Fra AYFs Høstsamling i Trondheim 19-20.okt. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF

Nytt arbeidsprogram – nye mål og ambisjoner!

Nytt år – nye muligheter!  Vi ser frem til å ta fatt på et nytt og ambisiøst arbeidsprogram i en spennende og viktig tid. Her kan du lese våre mål for 2024

Arbeidsprogrammet til Akademiet for yngre forskere (AYF) er utarbeidet for å realisere AYFs formålsparagraf og strategi for 2022–2026. Dette er også tredje arbeidsprogram med inneværende strategiperiode.  Arbeidsprogrammet ble vedtatt på vår generalforsamling under Høstsamlingen 19-20. oktober i fjor.

Vi har flere viktige målsetninger i året vi har foran oss. Flere av punktene bygger videre på det vi jobbet med i 2023, som blant annet at vi skal fortsette arbeidet i å belyse og foreslå politiske løsninger for å bedre den akademiske friheten både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal også delta og bidra aktivt på flere nasjonale og internasjonale møtearenaer.

Av nye prosjekter skal vi gi innspill til alle programmene til Stortingspartiene fram mot stortingsvalget i 2025. Vi skal også følge opp vår nylig vedtatte politiske plattform. I 2024 skal vi også gjennomføre Konkurransen unge forskere for første gang! Det ser vi frem til!

Vi ser frem til alt det spennende arbeidet vi skal ta fatt på. Nedenfor kan du lese hele vårt arbeidsprogram:

Mål for 2024

Arbeidsprogrammet for perioden 1. januar – 31. desember 2024 gjenspeiler og konkretiserer de overordnede målene samfunnsengasjement og organisasjon som er satt i forslaget til strategi for 2022–2026:

Samfunnsengasjement

AYF skal være en viktig forskningspolitisk aktør og bidra til engasjement i samfunnet for forskning og forskerrollen. Vi har som mål å skape gode arenaer for vitenskap og formidling samt å påvirke politiske prosesser som er av stor betydning for yngre forskere

AYF skal

 • Fortsette arbeidet, belyse og foreslå politiske løsninger for å bedre den akademiske friheten både nasjonalt og internasjonalt
 • Levere høringsuttalelser til sentrale styringsdokumenter i sektoren
 • Gjennomføre en ny nasjonal undersøkelse som kartlegger unge forskeres vilkår i Norge og utarbeide en rapport bygd på denne
 • Arrangere minst ett arrangement under Arendalsuka, gjerne i samarbeid med andre aktører i norsk akademia, og delta på flere arrangementer.
 • Bidra til felles opprop i tråd med AYFs vedtatte politikk
 • Gi innspill til partiprogrammene til stortingspartiene for 2025-2029
 • Delta på seminarer og konferanser i regi av andre akademier for yngre forskere
 • Arrangere og videreutvikle Young Researchers’ Night på ulike steder i landet
 • Gjennomføre og videreutvikle Konkurransen Unge Forskere og bidra med forskningsformidling, særlig rettet mot barn og unge
 • Relansere og promotere filmserien «A week in the life of young researchers in Norway»
 • Videreutvikle kanaler for forskningsformidling mot allmennheten.

Organisasjon

AYF skal være et attraktivt og mangfoldig landsdekkende nettverk for yngre forskere, og en organisasjon med sunn og bærekraftig drift

AYF skal

 • Arrangere fire samlinger på ulike steder i landet
 • Arrangere minst to åpne arrangementer, gjerne i samarbeid med andre aktører
 • Rekruttere opptil ti nye medlemmer til akademiet (jf. 2.1.) og 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø (§2.2. i vedtektene)
 • Arbeide for synlighet og påvirkningskraft i hele Norge
 • Fortsette å ha et aktivt internasjonalt arbeid, blant annet ved å være en aktiv samarbeidspartner med andre unge akademier internasjonalt
 • Delta på minst en internasjonal konferanse
 • Kartlegge mulighetene for å være vertskap for Global Young Academy sin årskonferanse i 2026
 • Arrangere minst ett alumnitreff og arbeide for å aktivisere alumniene i større grad i AYFs arbeid
 • Etterstrebe å gjennomføre samlinger og aktiviteter på en klimavennlig og bærekraftig måte
 • AYFs medlemmer skal gjennomføre egne lokale og regionale arrangementer, gjerne i samarbeid med andre relevante aktører i sin region
 • Søke andre finansieringskilder og partnerskap.

Les hele arbeidsprogrammet som PDF: 

AYFs tidligere arbeidsprogram finner dere på vår nettside

Vi ser frem til å ta fatt på dette spennende arbeidet!

Hilsen alle oss i Akademiet for yngre forskere

Fra AYFs Høstsamling i Trondheim 19-20.okt. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF