Akademiet for yngre forskere tar opp elleve nye medlemmer

Vi har gleden av å meddele at Akademiet for yngre forskere tar opp elleve nye medlemmer. I år var det sterk konkurranse med nærmere 60 søkere. I denne saken kan du bli bedre kjent med våre nye medlemmer for perioden 2021-2025.

Medlemmene representerer en stor faglig og institusjonell bredde og vil tilføre AYF nye ideer og perspektiver. Våre nye medlemmer arbeider ved utdannings- og forskningsinstitusjoner over hele landet – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Her kan du lese kort om hvert medlem:

 

Astrid Marie Jorde Sandsør

Samfunsøkonom ved Universitetet i Oslo og NIFU

«For å løse samfunnsutfordringer blir det stadig viktigere å samarbeide på tvers av fagfelt, og AYF skaper en slik møteplass for yngre forskere. Jeg ser veldig frem til å bidra til denne møteplassen og ønsker også å jobbe for å endre strukturelle forhold kan skape unødvendige hindringer for unge forskere.»

Bli bedre kjent med Astrid Marie sin forskning på vår medlemsside.

Astrid Marie Jorde Sandsør. Foto: UiO.

 

Bjarte Aarmo Lund

Kjemiker ved UiT Norges Arktiske Universitet

«Jeg er opptatt av at forskning skal være en konkurransedyktig karrierevei slik at vi kan rekruttere de beste hodene».

Bli bedre kjent med Bjarte sin forskning på vår medlemsside.

Bjarte Aarmo Lund. Foto: David Jensen UiT.

 

Haley De Korne

Lingvist ved Universitetet i Oslo

«Forskning i dag er preget av internasjonal mobilitet og samarbeid, noe som kan bidra til bredde og kvalitet i kunnskapen vi produserer. Imidlertid fører dette også til at vi som forskere må ta opp viktige spørsmål, som for eksempel hvordan vi kan jobbe internasjonalt på en bærekraftig måte og hvordan vi kan styrke koblingen mellom forskning og praksis lokalt på tvers av språk og ulike prioriteringer.»

Bli bedre kjent med Haley sin forskning på vår medlemsside.

Haley De Korne. Foto: Nadia Frantsen UiO.

 

Hilde Reinertsen

Forsker på samtidshistorie og dokumentanalyse ved Universitetet i Oslo

«Gjennom AYF ønsker jeg å bidra til at universitetene tar bedre vare på sine unge forskere».

 Bli bedre kjent med Hilde sin forskning på vår medlemsside.

Hilde Reinertsen. Foto: Tron Trondal.

 

Kai Arne Hansen

Forsker på musikkvitenskap og kjønnsstudier ved Høgskolen i Innlandet

«Styrka likestilling og mangfald er grunnleggjande for aukt breidde og kvalitet i norsk akademia. Med dette i mente er eg oppteken av å betre arbeidsvilkår, utvide karrieremoglegheiter og sikre høve til fagleg utvikling for yngre forskarar» 

Bli bedre kjent med Kai Arne sin forskning på vår medlemsside.

Kai Arne Hansen.

 

Mari Skuggedal Myksvoll

Oseanograf ved Havforskningsinstituttet

«Kunnskapen utfordres på mange måter, og derfor er det viktig å lære spesielt de unge kildekritikk»

Bli bedre kjent med Mari sin forskning på vår medlemsside.

Mari Skuggedal Myksvoll. Foto: Christine Fagerbakke Havforskningsinstituttet.

 

Natalia Kucirkova

Forsker på Lesing og teknologibruk ved Universitetet i Stavanger

«Jeg vil dele forskningsbasert kunnskap om hvilke ressurser og aktiviteter som er viktige for barns læring.»

Bli bedre kjent med Natalia sin forskning på vår medlemsside.

Natalia Kucirkova. Foto: Jeanette Larsen.

 

Nora Elise Hesby Mathé

Forsker på Samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo

«Jeg er opptatt av vilkårene for fri forskning og betydningen av disse for yngre forskere. I AYF ønsker jeg å delta i arbeid som bidrar til de offentlige samtalene om dette viktige temaet.»

Bli bedre kjent med Nora sin forskning på vår medlemsside.

Nora Elise Hesby Mathé. Foto. Shane ColvinUV, UiO.

 

Salwa Suliman

Forsker på stamceller og vevsregenerativ behandling ved Universitetet i Bergen

«Jeg ønsker å arbeide for å støtte og stimulere unge forskere med ulike minoritetsbakgrunner og ta tak i de hindringene som gjør at dyktige akademikere velger bort forskning».

Bli bedre kjent med Salwa sin forskning på vår medlemsside.

Salwa Suliman. Foto: Jørgen Barth.

 

Tobias Otterbring

Forbrukerpsykolog ved Universitetet i Agder

«Jeg brenner for forskningsformidling og spørsmål om akademisk frihet, så jeg vill jobbe hardt for å fortsette akademiets viktige arbeid med disse sentrale byggsteinene for et velfungerende akademia».

Bli bedre kjent med Tobias sin forskning på vår medlemsside.

Tobias Otterbring. Foto: Magnus N. Skogedal.

 

Aase Kristine Lundberg

Samfunnsgeograf ved Nordlandsforskning

«Yngre forskere kan bidra med andre perspektiver enn eldre forskere for å få til en bærekraftig og rettferdig samfunnsomstilling, og jeg vil derfor at yngre forskere i større grad skal sette dagsorden og ta plass i offentligheten.  I AYF vil jeg derfor jobbe for at forskningsformidling skal bli en integrert del av hverdagen til enda flere yngre forskere».

Bli bedre kjent med Aase Kristine sin forskning på vår medlemsside.

Aase Kristine Lundberg.

 

I oktober vil fjorten av våre nåværende medlemmer tre ut av akademiet siden deres medlemsperiode går ut. Med elleve nye medlemmer vil AYF fremover bestå av 40 personer, hvorav 21 er menn og 19 kvinner.

Våren 2022 vil det være ny utlysning og mulighet til å søke opptak i AYF

Hvordan er tilstanden til det norske demokratiet?

Høstens andre møte i demokratiserien arrangeres i samarbeid mellom Det Norske Videnskapsakademi og Akademiet for yngre forskere.

Statsviterne Carl Henrik Knutsen og Sirianne Dahlum leder en undersøkelse bestilt av regjeringen om tilstanden til det norske demokratiet. De vil her presentere noen resultater og refleksjoner rundt denne undersøkelsen.  Dette i lys av det nylig gjennomførte Stortingsvalget, og sammenlignet med tidligere stortingsvalg.

Etter deres fremleggelse blir det panelsamtale for å belyse denne tematikken. Panelet vil, i tillegg av Knutsen og Dahlum, bestå av Torbjørn Røe Isaksen (arbeids- og sosialminister for H) og Jette Christensen (stortingsrepresentant AP). Panelet vil ledes av Emil Andrè Erstad (kommentator i Vårt Land)

Møtet vil avholdes i Akademiets lokaler i Drammensveien 78. Grunnet smittevernregler er deltagelse kun for inviterte.

Møtet vil også streames.

Innledere

Carl Henrik Knutsen (Foto: UiO) og Sirianne Dahlum.

Carl Henrik Knutsen er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av Akademiet for yngre forskere fra 2015-2019

Sirianne Dahlum er førsteamanuensis ved Institutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning. Hun er medlem av Akademiet for yngre forskere.

Panel

Jette Christensen, Torbjørn Røe Isaksen og Emil Andre Erstad (Foto: Erlend Berge, Vårt Land).

Jette Christensen er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet siden 2009 og medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Torbjørn Røe Isaksen er arbeids- og sosialminister og tidligere kunnskapsminister (2013-18). Han satt på Stortinget for Høyre i perioden 2009-2017 og var leder av Unge Høyre fra 2004-2008.

Emil Andre Erstad er politisk kommentator i Vårt Land. Han har tidligere vært kommunikasjonssjef i Den Norske Helsingforskomite og leder av KrFU.

AYF med flere innspill til ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) er et av de viktigste strategiske dokumentene for styringen av norsk kunnskapspolitikk. Det neste året skal LTP revideres og AYF har gitt sine innspill.

Her er våre anbefalinger:

Hva er de største samfunnsendringene

Vi anser klimakrisen, utfordringer knyttet til fri forskning og akademisk ytringsfrihet samt ettervirkninger av koranapandemien som de tre største samfunnsendringene. Dette skaper også et behov for endringer i den reviderte langtidsplanen.

Hvilke hindringer eksisterer for at LTP skal nå sine mål

I vårt innspill viser vi til flere konkrete hindringer som vi mener svekker måloppnåelsen. Blant annet gjelder dette den høye andelen midlertidighet i norsk akademia, som bidrar til å skape usikre karriereveier og betingelser for yngre forskere, og svekker kvaliteten på forskningen. I tillegg finner vi store variasjoner i UH-sektoren i forskernes betingelser og tid til å forske.

Selv om det har vært en økning i forskningsmidler, har vi ikke oppnådd målet om at FOU-innsatsen skal utgjøre 3 prosent av BNP. Vi anbefaler at NFR utreder en to-trinns søknadsprosess med en forenklet søknadsmodell i første runde, og en mer fullverdig søknad for de som går videre til andre runde. Dette vil spare tid for de som søker, og i tillegg sikre at NFR får mer kapasitet til søknadsbehandlingen.

Vi mener at det økte presset mot den akademiske ytringsfriheten er bekymringsverdig. Vi må verne fri forskning mot press og maktmisbruk fra interesser som ønsker å sensurere eller påvirke resultatene, enten det er styresmakter, næringsinteresser eller andre oppdragsgivere.

 Hva bør endres i gjeldende LTPs mål og prioriteringer 

Vi mener langtidsplanen har gode målsetninger, og at disse bør videreføres. AYF mener at det bør gjøres noen justeringer i prioriteringene knyttet til «Klima, miljø og miljøvennlig energi» og «Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden».

Hvordan bør «Missions» innrettes  

Vi anbefaler at såkalte missions får et norsk begrep, for eksempel «samfunnsutfordringer» eller «samfunnsoppdrag». For at «missions» skal være best mulig innrettet, er det viktig at forskere, både yngre og etablerte, tar del i utformingen av «missionene».

Hvordan sikre tillit til forskning

For å sikre høyere tillit til forskningsbasert kunnskap, må forskningens verdier, metoder og innhold formidles til befolkningen i større grad enn i dag. Formidling må anses og anerkjennes formelt som en integrert del av forskningen.

Andre innspill

AYF mener at norsk som fagspråk må beholdes og videreutvikles, og at den reviderte langtidsplanen må inneholde en strategi for dette.

Hele vårt høringsinnspill kan leses på våre nettsider.

Forslag til ny LTP vil bli lagt frem i oktober 2022, og vil gjelde for perioden 2023-2032. Les mer om dette arbeidet på regjeringen sine nettsider.

 

Welcome to Young Researchers Night – From North to South and East to West!

The Young Academy of Norway for are excited to announce that we will host Young Researchers Night (YRN) several places on the 24th of September this year!

YRN is an annual event and is a part of Forskningsdagene. The topic of this years “Forskningsdagene” is Peace and Conflict

This year YRN-events will be held from Kristiansand in the South to Bodø in the North, and from Bergen in the West to Oslo in the East.

Please note that due to COVID-19-restrictions most events require that you register and/or book a free ticket, and it might be limited capacity. All events are free of charge.

Here is a list of places hosting the event with a link to Facebook-events. In the facebook-event you might find more information and a registration form:

 

Bergen

 • Venue: NORCE – Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
 • Co-Hosts: UiBDoc, Forskningsdagene
 • Facebook Event

Bodø

 • Venue: Bådin Bryggeri – Tolder Holms vei 6, Bodø
 • Co-Hosts: Nord Universitet, Forskningsdagene
 • Facebook Event

Bø i Telemark

 • Venue: Kroa i Bø, Lundevegen 61, Bø
 • Co-Hosts: Telemarksforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, Forskningsdagene
 • Facebook Event

Agder

 • Venue: Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand
 • Co-Hosts: UiADoc, Forskningsdagene
 • Facebook-event

Oslo

 • Venue: Litteraturhuset, room Kjelleren, Wergelandsveien 29, Oslo
 • Co-Hosts: Forskningsdagene
 • Facebook Event

Stavanger

 • Venue: Folken – Løkkeveien 24, Stavanger
 • Co-Hosts: UiSdc, University of Stavanger, Forskningsdagene
 • Facebook Event
   

Trondheim

 • Venue: Rockheim – Brattørkaia 14, Trondheim
 • Co-Hosts: Forskningsdagene
 • Facebook Event

 

 

Meta Roestenberg wins the Letten Prize

Oslo, 17 June 2021: Infectious disease specialist Meta Roestenberg of Leiden University Medical Center, is the winner of the 2021 Letten Prize. She has dedicated her life to harness and deploy her scientific and professional expertise to serve the poorest and the underprivileged people of the world.

The main purpose of the Letten Prize is to recognise younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life. Meta Roestenberg has established an international network of vaccine researchers in Uganda, Zambia, India, and Burkina Faso, which allows transfer of knowledge and exchange of staff. Her efforts will have a great impact on solution of poverty-related infectious diseases in countries where the clinical need is highest.

“Professor Roestenberg’s achievements and vision meet all the criteria listed in the call for the Letten Prize. She has contributed significantly to the research on the infectious diseases prevalent in countries with low resources, and her engagement and outreach extend way beyond her excellent academic achievements in the area of health,” says Heidi Holmen, chair of the Letten Prize Committee. She continues: “From an impressive diversity of truly global applicants, three candidates were shortlisted, from whom Meta Roestenberg was chosen as the winner.”

Prize money dedicated to cost-effective vaccination
The Letten Prize winner is awarded 2 million NOK, and the main part of the prize money is reserved for research activities promoted by the winner. In Meta Roestenberg’s research proposal, she seeks to establish cost-effective vaccination programs in prevention of neglected infectious diseases by engaging Ph.D. students and encouraging the research associated with vaccine development.

“Meta Roestenberg aims to train a new generation of mainly female scientists and physicians in order to extend the benefits of science to a global health,” says Heidi Holmen.

Malaria

Roestenberg never set out to be a physician, but she was good at science, and so felt that medicine might be the best way to use her talents. She undertook a PhD on malaria vaccines at Radboud University Nijmegen, and since then has dedicated her career to finding a way to prevent malaria.

The parasites are completely adapted to the human immune system, and may have ways to actually manipulate the immune system so that it doesn’t respond vigorously. For a malaria vaccine to work, it has to overcome this manipulation. With the support of the Letten Prize, Roestenberg is planning a rigorous clinical trial in which healthy volunteers will be given a dose of a malaria vaccine candidate. She hopes that if the trial is successful, it opens the door to a new method of vaccine development.

She is also planning to document the process of conducting the trial on film, so it can be used as a resource by research teams elsewhere in the world.

 

Runners up

The two other short-listed candidates were Ramona Vijeyarasa, a lawyer from Australia, and Tolullah Oni, a public health physician from Nigeria.

 

More on Lettenprize.com.

Letten Prize winner Professor Meta Roestenberg’s career serves as a sterling example of research that combines scientific excellence and rigor with true social engagement, says the Letten Prize Committee.

Photo: Milette Raats

About the Letten Prize:

The Letten Prize was launched in March 2018 by the Young Academy of Norway and the Letten Foundation to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life. The prize of 2 million NOK will be awarded biennially to a young researcher under the age of 45 conducting excellent research of great social relevance. In 2018 Tarunabh Khaitan, a lawyer from India, won the prize.

About the Letten Foundation:
Professor Letten F. Saugstad (1925 – 2014) founded the Letten Foundation in 1986 to promote basic research, especially in the field of birth defects and certain aspects of mental illness, which increases the knowledge of brain structure and function. The foundation also prioritizes studies of health effects associated with environmental pollution and other adversities that add to the understanding of the relation of man to his environment. The Letten Foundation gives educational grants, organises international conferences and gives awards to outstanding achievements.

Contact information:

Chair of the Letten Committee
Heidi Holmen, associate professor
Email: Heidi.holmen@oslomet.no
Mobile: +47 90580017 
Chair of Letten Board
Arnfinn Midtbøen
, associate professor
Email: a.h.midtboen@sosgeo.uio.no
Mobile: +47 92082553
Chair of the Letten Prize Board

 

Ny rapport fra Akademiet for yngre forskere: Karriere etter korona?

Denne våren har Akademiet for yngre forskere i samarbeid med NIFU utarbeidet en rapport om hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere.  Rapporten tar for seg hvordan pandemien har påvirket yngre forskeres arbeidssituasjon, forskningsaktiviteter og tanker om framtiden. Den foreslår konkrete tiltak for å bøte på skaden som har skjedd, og for å kunne tilrettelegge best mulig for gruppen av yngre forskere framover.

Rapporten vil lanseres på AYF sin digitale sommersamling 10.juni med besøk av blant annet statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anne Marthe Johansen Horrigmo (H) og stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap)

Hovedfunn:

 • Vi ser at den nye digitale undervisningssituasjonen førte til økt tidsbruk for mange yngre forskere med undervisningsoppgaver. De yngre forskerne uttrykte sterk bekymring for hvordan dette har gitt mindre tid til forskning.
 • Kvinner, uavhengig av alder og om de hadde ansvar for barn, brukte mer tid på planlegging og forberedelse av undervisning i perioden og fikk mindre tid til forskning sammenliknet med sine mannlige kollegaer.
 • Mange yngre forskere har også opplevd manglende tilgang på utstyr eller forskningsverktøy og reiserestriksjoner som hindringer for forskning i perioden.
 • Den kanskje viktigste forskjellen i hvordan koronasituasjonen påvirket tiden til forskning, var ikke overraskende mellom dem med og uten ansvar for barn hjemme. Flertallet av de yngre forskerne med ansvar for barn, uavhengig av kjønn, var helt uenig i at de hadde fått mer tid til å konsentrere seg om forskning.
 • Yngre forskere i undervisningsstillinger hadde høyest andel respondenter som fikk noe eller mye mindre tid til forskning i perioden, men også ansatte i forskningsintensive stillinger, som forskere, stipendiater og postdoktorer, fikk mindre tid.
 • Redusert forskningsaktivitet kan slå særlig uheldig ut for kandidater i disse gruppene gitt hvor stor betydning forskningsaktivitet har for å kvalifisere seg til faste vitenskapelige stillinger. Kandidater i midlertidige stillinger var mest bekymret for at koronasituasjonen ville ha negative konsekvenser for framtidig karriere og jobbutsikter.

Basert på funnene i undersøkelsen anbefaler Akademiet for yngre forskere at:

 • Det må tas hensyn til koronasituasjonen ved vurdering av søknader om prosjekter og akademiske stillinger, for eksempel i form av aldersfratrekk. Dette gjelder spesielt kvinner og kandidater som hadde ansvar for barn under pandemien.
 • Alle midlertidige ansatte, også kandidater i rene forskerstillinger, bør tilbys kontraktsforlengelse på minimum to måneder.
 • Internasjonal erfaring i form av utenlandsopphold kan ikke være et kvalifikasjonskrav i vurderinger av søknader om prosjekter eller akademiske stillinger ettersom slike reiser ikke har latt seg gjennomføre under pandemien. Alternativt må arbeidsgivere samt bedrifter og organisasjoner som finansierer forskning, legge vekt på andre former for internasjonal erfaring.

Det er verdt å presisere at forslag til anbefalinger er AYF sine alene.

 Om undersøkelsen og rapporten 

Denne undersøkelsen ble startet etter et initiativ fra AYFs medlemmer etter vintersamlingen i januar 2021. AYF ønsket å kartlegge hvordan pandemien hadde påvirket – og fortsatt påvirker – yngre forskere spesielt. For å få et best mulig datagrunnlag inngikk AYF et samarbeid med NIFU i mars 2021. NIFU hadde allerede gjennomført en omfattende undersøkelse som kan ses i rapporten “Et akademisk annerledesår” NIFU-rapport 2021:9.

AYFs rapport er basert på nye kvantitative og kvalitative analyser av dette materialet, med søkelys på yngre forskeres situasjon. Kunnskapsgrunnlaget er utviklet av NIFU, som også har utarbeidet et eget notat basert på undersøkelsen.

Arbeidsgruppen til AYF har bestått av Lina Ingeborgrud (leder), Ingrid Lossius Falkum, Solfrid Bratland-Sanda, Guro Busterud, Anne Tjønndal og Bjørn Kristian Danbolt (sekretariat). I tillegg har Jonas Stein bidratt i utformingen av de statistiske analysene.

Prosjektgruppen ved NIFU har bestått av prosjektleder Lina Ingeborgrud og prosjektmedarbeider Silje Marie Svartefoss

Kontaktpersoner:

 Pressehenvendelser / spørsmål om undersøkelsen:

Ingrid Lossius Falkum
Leder av AYF
Tlf: 913 07 237 / i.l.falkum@ifikk.uio.no

 

Lina Ingeborgrud
Leder av arbeidsgruppen om koronaundersøkelse til AYF
Medlem av AYF/ forsker hos NIFU
Tlf: 41654857 / lina.ingeborgrud@nifu.no

Hele rapporten kan leses her!

 

Would you like to become a member of the Young Academy of Norway?

Bli medlem symbol

The Young Academy of Norway (AYF), established in 2015, is a diverse, multidisciplinary and cross-sectoral meeting place and a research policy platform for younger researchers. It is also a driving force for innovative research dissemination, an attractive arena for scientific debate and a significant and visible participant in research policy issues.

The Academy currently has 44 members. This October, 14 members will be stepping down. For this year’s admission, we hope to gain as many as 10 new members, so that the Academy will consist of 40 younger researchers working in Norway.

 Who are we looking for?

We are seeking younger researchers who can demonstrate a significant and independent or artistic body of work, and who have distinguished themselves actively and professionally within their own disciplines. You must have the interest in, and the opportunity for, active participation in Academy activities.

We offer:

 • A unique opportunity for development, in an inclusive, active, multidisciplinary and cross-sectoral network, which also cooperates with a larger international network for younger researchers
 • Four annual gatherings with people from all over the country
 • The opportunity to actively shape one of Norway’s most leading organisations for younger researchers
 • The opportunity to have direct dialogue with prominent persons in Norwegian academia and research policy


About the application process

Applicants to the Academy may not be over the age of 38 in the year of admission. (Parental leave and lengthy sick leave absence allow for an age deduction, if relevant documentation is provided.) Membership is for four years and is granted based on an application, followed by an interview conducted in August. Once the membership term ends, the member becomes part of our alumni association.

Membership and admission to the Academy is regulated by Section 3 of our Articles of association.

The working language in the Academy is Norwegian. A significant level of understanding and communicating in the Norwegian is required.


How to apply

E-mail your application and CV to bjorn.danbolt@yngreforskere.no. In the subject line of the e-mail, write «Søknad AYF + your name«.

The Application should be no more than one (1) page long and contain a brief description of your own research, why you wish to become a member of AYF and how you can contribute.

Your CV must include your date of birth and information of any periods of leave.

Application deadline: 13 June

Contact person:

Bjørn Kristian Danbolt
Secretary General
bjorn.danbolt@yngreforskere.no / tel. 92 29 02 63

Would you like additional good reasons for applying for membership with the Young Academy of Norway? In this online article (in Norwegian), read what key individuals in the research world have said about applying for membership with the Academy. 

Hvorfor søke medlemskap i AYF – ni kjente stemmer gir sine grunner

Nå er det mulig å søke opptak til Akademiet for yngre forskere! Vurderer du å søke medlemskap hos oss?

Les hva kjente stemmer i Akademia sier om hvorfor du bør søke:

 

Mari Sundli Tveit
Adm. direktør Forskningsrådet


Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss på fremtiden, er å satse på forskning og unge forskere spesielt. Derfor heier vi på AYF og lytter godt til deres perspektiver. Som medlem av AYF får du reell mulighet til å påvirke kursen og fremme betydningen av forskning og kunnskap i samfunnet.


Guro Lind
Leder i Forskerforbundet og tidligere leder av AYF

Jeg vil anbefale alle med engasjement for forskning, forskningspolitikk eller formidling til å melde seg inn i Akademiet for yngre forskere. AYF er et forum for spennende diskusjoner og ikke minst tverrfaglighet på sitt beste. Det er en unik møteplass for unge forskere og et givende nettverk.


Svein Stølen
Rektor Universitetet i Oslo

Hva betyr det for UiO å ha medlemmer i Akademiet for yngre forskere?

Jeg er svært glad for AYF som ikke minst gir unge sterke forskere en tydelig stemme i forsknings-Norge. Akademiet for yngre forskere er dessuten en del av et internasjonalt nettverk som gir våre yngre forskere ett nettverk med andre dyktige yngre forskere verden over. I tillegg er jeg opptatt av at våre yngre forskere skal få anerkjennelse og støtte også utenfor UiO. Dermed er Akademiet for yngre forskere et svært viktig forum.

-Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere?

Fordi forskning handler hva man får til sammen! Gjennom Akademiet for yngre forskere får forskere i starten av sin karriere en unik mulighet til å etablere nettverk, og diskutere forskningen sin og forsknings-politikk på tvers av tradisjonelle disipliner og nasjonaliteter.


Anne Husebekk
Rektor, Universitetet i Tromsø og styreleder i Universitets- og høyskolerådet (UHR)

AYF tilbyr unge talentfulle forskere et fellesskap og et diskusjonsforum på tvers av fagbakgrunn og arbeidssted i en periode der forskerkarrieren er under oppbygging. Jeg mener at unge forskere i Tromsø og i hele landet burde gripe sjansen til å møte spennende forskerkolleger, diskutere akademiske spørsmål og forskningspolitikk. AYF er i posisjon til å påvirke fremtidens akademia, og medlemmene kan posisjonere seg til å ta over maktposisjoner i og utenfor våre universiteter.


Margareth Hagen
Rektor ved Universitetet i Bergen

Det solide kunnskapspolitiske arbeidet som gjøres av Akademiet for yngre forskere er viktig for Norge. Jeg håper mange unge forskere fra Universitetet i Bergen vil benytte sjansen til å søke medlemskap i AYF, for slik å bli del av et nasjonalt og flerfaglig fellesskap og den store samtalen om forskningens vilkår. Kunnskapssektoren behøver de unge perspektivene.


Michael Francis Duch
Professor i utøvende musikk, NTNU, medlem av AYF fra 2015-2019

Debatten om kunstnerisk forskning som AY har vært med på å reise har vært svært viktig, og den bør føres videre av AYF i årene som kommer. Jeg vil da oppfordre medlemmer med utøvende kunstnerisk bakgrunn som er opptatt av forskning om å søke.


Sofie Høgestøl
Førsteamanuensis i rettsvitenskap UiO og tidl. Leder i Akademiet for yngre forskere

I en tid der kunnskap er under press, føles det utrolig meningsfylt å være en del av et akademi som løfter frem forskningens betydning i samfunnet. AYF medlemskap er også veldig kjekt! Det er en unik mulighet til å bli kjent med unge forskere fra hele Norge og AYF har derfor betydd mye for meg sosialt.


Jan Terje Andersen

Professor – Avdeling for farmakologi

Å få lov til å være med å utgjøre en forskjell har beriket meg både faglig og personlig. AYF har gitt meg et bredere og nyansert perspektiv, rent forskningspolitisk, men også på det personlige plan, hvor jeg har møtt personer som har utfordret meg, og over tid vært med på å forme mine meninger og valg. Det er i dialog det store kan skje.

Ingrid Loss Falkum
Leder – Akademiet for yngre forskere

AYF er et unikt faglig og fagpolitisk fellesskap der yngre forskere møtes på tvers av disipliner og institusjoner. AYF har gitt meg nye perspektiver, faglig inspirasjon og forskningspolitisk innsikt, i tillegg til å være en viktig sosial arena. Jeg vil på det varmeste anbefale yngre forskere med engasjement for forskningspolitikk og -formidling å søke om opptak i denne fantastiske organisasjonen!

Vi håper dette vil inspirere deg i å søke medlemskap! Les mer om hvordan du gjør det her.

Søknadsfrist er 13.juni kl.23.59

Vil du bli medlem i Akademiet for yngre forskere?

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015. Det er også en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.

Per i dag har Akademiet 44 medlemmer. I oktober trer 14 medlemmer ut av akademiet. I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen, slik at Akademiet vil bestå av 40 yngre forskere som jobber i Norge. 

Hvem er vi på utkikk etter?

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i samt ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.

Alle forskere er velkommen til å søke. Forskere med bakgrunn fra kunstneriske fag, medisinske fag og industrisektoren oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • en unik utviklingsmulighet med et inkluderende, aktivt, tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk, som også samarbeider med et større internasjonalt nettverk for yngre forskere
 • fire årlige samlinger over hele landet
 • mulighet til å aktivt forme en av Norges fremste organisasjoner for yngre forskere
 • mulighet til å ha direkte dialog med de fremste aktørene i norsk akademia og forskningspolitikk

Om søknadsprosessen

For å bli tatt opp som medlem i Akademiet kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret. (Fødselspermisjoner og lengre sykemelding gir aldersfratrekk dersom det foreligger relevant dokumentasjon.) Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av et intervju som vil gjennomføres i august. Etter endt medlemskap tar man del i vår alumniforening.

Medlemskap og opptak i Akademiet er regulert av § 3 i vedtektene våre.

Slik søker du

Send søknad og CV på e-post til bjorn.danbolt@yngreforskere.no. Merk e-posten med «Søknad AYF + ditt navn».

Søknaden skal være maks én (1) side og inneholde en kort beskrivelse av din egen forskning samt hvorfor du ønsker å være en del av Akademiet for yngre forskere og hva du vil bidra med.

CV-en må inneholde fødselsdato og informasjon om eventuelle permisjoner.

Søknadsfrist: 13. juni kl. 23.59

Kontaktperson:

Bjørn Kristian Danbolt
generalsekretær
bjorn.danbolt@yngreforskere.no / tlf. 92 29 02 63

Vil du ha flere gode grunner til hvorfor du bør søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere? I denne nettsaken kan du lese hva sentrale personer i forskningsverdenen forteller om hvorfor man bør søke medlemskap hos oss.

AYF med flere innspill til ny styringsmelding for universiteter og høyskoler

AYF deltok 20.april på høringen i Stortingets utdannings- og forskningskomite om regjeringens forslag til ny styringsmelding av universiteter og høyskoler (stortingsmelding 19 2020-21).  

Se Ingrid Lossius Falkum som representerte AYF i Stortinget sitt videoarkiv ved å trykke her 

 Vårt høringsinnspill er som følger:  

Akademiet for Yngre Forskere (AYF) er i stor grad fornøyd med mye av innholdet i styringsmeldingen. Forskningens betydning i samfunnet er større enn noen gang før. Den offentlige debatten bør basere seg på forskning av god kvalitet. En kunnskapsstyrt offentlig debatt er en forutsetning for demokratiet, og forskere, politikere og befolkningen generelt har et ansvar for å bidra til dette. Akademisk frihet og institusjonelt selvstyre er avgjørende for å sikre faglig kvalitet i UH-sektoren. AYF er derfor generelt sett positive til veldig mye i stortingsmeldingen. AYF vil imidlertid fremheve en del områder som særlig viktige.   

1. AYF mener det er svært positivt at dagens ordning hvor institusjonene selv bestemmer om de vil ha intern eller ekstern styreleder beholdes styrkes. En valgt rektor som styreleder gir en klar faglig ledelse av institusjonene og en institusjonell forankring hos de ansatte med en grunnleggende innsikt i universitets- og høyskolesektorens egenart. Dette støtter også opp under institusjonenes autonomi.  

2. Meldingen har nesten ingenting om hvordan midlertidige ansattes innflytelse på styringen av sektoren er. Vi mener at midlertidige ansatte bør ha muligheten til å sitte hele perioden, sammen med resten av styret, dersom de vinner gjenvalg, selv om de ikke er midlertidige.  

3. Stortingsmeldingen kunne i større grad at synliggjort hvordan unge forskere kunne brukes som en ressurs i styringen av sektoren. I Akademiet for yngre forskere har vi sett hvordan perspektivet fra yngre forskere ofte glipper i styrerommene. Der de unge forskerne vanligvis er representert av midlertidig ansatte i korte styreverv, ofte under årlig utskifting, vil en fast ekstern styrerepresentant som selv er ung forsker kunne sikre at dette perspektivet ivaretas i alle saker som angår institusjonen. Vi er overbevist om at dette er et perspektiv som vil være avgjørende for å lykkes med universitetene og høyskolenes kjerneoppdrag; fremtidens forskning og utdanning, og antakelig mer verdt enn nok et bedriftsperspektiv på virksomheten.  

4. AYF er positive til at det ryddes opp i målstyringssystemet, og vil advare sterkt mot at det at innføres en egen faktor om relevant arbeid etter studier. For det første vitner det om en manglende forståelse for hva det er studenter lærer på universitetene. Det aller viktigste man lærer på studier er å skjønne vitenskapelige metoder og hvordan hente inn ny kunnskap. Det er der den livslange læringen ligger. Det andre problemet er knyttet til begrepet «relevant arbeid». Dette er et klassisk måleproblem som vi i samfunnsvitenskapen jobber med hele tiden. Hvordan person A definerer «relevant arbeid» er ikke nødvendigvis det samme som person B mener er «relevant arbeid». For det tredje, å lage finansieringssystemer for institusjoner basert på noe institusjonene ikke kan kontrollere (studenters valg i arbeidslivet etter studier) er et skoleeksempel på hvordan man ikke skal gjøre det. 

 

Vi har tidligere gitt innspill til ny UH-lov. Dette kan leses her  

Are you a young researcher looking for a unique opportunity to grow your professional network and develop your research?

The Centre for Advanced Study (CAS) is now accepting applications for the Young CAS Fellow programme for the period of January 2022 to December 2023. Application deadline: June 9, 2021.

Les utlysningen på norsk her.

The Young CAS Fellow programme is an opportunity for researchers below the age of 40 to receive funding and support for their research projects, and gain valuable experience from organizing multiple workshops and a two-month research stay. CAS provides funds, office space and administrative support. Read more about CAS at the bottom of this page (link).

The aim of the programme is to support outstanding younger researchers by giving them the opportunity to build independent research networks and gain experience as research leaders. Young CAS Fellows can invite colleagues from all over the world to participate in group-based, independent and outstanding fundamental research.

Researchers under the age of 40 who have completed a Ph.D. and are employed by one of CAS’ partner institutions can apply. The proposed research projects must have a clear fundamental research profile, be curiosity-driven, challenge given truths and have the potential to advance the research front in the relevant field. Researchers in all fields can apply, but note that it is not possible to conduct laboratory-based research at CAS. A successful application will clearly describe how the Young CAS Fellow programme, with its gatherings and networking opportunities, will help realize the objectives of the project and benefit the candidate’s career.

The Young CAS Fellow programme was created in partnership with the Young Academy of Norway (AYF) in 2019/2020 to expand CAS’ reach to early-career researchers who are ineligible to apply to lead a CAS project. The programme is supported by The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA).

CAS will select two Young CAS Fellows for the period of January 2022 to December 2023.

Two-year programme

A Young CAS Fellow will receive a grant of up to NOK 750 000 over two years.

During the first year, the Fellow will arrange three intensive workshops.

Budget: up to NOK 250 000.

During the second year, the Fellow will gather a group from her/his network at CAS in Oslo. The group will work together on the candidate’s project for a period of two months.

Budget: up to NOK 500 000.

CAS will offer administrative support to the Fellow throughout the two-year period. The Young Academy of Norway will contribute to gatherings with discussions, advice on outreach and communications, and strategies for further project developments.

Further details about materials and activities that may be covered by the budget are described in the ‘What can the budget cover?’ section below.

Detailed two-year programme

This is how the programme is structured:

Year 1 (January 2022 – December 2022):

 • The first gathering will last for four to five days in January or February 2022 and may be held on CAS premises at the Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo or in another suitable meeting space nearby. CAS offers offices and seminar rooms.
 • The second gathering will last between three and five days and will preferably be held at the Fellow’s home institution, or at a location that serves the objectives of the project, in May or June 2022.
 • For the third and final gathering in fall 2022, the Fellow will return to CAS for three to five days. This gathering will culminate with an open meeting and reception hosted in the beautiful conference room of The Norwegian Academy of Science and Letters. DNVA will also contribute financially to refreshments during the reception.

Year 2 (January 2023 – December 2023):

This year is designed to resemble a regular CAS project. The project leader will gather a core group of collaborators at CAS for two months of continuous work on the research project. This research stay will provide a unique opportunity for specialisation and continuity.

The core group should preferably consist of scholars who have participated in one or more gatherings during the first year.

The core group should consist of four to five participants (including the Fellow) at all times during the two-month period. Each participant’s stay should last at least four weeks in total, but participants may split their stay in two, staying twice for two weeks. The Fellow must be present to lead the group for the whole two-month period.

Who can apply?

In order to become a Young CAS Fellow you must:

 • Be below the age of 40 at the application deadline. Exceptions may be made for applicants who have previously taken medical or personal leave. There are no age limits for other project participants.
 • Have completed a Ph.D.
 • Be employed in a full-time academic position* at one of CAS’ partner institutionsin Norway during the entire period from January 2022 to December 2023. The position does not have to be permanent, and you may change institutions as long as it is from one partner institution to another.

Project leadership experience is preferred.

*An academic position entails research and/or teaching at the college or university level.

Are you currently employed in a temporary position?

You may still apply even though you may not know where you will be employed during the second year (January 2023 – December 2023).

Allocation of funds will, however, be contingent upon you being hired by one of our partner institutions when the second year begins in January 2023, and CAS must receive a letter of support from your closest leader.

What can the budget cover?

 • The core research group’s travel and accommodation costs associated with the gatherings and research stay at CAS.*
 • Daily lunches: CAS does not provide a per diem allowance, but the budget can cover daily lunches during all three gatherings and the research stay. CAS adheres to the government’s fixed rates for dinner outings.**
 • Miscellaneous conference expenses.
 • Buyout: The project budget may only cover documentable teaching replacement costs that incur due to a participant’s stay at CAS in the second year. Young CAS Fellows keep their salary from their home institution and will thus not need any buy out.

*Young CAS Fellows (project leaders) based outside of the Oslo area will get their accommodation expenses at Frogner House Apartments covered by CAS during the two months research stay, hence this cost does not need to be included in the project budget.

**Other food expenses: Participants staying in a hotel can have their dinner expenses covered, but the amount must be agreed upon in advance.

The application must include:

 • description (3-4 pages) of the proposed research, including plans for the three gatherings and the research stay.
 • A plan (1 page) for the implementation of the work during the project period. The plan must state how the applicant will organize and lead the project in order to achieve its goals, and how the gatherings and the research stay will contribute. The plan should also clearly explain how the stay will benefit the applicant’s professional development and research. The purpose of the gatherings and the research stay is not to write applications. However, it will be considered an advantage if a project can be developed with the goal of applying for funding from other research funding agencies such as the Research Council of Norway and Horizon Europe.
 • preliminary list of 3-5 participants constituting the ‘core group.’ Additional participants may be added at a later date.
 • A budget draft following the guidelines described above. The following budget template must be used. Download the template here.
 • brief ethical self-assessment (no more than half a page) certifying that the applicant is familiar with the ethical guidelines in his or her field.
 • CV including publications (no more than four pages). The following CV template must be used. Download the template here.
 • letter of support from the head of your section at your home institution for the period of January 2022 to December 2023. As noted above, you can still apply even if you do not know where you will be employed during the second year.

The letter of support shall serve as a formal confirmation that:

 • You will keep your salary and be exempt from other obligations during the periods of absence due to your Young CAS Fellow activities.
 • The home institution will host the second gathering during the first year.
 • If the research requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be secured by August 2021. The application must confirm whether this is the case and, if so, that the necessary pre-approval has been secured.

Applications that do not meet the formal criteria will be rejected.

How do I apply?

To apply, please send the application as a single combined PDF file by email with the subject line ‘Young CAS Fellow application’ to Marit Fiksdal at marit.fiksdal@cas.oslo.no. The application can be written in Norwegian or English.

The application deadline is June 9, 2021.

The selection process

A selection committee comprised of representatives from CAS, the CAS Board of Directors, and the Young Academy of Norway will present a shortlist to the CAS Board of Directors, which will ultimately select the two Young CAS Fellows in September 2021. The applications will be assessed by an interdisciplinary panel and must be written in such a way that researchers from other subject areas can assess them.

The quality of the proposed research and the applicant’s merits and experiences will be evaluated. The board will also assess the feasibility of the projects and whether they are aligned with CAS’ mission and the criteria in this call.

If you have any questions about the application process, please do not hesitate to contact adviser Marit Fiksdal.

About the Centre for Advanced Study (CAS)

The Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters is an independent foundation that furthers excellent, fundamental, curiosity-driven research.

CAS’ primary objective is to further excellent research by providing its fellows with uninterrupted time for research. Since its opening in 1992, the Centre has hosted more than a thousand researchers.

CAS supports both established leading researchers through the regular CAS programme and talented young researchers through the Young CAS Fellow programme.

Read more about CAS on our website.

Er du en ung forsker som ønsker en unik mulighet til forskningsutvikling og nettverksbygging?

Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader om å bli Young CAS Fellow i perioden januar 2022 – desember 2023. Søknadsfristen er 9. juni.

Young CAS Fellow-ordningen er et tilbud til forskere under 40 år som ønsker ekstra midler og støtte til sitt forskningsprosjekt for å gjennomføre workshops og et forskningsopphold. CAS stiller med midler, lokaler og administrativ støtte til gjennomføringen. Les mer om CAS nederst i teksten.

Målet med ordningen er å støtte fremragende yngre forskere ved å gi dem muligheten til å bygge selvstendige forskningsnettverk og få erfaring som forskningsledere. Som Young CAS Fellow blir man gitt gode rammevilkår for å drive gruppebasert, fri og fremragende grunnforskning og muligheten til å invitere kollegaer fra hele verden til å delta i prosjektet.

Forskere under 40 år, som har fullført Ph.d og er ansatt ved en av våre samarbeidsinstitusjoner kan søke. Forskningsprosjektet må ha en tydelig grunnforskningsprofil. Et Young CAS Fellow-prosjekt skal være nysgjerrighetsdrevet, utfordre gitte sannheter og ha potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet. Forskere innen alle forskningsfelt kan søke, men det er ikke mulig å utføre lab-arbeid i regi av CAS. I en vellykket søknad kommer det tydelig fram hvorfor prosjektet passer Young CAS Fellow-programmet, og hvordan samlingene og forskningsoppholdet vil bidra til å nå prosjektets mål og fremme kandidatens karriere.

Ordningen er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF) og støttes av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Programmet ble realisert første gang i det akademiske året 2019/20.

CAS vil gi støtte til to Young CAS Fellows for perioden januar 2022 – desember 2023. Les mer om de nåværende Young CAS Fellow-prosjektene her.

Toårig program

Som Young CAS Fellow får man støtte fra CAS på inntil 750 000 kr over to år.

Det første året legges det opp til at kandidaten arrangerer tre intensive samlinger. Budsjett: inntil 250 000 kr.

Det andre året samler forskeren en gruppe etter mønster fra den regulære CAS-ordningen til et to måneder langt forskningsopphold ved CAS. Gruppen skal sitte samlet og jobbe med gruppelederens prosjekt. Budsjett: inntil 500 000 kr.

En Young CAS Fellow får administrativ bistand av CAS gjennom hele toårsperioden. Akademiet for yngre forskere vil bidra på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

Gjennomføring av det toårige programmet

Slik er programmet bygd opp:

År 1 (januar 2022 – desember 2022):

 • Den første samlingen skal vare i fire-fem dager, og avholdes i januar/februar 2022. Denne samlingen vil finne sted i CAS’ lokaler eller ved et annet egnet lokale som CAS stiller med i nærheten. CAS stiller både forskerkontorer og konferanserom til rådighet. Man vil også̊ få noe administrativ hjelp til blant annet hotellreservasjoner og teknisk bistand.
 • Den andre samlingen skal vare mellom tre og fem dager, og avholdes fortrinnsvis ved forskerens hjemmeinstitusjon eller ved en annen lokasjon som tjener prosjektets mål i mai/juni 2022.
 • Den siste samlingen skal vare mellom tre og fem dager og avholdes på høsten 2022 på CAS og Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Dette oppholdet avsluttes med et åpent møte og mottagelse. DNVA stiller sine vakre lokaler til disposisjon og bidrar til finansiering av bevertningen.

År 2 (januar 2023 – desember 2023):

Prosjektlederen samler kjernegruppen for å jobbe med forskningsprosjektet i to sammenhengende måneder på CAS. Et slikt forskningsopphold gir en unik mulighet for fordypning og kontinuitet.

Kjernegruppen velges av prosjektleder, og består fortrinnsvis av forskere som har deltatt i én eller flere samlinger i det foregående året.

I de to sammenhengende månedene skal gruppen til enhver tid bestå av fire-fem forskere (inkludert prosjektlederen). Deltakerne bør delta i minst én måned hver, men kan dele opp oppholdet sitt i to dersom det er ønskelig. Prosjektlederen må være til stede under hele oppholdet.

Les mer om hva budsjettet skal dekke lenger ned i utlysningen.

Hvem kan søke?

For å søke om å bli Young CAS Fellow må du:

 • være yngre enn 40 år ved søknadsfristen, med tillegg for lovbestemte permisjoner. Ingen alderskrav til de øvrige medlemmene av forskningsgruppen.
 • ha fullført Ph.D.
 • være ansatt i en 100% vitenskapelig stilling* ved en av CAS’ samarbeidspartnere i Norge fra januar 2022 til desember 2023. Det er ikke krav om at stillingen er fast eller at du er ansatt ved samme institusjon i hele perioden, så lenge du er ansatt hos en av våre partnere i den aktuelle perioden.

Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn.

*En vitenskapelig stilling er en akademisk stilling som innebærer forskning og/eller undervisning på universitets-/høyskolenivå.

Er du midlertidig ansatt?

Dersom man ved søknadsfrist ikke vet hvor man vil være ansatt i år to (januar 2023 – desember 2023), kan man likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at man på det tidspunkt er ansatt (fast eller midlertidig) på en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra sin leder på denne institusjonen.

Hva kan budsjettet dekke?

 • Reise- og boutgifter*.
 • Daglige lunsjer: CAS dekker ikke per diem. Deltakerne kan få dekket daglig lunsj på alle samlingene og under hele forskningsoppholdet. CAS følger statens satser ved eventuelle fellesmiddager ute**.
 • Diverse utgifter til konferanser
 • Frikjøp: CAS dekker kun eventuelle utgifter til undervisningsvikar for deltakerne på forskningsoppholdet i år to. En Young CAS Fellow beholder sin lønn fra sin hjemmeinstitusjon og skal derfor ikke frikjøpes.

*Young CAS Fellows basert utenfor Oslo vil få boutgiftene fra Frogner House Appartments under forskningsoppholdet i år to dekket av CAS, og denne utgiften trenger ikke tas fra prosjektbudsjettet.

**Andre utgifter til mat: deltakere som bor på hotell kan få dekket utgifter til middager, men beløp må fastsettes på forhånd.

Søknaden må inneholde:

 • En beskrivelse (3-4 sider) av søkerens forskningsprosjekt.
 • En plan (maks 1 side) for gjennomføringen av arbeidet gjennom prosjektperioden. I planen må det framkomme hvordan søkeren skal organisere og lede prosjektet for å nå dets mål, og hvordan samlingene i år en og forskningsoppholdet i år to bidrar til realiseringen. Forklar også hvordan prosjektet vil fremme søkerens forsknings- og karriereutvikling. Samlingene og aktivitetene innenfor rammene av Young CAS Fellow-programmet er ikke ment å skulle benyttes til søknadsskriving. Det vil likevel styrke prosjektet om man viser hvordan det kan utvikles med henblikk på å søke midler hos andre forskningsfinansiører som Norges forskningsråd og Horisont Europa.
 • En liste over de 3-5 mest aktuelle deltakerne. Øvrige deltakere kan meldes inn senere.
 • Et enkelt budsjett. Les mer om budsjettet lenger opp i teksten. Budsjettmalen skal benyttes. Last ned budsjettmalen her.
 • En kort redegjørelse (1/3-1/2 side) som viser at søker er seg bevisst eventuelle etiske aspekter ved prosjektet (også kjent som «Ethical Self-Assessment»).
 • Søkers CV og publikasjonsliste (maks 4 sider). CV-malen skal benyttes. Last ned mal her.
 • Støttebrev fra nærmeste leder for perioden januar 2022 – desember 2023. Dersom man enda ikke vet hvor man vil være ansatt i år to, kan man likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at man på det tidspunkt er ansatt (fast eller midlertidig) på en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra sin leder på denne institusjonen.

Støttebrevet fra nærmeste leder skal være en formell bekreftelse på at:

 • du som Young CAS Fellow vil få beholde din lønn og frigjøres andre forpliktelser i de periodene du har fravær for å utføre dine Young CAS Fellow-aktiviteter.
 • hjemmeinstitusjonen er villig til å avholde andre samling i år én.
 • Dersom forskningen krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet. Søknaden må bekrefte at disse foreligger.

Merk at søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil bli avvist.

Hvordan søker jeg?

Søknaden sendes som en samlet PDF-fil til Marit Fiksdal, epost-adresse marit.fiksdal@cas.oslo.no, med emnet «Young CAS Fellow application». Søkeren velger selv om søknaden skrives på norsk eller engelsk.

Søknadsfristen er 9. juni 2021.

Utvelgelsesprosessen

CAS’ styre utnevner to Young CAS Fellows for januar 2022 – desember 2023 i september 2021. En utvelgelseskomité bestående av tre representanter fra henholdsvis CAS, CAS’ styre og AYF, lager en kortliste. CAS’ styre tar den endelige avgjørelsen. Søknadene vil bli vurdert av et tverrfaglig panel, og må skrives på en slik måte at forskere utenfor eget fagområde kan vurdere dem.

Forskningens kvalitet, søkerens prestasjoner og erfaringer vil vektlegges.

Styret vil i utvelgelsen av Young CAS Fellow-prosjekter blant annet vurdere om de passer inn på CAS, er i tråd med kriteriene i utlysningen og prosjektenes gjennomførbarhet.

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til Marit Fiksdal.

Om Senter for grunnforskning (CAS)

Senter for grunnforskning ved Det Norske Vitenskaps-Akademi er en selvstendig stiftelse som fremmer nysgjerrighetsdreven og fremragende grunnforskning.

CAS gir forskerne gode rammevilkår for å drive gruppebasert og fri grunnforskning, og muligheten til å invitere kollegaer fra hele verden til å delta i deres forskningsprosjekt.

CAS støtter både etablerte toppforskere, gjennom den regulære CAS-ordningen, og talentfulle unge forskere, gjennom Young CAS Fellow-ordningen.

Les mer om CAS på våre nettsider.