Introducing the Young CAS Fellows for 2021-23

Helen Frances Leslie-Jacobsen, Daniele Miano, Kristin Shaw and Kjetil Lysne Voje are the first scholars selected for the expanded Young CAS Fellow programme.

The CAS Board of Directors has selected the Young CAS Fellow projects for the period of August 2021 to June 2023.

 

The projects will be the first enrolled in CAS’ two-year programme for young scholars. During the first year, the fellows will organise three intensive workshops, enabling them to develop their research projects and professional networks. The second year is a condensed version of what ordinary CAS project leaders do, namely gather their core group for a research stay with time and space to focus fully on their research. The stay lasts for two months.

 

Heroic ballads from the Faroe Islands

Helen F. Leslie-Jacobsen, researcher in Medieval Philology at the University of Bergen (UiB).

Ballads Across Borders: The Faroe Islands in the Norse Story-Telling World

(BARD)

Leslie-Jacobsen describes her project as the first of its kind to approach the medieval heroic ballads from the Faroe Islands from the perspective of Old Norse philology, thus placing and relating them to their cultural context.

‘My project will analyse the place of the Faroese ballads in their wider cultural context in the medieval North, and, since the Faroese heroic ballads are very understudied, the project will begin to plug a large gap in research and make the material available to other scholars,’ Leslie-Jacobsen said.

In addition to article publications, the UiB scholar plans that her Young CAS Fellow group will translate all the Nordic ballads concerning the hero Sigurðr Fáfnisbani.

Helen F. Leslie-Jacobsen. Photo: Ingrid Endal, UiB

 

Measurement theory and the evolution of biodiversity

Kjetil Lysne Voje, researcher at the University of Oslo (UiO)

The Importance of Measurement Theory in Paleobiology

‘The fossil record contains information on evolution of life before our own time. Quantitative analyses of data from fossils have therefore made important contributions to evolutionary biology,’ Lysne Voje said. ‘Discussions and awareness of measurement theory in such studies are rare, however, and violations of measurement theoretical principles obfuscate certain results in previous work.’

The evolutionary biologist suggests that measurement theory remains virtually unknown in large parts of biology, including the field of paleobiology, and aims at changing this through his Young CAS Fellow project.

Lysne Voje participated as a fellow in the project Evolvability: A New and Unifying Concept in Evolutionary Biology? at CAS during the 2019/20 academic year.

Kjetil Lysne Voje. Photo: Unni Vik, UiO

 

Roots of universal history

Daniele Miano, associate professor in ancient history at the University of Oslo (UiO)

The Roots of Universal History: The Empire, the World, and the Historian (c.200 BCE – 1681 CE)

The legacy of the long history of universal historiography is controversial, and creating universal narratives can be interpreted as an act suppressing the voice of the subaltern (a term meaning lower social classes and marginalised groups), Miano explains in his project proposal.

In his project, the historian will explore the hypothesis that ‘if it is empires that make universal history possible, the pre-modern origins of this historiography do not necessarily endorse imperial power.’ On the contrary, it can represent a way of controlling the political discourse around empires and even a form of resistance to imperialism, Miano elaborates in the proposal.

According to Miano, the most innovative aspect of his project will be to analyse universal historiography from possible subaltern perspectives, complicating its relationship with imperialism and power.

Daniele Miano. Photo: private.

 

Tropical geometry – a two-way bridge between mathematical fields

Kristin Shaw, associate professor (tenure track) of mathematics at the University of Oslo (UiO)

Real Structures in Discrete, Algebraic, Symplectic, and Tropical Geometries (REACTIONS)

The goal of Shaw’s project is to study real structures in tropical geometry with a view toward applications to algebraic, symplectic and discrete geometries.

Shaw explains that the philosophy behind the research goal of the REACTIONS project is to use tropical geometry as a two-way bridge between mathematical fields. From one side, tropical geometry and discrete structures can be used to study properties of objects arising from algebraic geometry and the more general symplectic geometry. ‘Traversing the bridge in the other direction allows us to develop approaches to discrete mathematics which are inspired by tools in these more longstanding geometries,’ Shaw writes in the project proposal.

Kristin Shaw. Photo: Oberwolfach Institute.

 

The Young CAS Fellow programme

The aim of the Young CAS Fellow programme is to support outstanding younger researchers by giving them the opportunity to build independent research networks and gain experience as research leaders. Young CAS Fellows can invite colleagues from all over the world to participate in group-based, independent and outstanding fundamental research.

The Young CAS Fellows receive funding and support for their research projects, and gain valuable experience from organizing multiple workshops and a two-month research stay. CAS provides funds, office space and administrative support. Read more about the Young CAS Fellow programme.

Disse forskningsprosjektene er valgt ut til Young CAS Fellow-programmet

Fire unge, fremragende forskere skal delta i det toårige programmet, og mottar inntil 750 000 kr hver til prosjektutvikling og nettverksbygging.

Senter for grunnforsknings (CAS) styre har valgt ut fire forskere til Young CAS Fellow-programmet. Første året får en Young CAS Fellow arrangere tre intensive workshops for å utvikle sitt forskningsprosjekt og sitt nettverk. Forskeren kan invitere sine drømmekollegaer fra hele verden. Andre året er en komprimert versjon av det prosjektledere for de ordinære CAS-prosjektene gjør til vanlig – nemlig å samle sitt drømmelag på CAS for et forskningsopphold der det legges til rette for å vie all tid og oppmerksomhet til forskningsprosjektene. Ordinære CAS-prosjekter varer et helt år, mens forskningsoppholdet til en Young CAS Fellow varer i to måneder.

Disse fire forskerne og deres forskningsprosjekter er valgt ut til Young CAS Fellow-programmet fra 1. august 2021 til 30. juni 2023:

 

Middelalderske heroiske ballader fra Færøyene

Helen Frances Leslie-Jacobsen er forsker ved Universitetet i Bergen (UiB), og skal lede prosjektet Ballads Across Borders: The Faroe Islands in the Norse Story-Telling World (BARD). Prosjektet går ut på å studere en samling middelalderske ballader fra Færøyene, Sjúrðar kvæði, som ennå ikke er blitt studert i lys av sin litterære og kulturelle historie. Leslie-Jacobsens hypotese er at Færøyene var integrert i den germanske fortellertradisjonen fra middelalderen av, og delte tradisjonen til landene i området som strekker seg fra de nordiske landene, til de britiske øyene i vest og Tyskland i sør.

I tillegg til å publisere artikler har Leslie-Jacobsen som mål å oversette alle de nordiske balladene som omhandler helten Sigurðr fáfnisbani.

Helen Leslie-Jacobsen. Foto: Universitetet i Bergen (UiB) / Ingrid Endal.

 

Kvantitative studier for å forstå fossilmateriale

Evolusjonsbiologen Kjetil Lysne Voje er forsker ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO), og skal lede prosjektet The importance of measurement theory in paleobiology. Prosjektet handler om å forstå kvantitative studier av fossilmaterialer, som kan fortelle oss om evolusjonen før vår tid. Som Young CAS Fellow håper han blant annet å identifisere nøkkelstudier i paleobiologien som er basert på feilaktig anvendelse av måleteori, og introdusere måleteori for forskere innen paleobiologi.

Nrk.no skrev om Lysne Vojes forskningsfunn i 2020.

Kjetil Lysne Voje. Foto: Unni Vik / Universitetet i Oslo (UiO).

 

«Universell historie» fra de undertryktes perspektiv

UiO-historikeren Daniele Miano er valgt som Young CAS Fellow med sitt forskningsprosjekt The Roots of Universal History: the Empire, the World, and the Historian (c. 200 BCE – 1681 CE).

Universell historiografi og det å skape universelle historier er kontroversielt. Det kan nemlig tolkes som en måte å undertrykke stemmene til personer som tilhører lavere sosiale klasser og marginaliserte grupper («subalterns»), forklarer Miano i sin prosjektbeskrivelse. Han skal blant annet analysere universell historiografi fra de undertrykte og marginalisertes perspektiv, og problematiserer dens relasjon til imperialisme og makt.

Daniele Miano. Foto: privat.

 

Tropisk geometri som brobygger

Kristin Shaw er førsteamanuensis (innstegsstilling) i matematikk ved UiO, og er valgt som Young CAS Fellow med sitt forskningsprosjekt Real structures in discrete, algebraic, symplectic, and tropical geometries” (REACTIONS).

Målet hennes er å studere ekte strukturer innenfor tropisk geometri, som på sikt kan anvendes på flere geometriske områder. Filosofien bak REACTIONS’ mål er å bruke tropisk geometri som en bro mellom ulike matematiske områder.

Kristin Shaw. Foto: Oberwolfach Institute.

 

Fri, fremragende grunnforskning

Målet med ordningen er å støtte fremragende yngre forskere ved å gi dem muligheten til å bygge selvstendige forskningsnettverk og få erfaring som forskningsledere. Som Young CAS Fellow blir man gitt gode rammevilkår for å drive gruppebasert, fri og fremragende grunnforskning og muligheten til å invitere kollegaer fra hele verden til å delta i prosjektet. Les mer om ordningen på CAS sine nettsider.

Nytt år – nytt arbeidsprogram – nye ambisjoner!

Godt nytt år! AYF sine medlemmer vedtok i desember arbeidsprogrammet for 2021. Dette er våre målsetninger for 2021!

Karriereveier for yngre forskere

Vi vil fortsette å være en viktig stemme for unge forskere, og i 2021 ønsker vi å arbeide videre for å sikre gode og forutsigbare karriereveier i akademia. Vi vil arbeide for å sikre at unge forskere har tid til å forske og vil aktivt bruke medlemmenes tverrfaglige og geografisk varierte bakgrunn til løfte frem viktige kontraster, gode eksempler og felles utfordringer for denne gruppen. AYF vil i 2021 ha en særskilt oppmerksomhet på hvordan COVID-19 situasjonen påvirker karrieremulighetene og forskningstiden til yngre forskere

 Styring av kunnskapssektoren

I perioden som kommer vil AYF arbeide med å både ivareta og styrke vår tydelige posisjon som stemme for unge forskere og bidra til aktuelle debatter og politiske prosesser.

Tverrfaglig forskningsformidling

AYF ønsker å opprettholde satsingen på forskningsformidling i 2021. Vi ønsker å øke formidlingskompetansen hos medlemmene og videreutvikle den tverrfaglige formidlingsgleden i akademiet.

Internasjonalt fellesskap

AYF er del av et internasjonalt nettverk av akademier for yngre forskere, og i 2021 ønsker vi å styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til bedre vilkår for unge forskere og forskning internasjonalt

Organisasjon og ny strategi for 2022

I 2020 har AYF tatt store steg som en selvstendig organisasjon, og har etablert infrastruktur og rutiner som sikrer god og hensiktsmessig drift. I 2021 vil vi videreutvikle dette og sette i gang arbeidet med å lage en best mulig strategi for perioden 2022-2025.

“Den pågående pandemien har skapt store utfordringer for forskningen. Med dette arbeidsprogrammet har vi vedtatt konkrete målsettinger, med særskilt oppmerksomhet rettet mot konsekvensene av COVID-19 for unge forskere. Med Stortingsvalget til høsten vil 2021 blir et viktig år for UH-sektoren. Gjennom arbeidet for å nå våre målsettinger ønsker vi å bidra til gode løsninger for unge forskere og UH-sektoren som helhet i året som kommer.

Foto: John Trygve Tollefsen

 Ingrid Lossius Falkum, leder i Akademiet for yngre forskere.

Her kan du lese:

God jul og takk for et begivenhetsrikt 2020!

Vi i Akademiet for yngre forskere vil ønske alle sammen en riktig god jul! Det har vært et begivenhetsrikt, men samtidig svært annerledes år!

Av årets høydepunkter har vi gjennomført fire innholdsrike samlinger, vedtatt ny politikk og tatt del i viktige prosesser som pågår i akademia. Vi har også løftet flere viktige debatter blant annet knyttet til midlertidighet og mental helse blant yngre forskere – samt jobbet for å løfte viktigheten for forskningen i samfunnet for øvrig.

Vi har også tatt opp ni nye medlemmer og utgjør nå 43 forskere over hele landet og på tvers av en rekke faggrener og institusjoner.

På nyåret vil vi lansere vår årsrapport for 2020 og et ambisiøst arbeidsprogram for 2021!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår og ser vi frem til 2021 – som vil bli et viktig og innholdsrikt år for AYF – og hvor vi forhåpentligvis vil være litt mer tilbake igjen til normalen.

AYF med flere innspill til nye etiske retningslinjer for humaniora og samfunnsvitenskap

AYF ga 1. desember sitt høringssvar til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til deres reviderte versjonen av forskningsetiske retningslinjer.

Notatet foreslår etiske retningslinjer for A) Forskerfellesskapet, (B) Forskningsdeltakerne, (C) Grupper og institusjoner, (D) Organisering og finansiering, (E) Forskningsformidling

AYFs overordnede innspill er:

 • AYF anbefaler at institusjonenes plikter vektlegges i større grad i høringsnotatet.
 • AYF anser språket i deler av høringsnotatet som vagt, og etterspør derfor et enklere og mer nøkternt språk.

 

NESH utgjør en del av De nasjonale forskningsetiske komiteene, som også har komiteer og etiske retningslinjer for medisin og helsefag, naturvitenskap og teknologi, i tillegg til granskingsutvalget for uredelighet i forskningen. Formålet er å bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

 

AYFs høringssvar kan leses i sin helhet her

 

Høringsnotatet og høringsbrevet til NESH kan ses på deres nettsider

New Call for applications opens November 10, 2020

Apply for the Letten Prize here!

Criteria for the 2021 Letten Prize

The Letten Prize is awarded every other year to one young researcher who:

   • conducts research aimed at solving global challenges within the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life
   • has conducted excellent research of great societal relevance
   • is under 45 years old the year when the prize is awarded [see note 1 for details]

In addition, it is desirable that the researcher:

   • has conducted research which has impact across national borders
   • engage in/with interdisciplinary research
   • is a good disseminator

The winner is awarded 2 million NOK (ca. 181 000 EUR/211 000 USD) of which ¼ is for personal usage and ¾ is to be used for research activities.

The Letten Prize Committee will emphasise candidates’ future research potential. Women and minorities are encouraged to apply.

The Letten Prize will be awarded in Oslo on September 7, 2021.  The candidate’s travel costs will be covered.

Candidates apply themselves by following the application guidelines outlined in the application form.

The winner is obliged to:

   • provide a written report on research activities the award has enabled
   • give the “Letten Lecture” presenting the results of the research during an event in connection with the 2023 Letten Prize award.

Applications which are incomplete, have arrived after the deadline or that do not comply with the criteria will not be considered.

The winner will be notified by phone and email. The information is confidential until the Letten Prize is awarded.

The committee’s decision cannot be challenged.

Note [1]

Adjustment of the age criteria follows the standards of ERC:  “For maternity, the effective elapsed time since the award of the first PhD will be considered reduced by 18 months or if longer by the documented amount of leave actually taken for each child born before or after the PhD award. For paternity, the effective elapsed time since the award of the first PhD will be considered reduced by the documented amount of paternity leave actually taken for each child born before or after the PhD award.”

Nytt styre i AYF

1. november startet perioden for AYFs nye styre.

AYFs styre består av:

Leder: Ingrid Lossius Falkum
Nestleder: Jonas Stein
Styremedlemmer: Marte-Blikstad Balas, Åsmund Eikenes og Nils Hallvard Korsvoll
Første-vara: Malgorzata Cyndeka
Andre-Vara: Knut Wiik Vollset

Eksterne styremedlemmer: Marianne Andenæs og Eirik Holmøyvik

Styreperioden varer frem til 31.oktober 2021

Generalsekretær: Bjørn Kristian Danbolt

 

Bli bedre kjent med leder Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein i denne saken.

REVIDERT UTLYSNING: Søk om å bli Young CAS Fellow!

Denne utlysningen ble endret i oktober 2020 som følge av regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjett for 2021. Søknadsfristen er derfor utsatt til 15. desember 2020. I tråd med vår nye strategiske satsing lyser CAS nå ut fire toårige Young CAS Fellowships.  Les mer under.

Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader om å bli Young CAS Fellow 2021/23. Søk innen 15. desember.

Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF) og med støtte fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Programmet ble realisert første gang i det akademiske året 2019/20. Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere. Programmet skal gi forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren og styrke deres erfaring som forskninsglededere.

 

Nettverksbygging og forskningsutvikling

Det første året legges det opp til at kandidaten holder tre intensive samlinger (se nærmere informasjon under).

Andre året samler forskeren en gruppe fra sitt nettverk som etter mønster fra den regulære CAS-ordningen, skal sitte samlet og bidra med forskning på gruppeleders prosjekt. For et YCF-prosjekt er periodens varighet 2 måneder.

Young CAS Fellow-prosjekter skal ha en tydelig grunnforskningsprofil. De skal være nysgjerrighetsdrevet, utfordre gitte sannheter og ha potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet.

 

Fire Young CAS Fellows i 2021/23  

År 1:

Første året får leder for et Young CAS Fellow-prosjekt støtte fra CAS på inntil 250 000 NOK. Midlene skal brukes til nettverksbygging og tre samlinger som støtter opp om søkerens forskningsprosjekt. Den første samlingen skal vare i fire-fem dager, og avholdes i august 2021 i CAS’ lokaler, som holder til i bygningen til Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. CAS stiller både forskerkontorer og konferanserom til rådighet. Man vil også få noe administrativ hjelp til blant annet hotellreservasjoner og teknisk bistand.

Den andre samlingen skal vare mellom tre og fem dager, og avholdes fortrinnsvis ved forskerens hjemmeinstitusjon.

Den siste samlingen, våren 2022, avholdes etter planen på CAS og Det Norske Videnskaps-Akademi. DNVA stiller sine vakre lokaler til disposisjon og bidrar til finansiering av bevertningen.

AYF vil bidra på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

År 2:

I år to skal prosjektleder arbeide på sitt YCF-prosjekt sammen med sin kjernegruppe. Denne velges av prosjektleder, fortrinnsvis fra gruppen av deltakere som har bidratt til én eller flere samlinger i det foregående år.  Etter mønster fra den regulære CAS-ordningen, skal gruppen sitte samlet. Et YCF-prosjekt skal bestå av fire-fem forskermånedsverk (inkludert prosjektleder) over 2 måneder og gi mulighet for fordypning og kontinuitet.

Som leder av et YCF-prosjekt får man et budsjett i år to på inntil 500 000 NOK som skal dekke prosjektets reise- og boutgifter, daglige lunsjer, konferanser og eventuelle frikjøp.

 

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du ha fullført Ph.D. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå hos en av CAS’ samarbeidspartnere i Norge fra høsten 2021 til våren 2023. En vitenskapelig stilling er en akademisk stilling som innebærer forskning og/eller undervisning på universitets-/høyskolenivå. Det er ikke krav om at stillingen er fast eller at du har stilling ved samme institusjon, så lenge du er ansatt hos en av våre partnere i den aktuelle perioden. Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn. Søker må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen, med tillegg for lovbestemte permisjoner.

 

Hvordan søker jeg?

Søknaden må inneholde:

 • en beskrivelse (3-4 sider) av søkerens forskningsprosjekt, samt planer for nettverksbygging og samlinger. Det skal fremgå klart hvordan nettverk og samlinger i år én, samt forskningsoppholdet i år to, vil bidra til forskningen og til å fremme søkerens forsknings- og karriereutvikling
 • en liste over de 3-5 mest aktuelle medlemmene av nettverket. Øvrige medlemmer kan meldes inn senere
 • et enkelt budsjett. Midlene skal rekke til reise- og boutgifter, bevertning og eventuelle frikjøp i år to.
 • en kort redegjørelse (1/3-1/2 side) som viser at søker er seg bevisst etiske aspekter ved prosjektet (også kjent som «Ethical Self-Assessment»)
 • søkers CV og publikasjonsliste (1-2 sider)
 • støttebrev fra nærmeste leder for perioden 2021-23. Dersom man enda ikke vet hvor man vil være ansatt i år to (22/23), kan man likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at man på det tidspunkt er ansatt (fast eller midlertidig) på en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra sin leder på denne institusjonen
 • Dersom forskningen krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet

Søknaden sendes til Karoline Kvellestad Isaksen, epost-adresse k.k.isaksen@cas.oslo.no, med emnet «Young CAS Fellow application».

Søknadsfristen er 15. desember 2020.

 

Utvelgelsesprosessen

CAS’ styre utnevner Young CAS Fellows for 2021-23 i februar 2021. En utvelgelseskomité bestående av tre representanter fra henholdsvis CAS, CAS’ styre og AYF, lager en kortliste. CAS’ styre tar den endelige avgjørelsen.

Forskningens kvalitet, søkerens prestasjoner og erfaringer vil vektlegges.

Den utvidete ordningen av Young CAS Fellow-programmet fordrer at den økte bevilgningen til ordningen fremstilt i forslaget til statsbudsjett blir godkjent i Stortinget.

 

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til Karoline Kvellestad Isaksen.

REVISED ANNOUNCEMENT: Apply for Young CAS Fellow!

As a result of the government’s proposal for Norway’s National Budget 2021, CAS changed this announcement in October 2020. The deadline is therefore postponed to December 15, 2020. In line with our new strategy, CAS is now selecting four Young CAS Fellows. Read more below. 

The Centre for Advanced Study (CAS) is now accepting applications for the Young CAS Fellow programme 2021-23. Apply by December 15.

The Young CAS Fellow programme was first held in 2019/20, and is created in partnership with the Young Academy of Norway. The Norwegian Academy of Science and Letters supports the programme.

This research funding opportunity is supposed to help the researcher grow their professional networks and create a foundation for collaboration at a critical point during their careers. The programme extends CAS’ reach to researchers not eligible to apply to lead a CAS project.

Network building and research development

Beginning in 2021, CAS will extend the Young CAS Fellow programme to a two-year fellowship. As a Young CAS Fellow, you receive a grant of up to NOK 750,000 NOK (NOK 250,000 in the first year and NOK 500,000 in the second year).

During the first year, the candidate will arrange three intensive workshops (read more below).

During the second year, the candidate will gather a group from her/his network, resembling the ordinary CAS concept. The group will sit together and work on the candidate’s project for a period of two months.

A successful Young CAS Fellow application describes research that is curiosity-driven, challenges established truths, and has the potential to extend the frontiers of knowledge in the relevant field. It is not possible to conduct lab work at CAS.

Four Young CAS Fellows in 2021-23

Year 1:

A Young CAS Fellow project will receive funding up to NOK 250,000 for the first year. The grant intends to fund the development of research, network building, and three gatherings during the 2021/22 academic year.

The first gathering lasts for four to five days, and will be in August 2021 at CAS’ premises in the historic building of the Norwegian Academy of Science and Letters. Offices and seminar rooms will be available for the Young CAS Fellows. The project leaders will also receive some administrative and technical assistance.

The second gathering should preferably be hosted at the fellow’s home institution (or an alternative location) at a time of the fellow’s choosing, and lasts for three to five days.

For the third and final gathering, in late spring 2022, the fellows will return to CAS and the Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA). DNVA supports the projects by renting out their conference room and by financing the refreshments.

The Young Academy of Norway will contribute to the discussions, and provide advice on communication and strategy for further development of the research.

Year 2:

In the second year, the Young CAS Fellow will work on her/his project together with a core group. The young scholar invites members to the group, preferably individuals who have participated in one or more gatherings over the previous year. Similar to the ordinary CAS concept, the group sits together. A Young CAS Fellow project yields an opportunity for specialization and continuity. A Young CAS Fellow should be present to lead her/his group for the whole two-month period. The group should consist of four to five participants (including the project leader) at all time during the whole period. Their stay should be at least four weeks in total (they may stay twice for two weeks).

A Young CAS Fellow is granted up to NOK 500,000 the second year, which should cover travel and accommodation expenses, daily lunches, conferences and any buyouts.

 

Who can apply?

Applicants must have completed a Ph.D. and be employed in a researcher position below the rank of full professor at one of CAS’ partner institutions in Norway from the fall of 2021 to the spring of 2023. A researcher position is an academic position that entails research and/or tutoring on university and college level. The applicant does not have to be in a permanent position, or hired at the same institution for the whole period, as long as they are affiliated with one of our partner institutions during their time as a Young CAS Fellow.

Project leadership experience is preferred. Applicants must be below the age of 40 (not counting valid medical or personal leave).

How to apply

The application must include:

 • a description (3-4 pages) of the research, including plans for the three gatherings. The proposal should clearly explain how the three gatherings in year one, as well as the research stay in year two, will benefit the applicant’s professional development and research.
 • a preliminary list of 3-5 participants. Additional participants may be added at a later date
 • a draft budget. The grant is supposed to cover travel, accommodation, food expenses, as well as any buyouts in year two.
 • a brief ethical self-assessment (no more than half a page) certifying that the applicant is familiar with the ethical guidelines in his or her field.
 • a full CV, including publications (1-2 pages)
 • a letter of support from the Head of your section for the period 2021-23. You can still apply if you do not know where you will be affiliated in year two. However, the grant for year two requires the candidate to be affiliated with one of our partner institutions, and to provide a letter of support from the Section Head.
 • If the research requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be secured by August 2021.

To apply, please send an email titled «Young CAS Fellow application» to Karoline Kvellestad Isaksen at k.k.isaksen@cas.oslo.no

Deadline: December 15, 2020

The selection process

A selection committee made up of representatives from CAS, the CAS Board of Directors, and the Young Academy of Norway presents a short list to the CAS Board of Directors, who will ultimately select the four Young CAS Fellows in February 2021.

The quality of the research, the applicant’s merits and experiences will be evaluated.

This extended Young CAS Fellow programme is contingent upon the funding proposed in Norway’s National Budget being accepted by the Parliament.

If you have any questions about the application process, please do not hesitate to contact adviser Karoline Kvellestad Isaksen.

Flere viktige vedtak og møte med statssekretæren – oppsummering fra AYFs høstsamling 2020

Den 15-16.oktober avholdt AYF generalforsamling og høstsamling. Det ble en kombinert fysisk og digital samling hvorav den fysiske delen ble avholdt på Radisson Oslo Airport Gardermoen. På tross av et strengt smittevernregime var det berikende og møtes for første gang fysisk siden Vintersamlingen vi hadde i januar.

Ny ledelse, vedtekter og nye målsetninger for 2021

15. oktober avholdt vi generalforsamling som er AYFs høyeste organ. Dette var den første generalforsamlingen siden vi ble en selvstendig juridisk enhet 1. januar 2020. Generalforsamlingen vedtok blant annet nye vedtekter for organisasjonen. Det ble også en spennende debatt rundt arbeidsprogrammet for 2021. Dette vil vedtas av medlemmene igjen i slutten av året.

Fysisk samling. Foto: John Trygve Tollefsen

Forutsigbare karriereveier, tverrfaglig forskningsformidling og mer internasjonalt samarbeid vil være satsingsområdene til AYF i tiden fremover.

Digital samling. Foto: John Trygve Tollefsen

Generalforsamlingen valgte også nytt styre bestående av Ingrid Lossius Falkum (leder), Jonas Stein (nestleder), Marte Blikstad-Balas, Nils Hallvard Korsvoll, Åsmund Eikenes, Marianne Andenæs (ekstern), Eirik Holmøyvik (ekstern), Malgorzata Cyndecka (førstevara).

Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein. Foto: John Trygve Tollefsen

Les mer om hva den nye lederduoen ønsker i denne nettsaken og i dette intervjuet i Khrono.

Dagen ble avsluttet med en høytidelig opptakssermoni for våre ni nye medlemmer.

 

Besøk av statssekretæren og ideutveksling om tiden fremover

Dag 2 åpnet med besøk av statssekretær for forskning og høyere- utdanning Aase Marthe Johansen Horrigmo hvor temaet karriereveier og øvrige aspekter med det å være ung forsker ble diskutert.

Aase Marthe Johansen Horrigmo. Foto: John Trygve Tollefsen

Dagen gikk videre i gruppearbeid hvor vi la store planer for tiden fremover.

Gruppearbeid. Foto: AYF / Bjørn K. Danbolt

Vi ser frem til en spennende og viktig tid i AYF fremover!

Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein – nytt lederteam i AYF

Ingrid Lossius Falkum ble valgt som ny leder i Akademiet for yngre forskere på vår generalforsamling 15.oktober. Falkum har vært medlem av AYF siden 2017 og jobber til daglig som førsteamanuensis i språkvitenskap og filosofi ved UiO

 • Jeg har en klar ambisjon om at vi i AYF fortsatt skal være en sentral aktør i debatten om norsk forskning. I spørsmål om karriereveier for yngre forskere, midlertidige ansettelser og mangfold i akademia, har AYF, spesielt ved avtroppende leder Sofie Høgestøl, markert oss som en tydelig stemme og vil fortsette å markere oss i året som kommer, sier Falkum

I flere land har den frie forskning blitt satt under politisk press av autoritære ledere

 • Vi vil jobbe for at vitenskapelig kvalitet og sannhetssøken alltid har forrang, og at de viktige beslutningene ikke styres av utenforliggende hensyn som virker forstyrrende for kvaliteten på forskningen. Den pågående COVID19-krisen er påminnelse for oss alle om hvor avgjørende forskning er for samfunnsutviklingen, avslutter Falkum
Ingrid Lossius Falkum
Foto: John Trygve Tollefsen

 

Som ny nestleder har AYF valgt Jonas Stein. Han har vært medlem i AYF siden 2019 og jobber til daglig førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT

 • Vi vil jobbe for at forskeryrket skal oppleves som en forutsigbar og attraktiv karrierevei for unge forskere. Jeg er spesielt bekymret for hvordan COVID19-situasjonen påvirker unge forskeres karrieremuligheter og sørge for at disse ikke glemmes i pandemien vil være viktig for AYF i tiden fremover, sier Stein
Foto: John Trygve Tollefsen

 

De vil ta del i det nye styret i AYF som består av følgende medlemmer:

Åsmund Eikenes, Nils Hallvard Korsvoll, Marte Blikstad-Balas, Malgorzata Cyndeka (førstevara), Knut Vollset (andrevara), Marianne Andenæs (ekstern) og Eirik Holmøyvik (ekstern)

 

Styret tropper på 1. november 2020

Avtroppende leder Sofie Høgestøl og inneværende styre avslutter valgperioden 30.oktober.

Bjørn Kristian Danbolt fortsetter som generalsekretær

Bli bedre kjent med Ingrid og Jonas sin forskning på vår medlemsside.

 

Foto: John Trygve Tollefsen

AYF med flere anbefalinger i NOKUT-høring

AYF leverte nylig sitt høringssvar til NOKUT i deres forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi stiller oss skeptiske til at for rigide undervisningskrav kan forhindre rekruttering og karrieremobilitet for spesielt yngre forskere. AYF anser det som vesentlig å se endringen i forskriften i et helhetsperspektiv, slik at endringene ikke bidrar til å stille økende og til dels uforenlige krav til unge forskere.

Dersom strengere undervisningskrav innføres må de ansatte få reelle muligheter for utdanningsfaglig utvikling.

AYFs hovedanbefalinger er:

1) at arbeidet med ny forskrift koordineres med regjeringens strategiarbeid om ny karrierepolitikk.

2) at institusjonene må sikre at ansatte får reelle muligheter å utdanningsfaglig utvikling for å opparbeide seg relevant kompetanse.

3) at forskriften likestiller muligheten å opparbeide kompetanse i etterkant av ansettelse med å ha kompetansen ved ansettelse.

Hele høringssvaret vårt kan ses her!

Høringsbrevet til NOKUT kan ses her.

Vårt svar er omtalt i Khrono 14.10.20.