thumb_skjermbilde-2016-10-25-kl-13-35-07_1024

Budsjetthøring i KUF-komiteen

25. oktober la Akademiet for yngre forskere, ved leder Guro Lind, fram vårt budsjettnotat for Stortingets KUF-komité. 

Vi la vekt på at vi er svært positive til at regjeringen legger vekt på å styrke kvaliteten i norsk forskning ved blant annet ”satsing på mobilitet og karriereutvikling blant yngre forskere”, men vi mener at de foreslåtte budsjettiltakene ikke følger signalet opp i tilstrekkelig grad:

– Basert på Produktivitetskommisjonens andre utredning, og Norges behov for en større andel utdannende på master og PhD-nivå, mener vi likevel at ambisjonsnivået for rekrutteringsstillinger økes utover måltallet i Langtidsplanen.

– Da den foreslåtte økningen øremerket unge forskere hos NFR kun vil bety en marginal økning av antall forskningsprosjekt (1 maks 2) foreslår vi at midlene forbeholdes mobilitetsfremmende tiltak, mer spesifikt å innføre en ”mobilitetspott” hvor unge forskere kan søke om å få dekket merkostnader til utenlandsopphold utover det som dekkes av nåværende rundsummer. Dette inkluderer utgifter til skole og barnehage i høykostnadsland for de som reiser med familie.

– Verken økt antall rekrutteringsstillinger eller ekstrabevilgning til mobilitet er ensbetydende med målet om å fremme karriereutvikling blant yngre forskere. Hovedutfordringen her er mangel på tydelige karriereveier, i tillegg til den overdrevne bruken av midlertidighet. Vi foreslår at det settes av ressurser til A) å opprette en arbeidsgruppe på tvers av utdanningsinstitusjonene, samt offentlig og privat sektor, som kan finne nye løsninger fort ydeligere karriereveier innen forskerkarrieren; B) å opprette programmer for karriereutvikling på doktorgrads- og postdoktornivå.

Les hele bakgrunnsnotatet som ble sendt til Stortinget.