YoungCas2021

Er du en ung forsker som ønsker en unik mulighet til forskningsutvikling og nettverksbygging?

Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader om å bli Young CAS Fellow i perioden januar 2022 – desember 2023. Søknadsfristen er 9. juni.

Young CAS Fellow-ordningen er et tilbud til forskere under 40 år som ønsker ekstra midler og støtte til sitt forskningsprosjekt for å gjennomføre workshops og et forskningsopphold. CAS stiller med midler, lokaler og administrativ støtte til gjennomføringen. Les mer om CAS nederst i teksten.

Målet med ordningen er å støtte fremragende yngre forskere ved å gi dem muligheten til å bygge selvstendige forskningsnettverk og få erfaring som forskningsledere. Som Young CAS Fellow blir man gitt gode rammevilkår for å drive gruppebasert, fri og fremragende grunnforskning og muligheten til å invitere kollegaer fra hele verden til å delta i prosjektet.

Forskere under 40 år, som har fullført Ph.d og er ansatt ved en av våre samarbeidsinstitusjoner kan søke. Forskningsprosjektet må ha en tydelig grunnforskningsprofil. Et Young CAS Fellow-prosjekt skal være nysgjerrighetsdrevet, utfordre gitte sannheter og ha potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet. Forskere innen alle forskningsfelt kan søke, men det er ikke mulig å utføre lab-arbeid i regi av CAS. I en vellykket søknad kommer det tydelig fram hvorfor prosjektet passer Young CAS Fellow-programmet, og hvordan samlingene og forskningsoppholdet vil bidra til å nå prosjektets mål og fremme kandidatens karriere.

Ordningen er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF) og støttes av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Programmet ble realisert første gang i det akademiske året 2019/20.

CAS vil gi støtte til to Young CAS Fellows for perioden januar 2022 – desember 2023. Les mer om de nåværende Young CAS Fellow-prosjektene her.

Toårig program

Som Young CAS Fellow får man støtte fra CAS på inntil 750 000 kr over to år.

Det første året legges det opp til at kandidaten arrangerer tre intensive samlinger. Budsjett: inntil 250 000 kr.

Det andre året samler forskeren en gruppe etter mønster fra den regulære CAS-ordningen til et to måneder langt forskningsopphold ved CAS. Gruppen skal sitte samlet og jobbe med gruppelederens prosjekt. Budsjett: inntil 500 000 kr.

En Young CAS Fellow får administrativ bistand av CAS gjennom hele toårsperioden. Akademiet for yngre forskere vil bidra på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

Gjennomføring av det toårige programmet

Slik er programmet bygd opp:

År 1 (januar 2022 – desember 2022):

 • Den første samlingen skal vare i fire-fem dager, og avholdes i januar/februar 2022. Denne samlingen vil finne sted i CAS’ lokaler eller ved et annet egnet lokale som CAS stiller med i nærheten. CAS stiller både forskerkontorer og konferanserom til rådighet. Man vil også̊ få noe administrativ hjelp til blant annet hotellreservasjoner og teknisk bistand.
 • Den andre samlingen skal vare mellom tre og fem dager, og avholdes fortrinnsvis ved forskerens hjemmeinstitusjon eller ved en annen lokasjon som tjener prosjektets mål i mai/juni 2022.
 • Den siste samlingen skal vare mellom tre og fem dager og avholdes på høsten 2022 på CAS og Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Dette oppholdet avsluttes med et åpent møte og mottagelse. DNVA stiller sine vakre lokaler til disposisjon og bidrar til finansiering av bevertningen.

År 2 (januar 2023 – desember 2023):

Prosjektlederen samler kjernegruppen for å jobbe med forskningsprosjektet i to sammenhengende måneder på CAS. Et slikt forskningsopphold gir en unik mulighet for fordypning og kontinuitet.

Kjernegruppen velges av prosjektleder, og består fortrinnsvis av forskere som har deltatt i én eller flere samlinger i det foregående året.

I de to sammenhengende månedene skal gruppen til enhver tid bestå av fire-fem forskere (inkludert prosjektlederen). Deltakerne bør delta i minst én måned hver, men kan dele opp oppholdet sitt i to dersom det er ønskelig. Prosjektlederen må være til stede under hele oppholdet.

Les mer om hva budsjettet skal dekke lenger ned i utlysningen.

Hvem kan søke?

For å søke om å bli Young CAS Fellow må du:

 • være yngre enn 40 år ved søknadsfristen, med tillegg for lovbestemte permisjoner. Ingen alderskrav til de øvrige medlemmene av forskningsgruppen.
 • ha fullført Ph.D.
 • være ansatt i en 100% vitenskapelig stilling* ved en av CAS’ samarbeidspartnere i Norge fra januar 2022 til desember 2023. Det er ikke krav om at stillingen er fast eller at du er ansatt ved samme institusjon i hele perioden, så lenge du er ansatt hos en av våre partnere i den aktuelle perioden.

Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn.

*En vitenskapelig stilling er en akademisk stilling som innebærer forskning og/eller undervisning på universitets-/høyskolenivå.

Er du midlertidig ansatt?

Dersom man ved søknadsfrist ikke vet hvor man vil være ansatt i år to (januar 2023 – desember 2023), kan man likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at man på det tidspunkt er ansatt (fast eller midlertidig) på en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra sin leder på denne institusjonen.

Hva kan budsjettet dekke?

 • Reise- og boutgifter*.
 • Daglige lunsjer: CAS dekker ikke per diem. Deltakerne kan få dekket daglig lunsj på alle samlingene og under hele forskningsoppholdet. CAS følger statens satser ved eventuelle fellesmiddager ute**.
 • Diverse utgifter til konferanser
 • Frikjøp: CAS dekker kun eventuelle utgifter til undervisningsvikar for deltakerne på forskningsoppholdet i år to. En Young CAS Fellow beholder sin lønn fra sin hjemmeinstitusjon og skal derfor ikke frikjøpes.

*Young CAS Fellows basert utenfor Oslo vil få boutgiftene fra Frogner House Appartments under forskningsoppholdet i år to dekket av CAS, og denne utgiften trenger ikke tas fra prosjektbudsjettet.

**Andre utgifter til mat: deltakere som bor på hotell kan få dekket utgifter til middager, men beløp må fastsettes på forhånd.

Søknaden må inneholde:

 • En beskrivelse (3-4 sider) av søkerens forskningsprosjekt.
 • En plan (maks 1 side) for gjennomføringen av arbeidet gjennom prosjektperioden. I planen må det framkomme hvordan søkeren skal organisere og lede prosjektet for å nå dets mål, og hvordan samlingene i år en og forskningsoppholdet i år to bidrar til realiseringen. Forklar også hvordan prosjektet vil fremme søkerens forsknings- og karriereutvikling. Samlingene og aktivitetene innenfor rammene av Young CAS Fellow-programmet er ikke ment å skulle benyttes til søknadsskriving. Det vil likevel styrke prosjektet om man viser hvordan det kan utvikles med henblikk på å søke midler hos andre forskningsfinansiører som Norges forskningsråd og Horisont Europa.
 • En liste over de 3-5 mest aktuelle deltakerne. Øvrige deltakere kan meldes inn senere.
 • Et enkelt budsjett. Les mer om budsjettet lenger opp i teksten. Budsjettmalen skal benyttes. Last ned budsjettmalen her.
 • En kort redegjørelse (1/3-1/2 side) som viser at søker er seg bevisst eventuelle etiske aspekter ved prosjektet (også kjent som «Ethical Self-Assessment»).
 • Søkers CV og publikasjonsliste (maks 4 sider). CV-malen skal benyttes. Last ned mal her.
 • Støttebrev fra nærmeste leder for perioden januar 2022 – desember 2023. Dersom man enda ikke vet hvor man vil være ansatt i år to, kan man likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at man på det tidspunkt er ansatt (fast eller midlertidig) på en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra sin leder på denne institusjonen.

Støttebrevet fra nærmeste leder skal være en formell bekreftelse på at:

 • du som Young CAS Fellow vil få beholde din lønn og frigjøres andre forpliktelser i de periodene du har fravær for å utføre dine Young CAS Fellow-aktiviteter.
 • hjemmeinstitusjonen er villig til å avholde andre samling i år én.
 • Dersom forskningen krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet. Søknaden må bekrefte at disse foreligger.

Merk at søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil bli avvist.

Hvordan søker jeg?

Søknaden sendes som en samlet PDF-fil til Marit Fiksdal, epost-adresse marit.fiksdal@cas.oslo.no, med emnet «Young CAS Fellow application». Søkeren velger selv om søknaden skrives på norsk eller engelsk.

Søknadsfristen er 9. juni 2021.

Utvelgelsesprosessen

CAS’ styre utnevner to Young CAS Fellows for januar 2022 – desember 2023 i september 2021. En utvelgelseskomité bestående av tre representanter fra henholdsvis CAS, CAS’ styre og AYF, lager en kortliste. CAS’ styre tar den endelige avgjørelsen. Søknadene vil bli vurdert av et tverrfaglig panel, og må skrives på en slik måte at forskere utenfor eget fagområde kan vurdere dem.

Forskningens kvalitet, søkerens prestasjoner og erfaringer vil vektlegges.

Styret vil i utvelgelsen av Young CAS Fellow-prosjekter blant annet vurdere om de passer inn på CAS, er i tråd med kriteriene i utlysningen og prosjektenes gjennomførbarhet.

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til Marit Fiksdal.

Om Senter for grunnforskning (CAS)

Senter for grunnforskning ved Det Norske Vitenskaps-Akademi er en selvstendig stiftelse som fremmer nysgjerrighetsdreven og fremragende grunnforskning.

CAS gir forskerne gode rammevilkår for å drive gruppebasert og fri grunnforskning, og muligheten til å invitere kollegaer fra hele verden til å delta i deres forskningsprosjekt.

CAS støtter både etablerte toppforskere, gjennom den regulære CAS-ordningen, og talentfulle unge forskere, gjennom Young CAS Fellow-ordningen.

Les mer om CAS på våre nettsider.