Denne utlysningen ble endret i oktober 2020 som følge av regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjett for 2021. Søknadsfristen er derfor utsatt til 15. desember 2020. I tråd med vår nye strategiske satsing lyser CAS nå ut fire toårige Young CAS Fellowships.  Les mer under.

Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader om å bli Young CAS Fellow 2021/23. Søk innen 15. desember.

Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF) og med støtte fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Programmet ble realisert første gang i det akademiske året 2019/20. Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere. Programmet skal gi forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren og styrke deres erfaring som forskninsglededere.

 

Nettverksbygging og forskningsutvikling

Det første året legges det opp til at kandidaten holder tre intensive samlinger (se nærmere informasjon under).

Andre året samler forskeren en gruppe fra sitt nettverk som etter mønster fra den regulære CAS-ordningen, skal sitte samlet og bidra med forskning på gruppeleders prosjekt. For et YCF-prosjekt er periodens varighet 2 måneder.

Young CAS Fellow-prosjekter skal ha en tydelig grunnforskningsprofil. De skal være nysgjerrighetsdrevet, utfordre gitte sannheter og ha potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet.

 

Fire Young CAS Fellows i 2021/23  

År 1:

Første året får leder for et Young CAS Fellow-prosjekt støtte fra CAS på inntil 250 000 NOK. Midlene skal brukes til nettverksbygging og tre samlinger som støtter opp om søkerens forskningsprosjekt. Den første samlingen skal vare i fire-fem dager, og avholdes i august 2021 i CAS’ lokaler, som holder til i bygningen til Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. CAS stiller både forskerkontorer og konferanserom til rådighet. Man vil også få noe administrativ hjelp til blant annet hotellreservasjoner og teknisk bistand.

Den andre samlingen skal vare mellom tre og fem dager, og avholdes fortrinnsvis ved forskerens hjemmeinstitusjon.

Den siste samlingen, våren 2022, avholdes etter planen på CAS og Det Norske Videnskaps-Akademi. DNVA stiller sine vakre lokaler til disposisjon og bidrar til finansiering av bevertningen.

AYF vil bidra på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

År 2:

I år to skal prosjektleder arbeide på sitt YCF-prosjekt sammen med sin kjernegruppe. Denne velges av prosjektleder, fortrinnsvis fra gruppen av deltakere som har bidratt til én eller flere samlinger i det foregående år.  Etter mønster fra den regulære CAS-ordningen, skal gruppen sitte samlet. Et YCF-prosjekt skal bestå av fire-fem forskermånedsverk (inkludert prosjektleder) over 2 måneder og gi mulighet for fordypning og kontinuitet.

Som leder av et YCF-prosjekt får man et budsjett i år to på inntil 500 000 NOK som skal dekke prosjektets reise- og boutgifter, daglige lunsjer, konferanser og eventuelle frikjøp.

 

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du ha fullført Ph.D. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå hos en av CAS’ samarbeidspartnere i Norge fra høsten 2021 til våren 2023. En vitenskapelig stilling er en akademisk stilling som innebærer forskning og/eller undervisning på universitets-/høyskolenivå. Det er ikke krav om at stillingen er fast eller at du har stilling ved samme institusjon, så lenge du er ansatt hos en av våre partnere i den aktuelle perioden. Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn. Søker må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen, med tillegg for lovbestemte permisjoner.

 

Hvordan søker jeg?

Søknaden må inneholde:

  • en beskrivelse (3-4 sider) av søkerens forskningsprosjekt, samt planer for nettverksbygging og samlinger. Det skal fremgå klart hvordan nettverk og samlinger i år én, samt forskningsoppholdet i år to, vil bidra til forskningen og til å fremme søkerens forsknings- og karriereutvikling
  • en liste over de 3-5 mest aktuelle medlemmene av nettverket. Øvrige medlemmer kan meldes inn senere
  • et enkelt budsjett. Midlene skal rekke til reise- og boutgifter, bevertning og eventuelle frikjøp i år to.
  • en kort redegjørelse (1/3-1/2 side) som viser at søker er seg bevisst etiske aspekter ved prosjektet (også kjent som «Ethical Self-Assessment»)
  • søkers CV og publikasjonsliste (1-2 sider)
  • støttebrev fra nærmeste leder for perioden 2021-23. Dersom man enda ikke vet hvor man vil være ansatt i år to (22/23), kan man likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at man på det tidspunkt er ansatt (fast eller midlertidig) på en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra sin leder på denne institusjonen
  • Dersom forskningen krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet

Søknaden sendes til Karoline Kvellestad Isaksen, epost-adresse k.k.isaksen@cas.oslo.no, med emnet «Young CAS Fellow application».

Søknadsfristen er 15. desember 2020.

 

Utvelgelsesprosessen

CAS’ styre utnevner Young CAS Fellows for 2021-23 i februar 2021. En utvelgelseskomité bestående av tre representanter fra henholdsvis CAS, CAS’ styre og AYF, lager en kortliste. CAS’ styre tar den endelige avgjørelsen.

Forskningens kvalitet, søkerens prestasjoner og erfaringer vil vektlegges.

Den utvidete ordningen av Young CAS Fellow-programmet fordrer at den økte bevilgningen til ordningen fremstilt i forslaget til statsbudsjett blir godkjent i Stortinget.

 

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til Karoline Kvellestad Isaksen.