thumb_IMG_4536_1024

Akademiets kommentarer til "Kultur for kvalitet"

Akademiet gratulerer Regjeringen med meldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» som ble lagt fram av Torbjørn Røe Isaksen på Universitetet i Oslo 27. januar 2017.

Kvaliteten på undervisning i høyere utdanning er en helt sentral faktor for å sikre kunnskapsnivået som er nødvendig for å delta i det globale kunnskapssamfunnet og økonomien i fremtiden. Akademiet berømmer Regjeringen for å ha satt kvalitet i høyere utdanning på agendaen, og håper meldingen vil bidra til å løfte studiekvaliteten for nye studentgenerasjoner.

Merittering av undervisning

Forskning og undervisning er to sentrale deler av UH-sektorens samfunnsoppdrag. Mens forskning gir klare insentiver, har det vært langt mindre fokus på merittering av undervisning og undervisningskvalitet for tilsatte i UH-sektoren. Akademiet mener derfor at merittering av undervisning og undervisningskvalitet er nødvendig for å øke statusen for undervisning. Regjeringens fokus på meritteringsordninger er derfor gledelig og kan bidra til en nødvendig kulturendring hvor undervisning verdsettes i like stor grad som forskning.

Akademiet mener videre at fremragende forskningsmiljøer kjennetegnes av heterogene karriereveier, der undervisning av studenter til dels utføres av personer med ekstra dedikasjon og motivasjon for undervisningsarbeid. Økt merittering av undervisning er derfor gunstig fordi det stimulerer til økt heterogenitet i karriereveier i UH-sektoren, noe Akademiet anser som en faktor for å øke den generelle faglige kvaliteten både i undervisning og forskning. For å styrke undervisningskvaliteten mener Akademiet at mentorordninger for vitenskapelig ansatte bør komplementere meritteringsordningen.

Tverrsektorielle ordninger

I meldingen lanseres praksisprofessoren. Det er et innovativt grep Akademiet støtter: Nærere kontakt med et arbeidsliv i endring er viktig for både den enkelte students og samfunnets omstillingsevne. Samtidig kan praksisprofessorater bidra til at andre sektorer får en bedre forståelse for hva forskning er og hva nyutdannede forskere kan bidra med i yrkeslivet. Flertallet av de nyutdannede doktorene skal over i andre sektorer og tettere samarbeid med arbeidslivet for eksempel gjennom praksisprofessorater kan på sikt bidra til å gjøre overgangen fra doktorgrad til offentlig og privat sektor lettere.

I meldingen forventes det også større samarbeid om utdanningsløp på tvers av utdanningsinstitusjoner. Det er noe Akademiet støtter. Studenter er mye mer mobile i dag enn tidligere, og det må tas hensyn til. Det gir også studentene bedre og mer fleksible muligheter til å utnytte seg av de beste tilbudene i landet hva angår sin utdanning.

Digitale læringsformer

Økt bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning er en måte å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig for en stadig mer sammensatt studentgruppe, og samtidig en måte å gi studenter et læringsmiljø med høyere grad av interaktivitet, aktiv læring og læringseffektivitet. Digitale læringsmidler ved norske UH-institusjoner er generelt lite tatt i bruk i forhold til ledende utdanningsinstitusjoner på verdensbasis, og det er til dels lite nasjonal kompetanse om utvikling, drift og bruk av digital støtte til campusbaserte studier og rene nettstudier. Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» er et utgangspunkt for økt satsing på digitale læringsmidler ved norske utdanningsinstitusjoner, men det er fortsatt behov for å ta større og mer overordnede grep for å få norsk høyere utdanning på linje med utenlandske institusjoner.