Det andre verdensomspennende møte for unge akademier

16.-18. november 2015 deltok Akademiet for yngre forskere på det andre verdensomspennende møtet for unge akademier i Stockholm. 

Det andre verdensomspennende møtet for unge akademier ble arrangert av Global Young Academy i samarbeid med Sveriges Unga Akademi. På møtet deltok 33 unge akademier fra hele verden – fra Sverige i nord til Sør-Afrika i sør. Fra Akademiet for yngre forskere deltok leder Guro Elisabeth Lind, nestleder Anders Schomacker og sekretariatsleder Herdis Hølleland.

Møtet bød på erfaringsutveksling mellom unge akademier og muligheter for å utvikle nye samarbeid på tvers av landegrenser. På programmet sto også konferansen Scientific support for policymaking in sustainable development: Joining forces. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Europakommisjonens Join Research Centre og hadde som mål å samle forskeres innspill på FNs Summit om bærekraftig utvikling som ble holdt i New York i september 2015.

Vil du vite mer? Ta en titt på programmet, se diskusjonene på twitter under #yawwm15 og hør podcast fra samlingen på Tidningen Curie.

Foto: Sveriges Unga Akademi.

Veien etter doktorgrad

10. november arrangerte Det Norske Videnskaps-Akademi seminaret Veien etter doktorgrad karrierepolitikk for midlertidig vitenskapelige ansatte. Nestleder Anders Schomacker delte Akademiet for yngre forskere sine synspunkter.

Utgangspunktet for seminaret var Universitets- og høgskolerådets inspirasjonsnotat Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. Notatet foreslår tiltak til for hele karriereløpet fra doktorgradsutdanning til professorstillinger mens seminaret satte spesielt fokus på postdoktorstillingen.

Seminaret ble ledet av Kirsti Strøm Bull, preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi og besto av en serie innlegg som ledet fram til en avsluttende paneldebatt. Statssekretær Bjørn Haugstad løftet fram utfordringer knyttet til å bygge en selvstendig forskerkarriere i lite mobile miljøer preget av nepotisme. Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus  viste blant annet eksempler på strategiske grep som PhD-håndbok som NTNU har tatt i organisasjonens pågående arbeid med bedre karriereplanlegging. Advokat Terese Smith Ulseth ga sine betraktninger omkring stillingsvern og midlertidighet og trakk fram arbeidsmiljøloven som en mulig løsning på universitetenes og høyskolenes ansettelsesproblematikk. Leder for Forskerforbundet Petter Aaslestad løftet fram midlertidighet som et ukulturproblem i akademia.

Nestleder Anders Schomacker presenterte Akademiet for yngre forskere sine synspunkter og forslag til nye løsninger: Akademiet for yngre forskere foreslo blant annet å utarbeide postdoktorprogrammer, tok til ordet for en mer nyansert diskusjon omkring mobilitetens formål og effekt samt løftet fram behovet for å tenke bredere på karriereplanlegging og sikre karriereløp som er relevante tvers av sektorer slik at yngre forskeres kompetanse kommer hele samfunnet til gode.

Europeisk nettverkssamling

4.-5. november deltok leder Guro Lind og sekretariatsleder Herdis Hølleland på den årlige europeiske nettverkssamlingen for unge akademier i Brussel.

På samlingen ble Akademiet for yngre forskere ønsket varmt velkommen av de unge akademiene i Belgia, Danmark, Nederland, Skottland, Sverige, Tyskland og det europeiske unge akademiet. Samlingen inkluderte blant annet presentasjoner av suksessfulle og mindre suksessfulle prosjekter fra alle akademiene og en paneldebatt om framtiden til yngre forskere og de unge akademiene i Europa. I paneldebatten deltok representanter fra Europakommisjonen og medlemmer fra de unge akademiene i Belgia og Nederland og det europeiske unge akademiet. Viktig tema i paneldebatten var karriereplanlegging, pensjonsordninger og mobilitet. De unge akademiene tok til ordet for en mer nyansert diskusjon omkring formålet og effekten av mobilitet. Samlingen ble en fin påminnelse om at mange av de pågående diskusjonene om karriereplanlegging og mobilitet er langt fra særnorske.

Takk til Jonge Academie for en lærerik samling!

Forskerinspirasjon til Oslos realfagslærere

Lærere er viktige medspillere for å vekke forskningsinteressen blant barn og unge. Det var derfor med stor entusiasme vår leder Guro Elisabeth Lind bidro med faglig påfyll til hovedstadens realfagslærere.

Det er fjerde gang Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster inviterer til kompetanseutvikling i realfag. Her får realfagslærere mulighet til å møte forskere, få faglig påfyll og knytte nettverk på tvers av skolene. Kveldens tema var epigentikk – læren om hvordan gener forandres uten at selve DNA i kjernen forandres.

Sammen med Dag Erik Undlien og Philippe Collas (begge fra Universitetet i Oslo), innledet Guro Elisabeth Lind om epigenetikk til rundt 30 av Oslos realfagslærere. Interessen blant lærerne var stor. Britt Eggen fra Nydalen videregående skole har alt deltatt på flere samlinger. For henne gir innspill fra forskningsfronten gir inspirasjon til undervisningen. Hanne Halsan fra Ullern videregående deltok på sin første samling. Det har gitt mersmak og nye perspektiver til naturfagsundervisningen.

Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster har fått til et flott møtepunkt som akademiet håper å bidra mer til ved senere anledninger!

Fra stiftelsesseremonien

Stiftelsen av Akademiet for yngre forskere ble markert med en offisiell stiftelsesseremoni i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler 29. oktober 2015.

Seremonien ble åpnet til Haydns toner nydelig framført av musikere fra Ensemble Allegria. Deretter hilste visepreses ved Det Norske Videnskaps-Akademi Ole M. Sejersted til medlemmene. Kristin Halvorsen innledet om hvorfor hun i sin tid som kunnskapsminister så viktigheten av å opprette et ungt akademi i Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad gratulerte og utfordret medlemmene til debatt – er det for mye nepotisme og for lite mobilitet i norsk akademia? Fra Akademiet for yngre forskere takket Herdis Hølleland alle som har bidratt på veien fra statsbudsjett til stiftelse før seremonien ble avsluttet med diplomutdeling.

Foto: Eirik Furu Baardsen

Etter seremonien tok det ikke lang tid før forskningsdebatten over tapas. Vi ser fram til fortsettelsen. Takk til alle som har vært med å feire Akademiet for yngre forskere!

Akademiet for yngre forskere er stiftet

Etter ett år med iherdig arbeid stiftet de første medlemmene Akademiet for yngre forskere 29. oktober 2015. Med på veien har vi hatt mange støttespilere. Her er vår takk til dere.

Akademiet for yngre forskere vil gjerne benytte anledningen til å takke Det Norske Videnskaps-Akademi som har tatt initiativ til å opprette et ungt akademi og Kunnskapsdepartementet som har bevilget midler til å realisere prosjektet. Våre søsterorganisasjoner Sveriges Unga Akademi og Det Unge Akademi i Danmark har delt sine erfaringer og med det gitt oss uvurderlig støtte på veien. Det har også de fire unge forskerne Maja Elstad, Berit Kristoffersen, Jan Martin Nordbotten og Terje Lohndal som har utformet vedtektene vi dag vedtok og lagt til rette for at akademiarbeidet kommer raskt i gang.

En stor takk til vår grafiske designer Egon Låstad som har utformet en leken logo. Takk til universitetsaviser, forskning.no og Forskerforum som har bidratt til å gjøre organisasjonen kjent. Tusen takk til det svært effektive innvalgspanelet bestående av Terje Lohndal og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi, Thomas Tybell og Toril Aalberg fra Det Kongelig Norske Videnskabers Selskab, Yngve Vogt fra Apollon og Kristin Halvorsen fra CICERO. En ekstra stor takk til preses Kristi Strøm Bull, visepreses Ole M. Sejersted, tidligere preses Nils Christian Stenseth og generalsekretær Øivind Andersen i Det Norske Videnskaps-Akademi, for tilliten og friheten dere har gitt oss yngre det siste året.

Vi ser fram til å bli en tydelige stemme i faglige og forskningspolitiske debatter!

Her er Akademiet for yngre forskeres første medlemmer!

Våren 2015 søkte Akademiet for yngre forskere etter de første medlemmene. Interessen var stor og nå har de nærmere 160 søkerne blitt til 20 medlemmer.

Medlemmene

29. oktober stiftes Akademiet for yngre forskere av Monica Aas (Psykologi og alvorlig psykiske lidelser, Oslo universitetssykehus (OUS)), Jan Magnus Aronsen (Medisin, Universitetet i Oslo (UiO) og Bjørknes Høyskole), Einar D. Bøhn (Filosofi, Universitetet i Agder), Katrien De Moor (Menneskesentrert design, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)), Michael F. Duch (Utøvende musikk, NTNU), Kyrre E. Emblem (Kreftdiagnostikk og medisinsk avbildning, OUS), Katja Enberg (Evolusjonær økologi, fiskeribiologi, Havforskningsinstituttet), Ingeborg P. Helland (Økologi, Norsk institutt for naturforskning), Aslak Hjeltnes (Psykologi, Universitetet i Bergen), Alexander R. Jensenius (Musikkvitenskap, UiO), Carl Henrik Knutsen (Statsvitenskap, UiO), Simen Kvaal (Teoretisk kjemi, UiO), Guro E. Lind (Kreftforskning, OUS), Arnfinn Midtbøen (Sosiologi, Institutt for samfunnsforskning), Laura Sætveit Miles (Engelsk litteratur, UiB), Kathrine R. Redalen (Biofysikk, AHUS), Marie E. Rognes (Anvendt matematikk, SIMULA), Anders Schomacker (Geologi, NTNU (snart Universitetet i Tromsø)), Katerini T. Storeng (Medisinsk antropologi, SUM (UiO)) og Gudrun Østby (Statsvitenskap/freds- og konfliktforskning, Peace Research Institute Oslo).

Ledelsen

Det første året er Guro Lind  akademiets leder og Anders Schomacker nestleder. Prosjektleder Herdis Hølleland er ledelsens sekretær.

Bli bedre kjent med våre medlemmer

I løpet av de neste ukene kan du bli bedre kjent med våre nye medlemmer gjennom vår blogg på forskning.no. Her får du vite mer om hva de forsker på og deres vei inn i forskningen. Etter hvert vil også alle få en utvidet forskerprofil på nettstedet.

Kort om søknadsprosessen

En fagkomité bestående av Terje Lohndal (leder) og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi og Thomas Tybell og Toril Aalberg fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab valgte ut 36 stykker til intervju. Kandidater ble intervjuet i grupper av et intervjupanel bestående av Terje Lohndal, Kristin Halvorsen fra CICERO og Ynge Vogt fra forskningsmagasinet Apollon.

Intervjukomite 2015. Foto: H. Hølleland
Intervjukomiteen 2015. Foto: H. Hølleland

Intervjukomiteen har særlig lagt vekt på søkeres evne til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte, deres engasjement for forskningspolitiske temaer og mulighet til å bygge akademiet. Ettersom dette er første kull som velges ut har det også vært viktig å sende ut klare signaler om at akademiet skal være tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt, ha jevn kjønnsbalanse, reflektere at yngre forskere i Norge er en internasjonalt sammensatt gruppe samt legge grunnlaget for et nasjonalt akademi.

Takk

Vi vil benytte anledningen til å takke Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi som gjør det mulig å realisere Akademiet for yngre forskere samt Terje Lohndal, Lise Øvreås, Toril Aalberg, Thomas Tybell, Ynge Vogt og Kristin Halvorsen for uvurderlig komitéarbeid.

Akademiblogg på forskning.no

Akademiet for yngre forskere har opprettet en ny akademiblogg på forskning.no! Her vil du med tid og stunder bli bedre kjent med våre medlemmer, deres forskning og hva som opptar yngre forskere. 

Forskning.no

Forskning.no er landets ledende nettavis for forskningsstoff. Her finner du ikke bare nyheter om norsk og internasjonal forskning, men også flere spennende blogger skrevet av forskere ansatt ved ulike institusjoner i Norge.

Akademibloggen

Det er ennå en stund til de første medlemmene er på plass og bloggen er ordentlig i gang. I mellomtida kan du lese mer om den unge akademibevegelsen og yngre forskere i Norge – hvor stor andel av Norges forskere er yngre forskere og hvilke stillinger har de? Fanen «Bloggen» øverst på nettsida tar deg alltid direkte til akademibloggen. God lesning!

Stor interesse for Akademiet for yngre forskere

Stor interesse for Akademiet for yngre forskere

Det er kommet inn nærmere 160 søknader til Akademiet for yngre forskere. 

Av de nærmere 160 søknadene er halvparten menn og halvparten kvinner. I overkant av halvparten kommer fra Østlandsregionen. Flertallet av søkere er ansatt på landet universiteter etterfulgt av instituttsektoren. Den faglige spredningen er jevn. Vi har dermed fått et godt utgangspunkt for å få et tverrfaglig akademi med god kjønnsbalanse og geografisk spredning.

Akademiet for yngre forskere vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å spre utlysningen – fra ledelse ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter til medier og enkeltpersoner – og alle som har søkt. Vi ser fram til videre samarbeid i tida framover.

Det er kommet inn søknader fra hele landet. Slik fordeler søknadene seg på regioner:

56% fra Østlandsregionen, 18% fra Midt-Norge, 14% fra Sørvestlandet og 11% fra Nord-Norge (1% ikke oppgitt).

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer!

Akademiet for yngre forskere er på jakt etter sine første medlemmer. Er du et av dem?

Vi søker yngre forskere fra alle fagfelt fra hele landet. Vi er på utkikk etter søkere som har lyst og mulighet til å være med å bygge opp Akademiet for yngre forskere. Som søker må du derfor være interessert i arbeide tverrfaglig med forskningspolitiske spørsmål og utadrettet forskningsformidling.

Akademiet er åpent for søkere fra alle nasjoner med forutsetning at du jobber i Norge. Ettersom akademiet først og fremst vil ha norske myndigheter og allmennhet som sin kontaktflate må du som søker beherske noe norsk.

En bredt sammensatt komité bestående av Terje Lohndal og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi, Toril Aalberg og Thomas Tybell fra Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Yngve Vogt fra forskningsmagasinet Apollon og Kristin Halvorsen fra CICERO vil hjelpe oss å gå gjennom søknader og gjennomføre intervjuer 24.-25. august.

Vi oppfordrer alle forskere som ikke fyller mer enn 38 år i år å søke innen 15. juni 2015!
Full utlysningstekst og søknadsskjema finner her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Herdis Hølleland.