New Call for applications opens November 10, 2020

Apply for the Letten Prize here!

Criteria for the 2021 Letten Prize

The Letten Prize is awarded every other year to one young researcher who:

   • conducts research aimed at solving global challenges within the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life
   • has conducted excellent research of great societal relevance
   • is under 45 years old the year when the prize is awarded [see note 1 for details]

In addition, it is desirable that the researcher:

   • has conducted research which has impact across national borders
   • engage in/with interdisciplinary research
   • is a good disseminator

The winner is awarded 2 million NOK (ca. 181 000 EUR/211 000 USD) of which ¼ is for personal usage and ¾ is to be used for research activities.

The Letten Prize Committee will emphasise candidates’ future research potential. Women and minorities are encouraged to apply.

The Letten Prize will be awarded in Oslo on September 7, 2021.  The candidate’s travel costs will be covered.

Candidates apply themselves by following the application guidelines outlined in the application form.

The winner is obliged to:

   • provide a written report on research activities the award has enabled
   • give the “Letten Lecture” presenting the results of the research during an event in connection with the 2023 Letten Prize award.

Applications which are incomplete, have arrived after the deadline or that do not comply with the criteria will not be considered.

The winner will be notified by phone and email. The information is confidential until the Letten Prize is awarded.

The committee’s decision cannot be challenged.

Note [1]

Adjustment of the age criteria follows the standards of ERC:  “For maternity, the effective elapsed time since the award of the first PhD will be considered reduced by 18 months or if longer by the documented amount of leave actually taken for each child born before or after the PhD award. For paternity, the effective elapsed time since the award of the first PhD will be considered reduced by the documented amount of paternity leave actually taken for each child born before or after the PhD award.”

Nytt styre i AYF

1. november startet perioden for AYFs nye styre.

AYFs styre består av:

Leder: Ingrid Lossius Falkum
Nestleder: Jonas Stein
Styremedlemmer: Marte-Blikstad Balas, Åsmund Eikenes og Nils Hallvard Korsvoll
Første-vara: Malgorzata Cyndeka
Andre-Vara: Knut Wiik Vollset

Eksterne styremedlemmer: Marianne Andenæs og Eirik Holmøyvik

Styreperioden varer frem til 31.oktober 2021

Generalsekretær: Bjørn Kristian Danbolt

 

Bli bedre kjent med leder Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein i denne saken.

REVIDERT UTLYSNING: Søk om å bli Young CAS Fellow!

Denne utlysningen ble endret i oktober 2020 som følge av regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjett for 2021. Søknadsfristen er derfor utsatt til 15. desember 2020. I tråd med vår nye strategiske satsing lyser CAS nå ut fire toårige Young CAS Fellowships.  Les mer under.

Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader om å bli Young CAS Fellow 2021/23. Søk innen 15. desember.

Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF) og med støtte fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Programmet ble realisert første gang i det akademiske året 2019/20. Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere. Programmet skal gi forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren og styrke deres erfaring som forskninsglededere.

 

Nettverksbygging og forskningsutvikling

Det første året legges det opp til at kandidaten holder tre intensive samlinger (se nærmere informasjon under).

Andre året samler forskeren en gruppe fra sitt nettverk som etter mønster fra den regulære CAS-ordningen, skal sitte samlet og bidra med forskning på gruppeleders prosjekt. For et YCF-prosjekt er periodens varighet 2 måneder.

Young CAS Fellow-prosjekter skal ha en tydelig grunnforskningsprofil. De skal være nysgjerrighetsdrevet, utfordre gitte sannheter og ha potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet.

 

Fire Young CAS Fellows i 2021/23  

År 1:

Første året får leder for et Young CAS Fellow-prosjekt støtte fra CAS på inntil 250 000 NOK. Midlene skal brukes til nettverksbygging og tre samlinger som støtter opp om søkerens forskningsprosjekt. Den første samlingen skal vare i fire-fem dager, og avholdes i august 2021 i CAS’ lokaler, som holder til i bygningen til Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. CAS stiller både forskerkontorer og konferanserom til rådighet. Man vil også få noe administrativ hjelp til blant annet hotellreservasjoner og teknisk bistand.

Den andre samlingen skal vare mellom tre og fem dager, og avholdes fortrinnsvis ved forskerens hjemmeinstitusjon.

Den siste samlingen, våren 2022, avholdes etter planen på CAS og Det Norske Videnskaps-Akademi. DNVA stiller sine vakre lokaler til disposisjon og bidrar til finansiering av bevertningen.

AYF vil bidra på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

År 2:

I år to skal prosjektleder arbeide på sitt YCF-prosjekt sammen med sin kjernegruppe. Denne velges av prosjektleder, fortrinnsvis fra gruppen av deltakere som har bidratt til én eller flere samlinger i det foregående år.  Etter mønster fra den regulære CAS-ordningen, skal gruppen sitte samlet. Et YCF-prosjekt skal bestå av fire-fem forskermånedsverk (inkludert prosjektleder) over 2 måneder og gi mulighet for fordypning og kontinuitet.

Som leder av et YCF-prosjekt får man et budsjett i år to på inntil 500 000 NOK som skal dekke prosjektets reise- og boutgifter, daglige lunsjer, konferanser og eventuelle frikjøp.

 

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du ha fullført Ph.D. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå hos en av CAS’ samarbeidspartnere i Norge fra høsten 2021 til våren 2023. En vitenskapelig stilling er en akademisk stilling som innebærer forskning og/eller undervisning på universitets-/høyskolenivå. Det er ikke krav om at stillingen er fast eller at du har stilling ved samme institusjon, så lenge du er ansatt hos en av våre partnere i den aktuelle perioden. Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn. Søker må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen, med tillegg for lovbestemte permisjoner.

 

Hvordan søker jeg?

Søknaden må inneholde:

 • en beskrivelse (3-4 sider) av søkerens forskningsprosjekt, samt planer for nettverksbygging og samlinger. Det skal fremgå klart hvordan nettverk og samlinger i år én, samt forskningsoppholdet i år to, vil bidra til forskningen og til å fremme søkerens forsknings- og karriereutvikling
 • en liste over de 3-5 mest aktuelle medlemmene av nettverket. Øvrige medlemmer kan meldes inn senere
 • et enkelt budsjett. Midlene skal rekke til reise- og boutgifter, bevertning og eventuelle frikjøp i år to.
 • en kort redegjørelse (1/3-1/2 side) som viser at søker er seg bevisst etiske aspekter ved prosjektet (også kjent som «Ethical Self-Assessment»)
 • søkers CV og publikasjonsliste (1-2 sider)
 • støttebrev fra nærmeste leder for perioden 2021-23. Dersom man enda ikke vet hvor man vil være ansatt i år to (22/23), kan man likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at man på det tidspunkt er ansatt (fast eller midlertidig) på en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra sin leder på denne institusjonen
 • Dersom forskningen krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet

Søknaden sendes til Karoline Kvellestad Isaksen, epost-adresse k.k.isaksen@cas.oslo.no, med emnet «Young CAS Fellow application».

Søknadsfristen er 15. desember 2020.

 

Utvelgelsesprosessen

CAS’ styre utnevner Young CAS Fellows for 2021-23 i februar 2021. En utvelgelseskomité bestående av tre representanter fra henholdsvis CAS, CAS’ styre og AYF, lager en kortliste. CAS’ styre tar den endelige avgjørelsen.

Forskningens kvalitet, søkerens prestasjoner og erfaringer vil vektlegges.

Den utvidete ordningen av Young CAS Fellow-programmet fordrer at den økte bevilgningen til ordningen fremstilt i forslaget til statsbudsjett blir godkjent i Stortinget.

 

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til Karoline Kvellestad Isaksen.

REVISED ANNOUNCEMENT: Apply for Young CAS Fellow!

As a result of the government’s proposal for Norway’s National Budget 2021, CAS changed this announcement in October 2020. The deadline is therefore postponed to December 15, 2020. In line with our new strategy, CAS is now selecting four Young CAS Fellows. Read more below. 

The Centre for Advanced Study (CAS) is now accepting applications for the Young CAS Fellow programme 2021-23. Apply by December 15.

The Young CAS Fellow programme was first held in 2019/20, and is created in partnership with the Young Academy of Norway. The Norwegian Academy of Science and Letters supports the programme.

This research funding opportunity is supposed to help the researcher grow their professional networks and create a foundation for collaboration at a critical point during their careers. The programme extends CAS’ reach to researchers not eligible to apply to lead a CAS project.

Network building and research development

Beginning in 2021, CAS will extend the Young CAS Fellow programme to a two-year fellowship. As a Young CAS Fellow, you receive a grant of up to NOK 750,000 NOK (NOK 250,000 in the first year and NOK 500,000 in the second year).

During the first year, the candidate will arrange three intensive workshops (read more below).

During the second year, the candidate will gather a group from her/his network, resembling the ordinary CAS concept. The group will sit together and work on the candidate’s project for a period of two months.

A successful Young CAS Fellow application describes research that is curiosity-driven, challenges established truths, and has the potential to extend the frontiers of knowledge in the relevant field. It is not possible to conduct lab work at CAS.

Four Young CAS Fellows in 2021-23

Year 1:

A Young CAS Fellow project will receive funding up to NOK 250,000 for the first year. The grant intends to fund the development of research, network building, and three gatherings during the 2021/22 academic year.

The first gathering lasts for four to five days, and will be in August 2021 at CAS’ premises in the historic building of the Norwegian Academy of Science and Letters. Offices and seminar rooms will be available for the Young CAS Fellows. The project leaders will also receive some administrative and technical assistance.

The second gathering should preferably be hosted at the fellow’s home institution (or an alternative location) at a time of the fellow’s choosing, and lasts for three to five days.

For the third and final gathering, in late spring 2022, the fellows will return to CAS and the Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA). DNVA supports the projects by renting out their conference room and by financing the refreshments.

The Young Academy of Norway will contribute to the discussions, and provide advice on communication and strategy for further development of the research.

Year 2:

In the second year, the Young CAS Fellow will work on her/his project together with a core group. The young scholar invites members to the group, preferably individuals who have participated in one or more gatherings over the previous year. Similar to the ordinary CAS concept, the group sits together. A Young CAS Fellow project yields an opportunity for specialization and continuity. A Young CAS Fellow should be present to lead her/his group for the whole two-month period. The group should consist of four to five participants (including the project leader) at all time during the whole period. Their stay should be at least four weeks in total (they may stay twice for two weeks).

A Young CAS Fellow is granted up to NOK 500,000 the second year, which should cover travel and accommodation expenses, daily lunches, conferences and any buyouts.

 

Who can apply?

Applicants must have completed a Ph.D. and be employed in a researcher position below the rank of full professor at one of CAS’ partner institutions in Norway from the fall of 2021 to the spring of 2023. A researcher position is an academic position that entails research and/or tutoring on university and college level. The applicant does not have to be in a permanent position, or hired at the same institution for the whole period, as long as they are affiliated with one of our partner institutions during their time as a Young CAS Fellow.

Project leadership experience is preferred. Applicants must be below the age of 40 (not counting valid medical or personal leave).

How to apply

The application must include:

 • a description (3-4 pages) of the research, including plans for the three gatherings. The proposal should clearly explain how the three gatherings in year one, as well as the research stay in year two, will benefit the applicant’s professional development and research.
 • a preliminary list of 3-5 participants. Additional participants may be added at a later date
 • a draft budget. The grant is supposed to cover travel, accommodation, food expenses, as well as any buyouts in year two.
 • a brief ethical self-assessment (no more than half a page) certifying that the applicant is familiar with the ethical guidelines in his or her field.
 • a full CV, including publications (1-2 pages)
 • a letter of support from the Head of your section for the period 2021-23. You can still apply if you do not know where you will be affiliated in year two. However, the grant for year two requires the candidate to be affiliated with one of our partner institutions, and to provide a letter of support from the Section Head.
 • If the research requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be secured by August 2021.

To apply, please send an email titled «Young CAS Fellow application» to Karoline Kvellestad Isaksen at k.k.isaksen@cas.oslo.no

Deadline: December 15, 2020

The selection process

A selection committee made up of representatives from CAS, the CAS Board of Directors, and the Young Academy of Norway presents a short list to the CAS Board of Directors, who will ultimately select the four Young CAS Fellows in February 2021.

The quality of the research, the applicant’s merits and experiences will be evaluated.

This extended Young CAS Fellow programme is contingent upon the funding proposed in Norway’s National Budget being accepted by the Parliament.

If you have any questions about the application process, please do not hesitate to contact adviser Karoline Kvellestad Isaksen.

Flere viktige vedtak og møte med statssekretæren – oppsummering fra AYFs høstsamling 2020

Den 15-16.oktober avholdt AYF generalforsamling og høstsamling. Det ble en kombinert fysisk og digital samling hvorav den fysiske delen ble avholdt på Radisson Oslo Airport Gardermoen. På tross av et strengt smittevernregime var det berikende og møtes for første gang fysisk siden Vintersamlingen vi hadde i januar.

Ny ledelse, vedtekter og nye målsetninger for 2021

15. oktober avholdt vi generalforsamling som er AYFs høyeste organ. Dette var den første generalforsamlingen siden vi ble en selvstendig juridisk enhet 1. januar 2020. Generalforsamlingen vedtok blant annet nye vedtekter for organisasjonen. Det ble også en spennende debatt rundt arbeidsprogrammet for 2021. Dette vil vedtas av medlemmene igjen i slutten av året.

Fysisk samling. Foto: John Trygve Tollefsen

Forutsigbare karriereveier, tverrfaglig forskningsformidling og mer internasjonalt samarbeid vil være satsingsområdene til AYF i tiden fremover.

Digital samling. Foto: John Trygve Tollefsen

Generalforsamlingen valgte også nytt styre bestående av Ingrid Lossius Falkum (leder), Jonas Stein (nestleder), Marte Blikstad-Balas, Nils Hallvard Korsvoll, Åsmund Eikenes, Marianne Andenæs (ekstern), Eirik Holmøyvik (ekstern), Malgorzata Cyndecka (førstevara).

Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein. Foto: John Trygve Tollefsen

Les mer om hva den nye lederduoen ønsker i denne nettsaken og i dette intervjuet i Khrono.

Dagen ble avsluttet med en høytidelig opptakssermoni for våre ni nye medlemmer.

 

Besøk av statssekretæren og ideutveksling om tiden fremover

Dag 2 åpnet med besøk av statssekretær for forskning og høyere- utdanning Aase Marthe Johansen Horrigmo hvor temaet karriereveier og øvrige aspekter med det å være ung forsker ble diskutert.

Aase Marthe Johansen Horrigmo. Foto: John Trygve Tollefsen

Dagen gikk videre i gruppearbeid hvor vi la store planer for tiden fremover.

Gruppearbeid. Foto: AYF / Bjørn K. Danbolt

Vi ser frem til en spennende og viktig tid i AYF fremover!

Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein – nytt lederteam i AYF

Ingrid Lossius Falkum ble valgt som ny leder i Akademiet for yngre forskere på vår generalforsamling 15.oktober. Falkum har vært medlem av AYF siden 2017 og jobber til daglig som førsteamanuensis i språkvitenskap og filosofi ved UiO

 • Jeg har en klar ambisjon om at vi i AYF fortsatt skal være en sentral aktør i debatten om norsk forskning. I spørsmål om karriereveier for yngre forskere, midlertidige ansettelser og mangfold i akademia, har AYF, spesielt ved avtroppende leder Sofie Høgestøl, markert oss som en tydelig stemme og vil fortsette å markere oss i året som kommer, sier Falkum

I flere land har den frie forskning blitt satt under politisk press av autoritære ledere

 • Vi vil jobbe for at vitenskapelig kvalitet og sannhetssøken alltid har forrang, og at de viktige beslutningene ikke styres av utenforliggende hensyn som virker forstyrrende for kvaliteten på forskningen. Den pågående COVID19-krisen er påminnelse for oss alle om hvor avgjørende forskning er for samfunnsutviklingen, avslutter Falkum
Ingrid Lossius Falkum
Foto: John Trygve Tollefsen

 

Som ny nestleder har AYF valgt Jonas Stein. Han har vært medlem i AYF siden 2019 og jobber til daglig førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT

 • Vi vil jobbe for at forskeryrket skal oppleves som en forutsigbar og attraktiv karrierevei for unge forskere. Jeg er spesielt bekymret for hvordan COVID19-situasjonen påvirker unge forskeres karrieremuligheter og sørge for at disse ikke glemmes i pandemien vil være viktig for AYF i tiden fremover, sier Stein
Foto: John Trygve Tollefsen

 

De vil ta del i det nye styret i AYF som består av følgende medlemmer:

Åsmund Eikenes, Nils Hallvard Korsvoll, Marte Blikstad-Balas, Malgorzata Cyndeka (førstevara), Knut Vollset (andrevara), Marianne Andenæs (ekstern) og Eirik Holmøyvik (ekstern)

 

Styret tropper på 1. november 2020

Avtroppende leder Sofie Høgestøl og inneværende styre avslutter valgperioden 30.oktober.

Bjørn Kristian Danbolt fortsetter som generalsekretær

Bli bedre kjent med Ingrid og Jonas sin forskning på vår medlemsside.

 

Foto: John Trygve Tollefsen

AYF med flere anbefalinger i NOKUT-høring

AYF leverte nylig sitt høringssvar til NOKUT i deres forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi stiller oss skeptiske til at for rigide undervisningskrav kan forhindre rekruttering og karrieremobilitet for spesielt yngre forskere. AYF anser det som vesentlig å se endringen i forskriften i et helhetsperspektiv, slik at endringene ikke bidrar til å stille økende og til dels uforenlige krav til unge forskere.

Dersom strengere undervisningskrav innføres må de ansatte få reelle muligheter for utdanningsfaglig utvikling.

AYFs hovedanbefalinger er:

1) at arbeidet med ny forskrift koordineres med regjeringens strategiarbeid om ny karrierepolitikk.

2) at institusjonene må sikre at ansatte får reelle muligheter å utdanningsfaglig utvikling for å opparbeide seg relevant kompetanse.

3) at forskriften likestiller muligheten å opparbeide kompetanse i etterkant av ansettelse med å ha kompetansen ved ansettelse.

Hele høringssvaret vårt kan ses her!

Høringsbrevet til NOKUT kan ses her.

Vårt svar er omtalt i Khrono 14.10.20.

Akademiet for yngre forskere tar opp ni nye medlemmer

Vi har gleden av å meddele at Akademiet for yngre forskere (AYF) har tatt opp ni nye medlemmer. Etter sterk konkurranse med over 60 andre søkere har følgende blitt tatt opp som medlemmer for perioden 2020-2024:

Medlemmene representerer en stor faglig, geografisk og institusjonell bredde og vil tilføre Akademiet nye ideer og perspektiver.

“Vi ser svært frem til å berike akademiet med ni dyktige nye medlemmer. De nye medlemmene vil være en viktig pådriver i å fremme AYF som en tydelig stemme innen fag- og forskningsformidling og videreutvikle oss som organisasjon”.

Sier leder i AYF Sofie Høgestøl

AYF sin medlemsmasse utvides fra 34 til 43 medlemmer.

Du kan bli bedre kjent med våre nye medlemmer på vår medlemsside og ved å trykke på navnene ovenfor.

To AYFere vinnere av prestisjetungt stipend!

Vi vil gratulere AYFerne Marianne Hem Eriksen og Marta Bivand Erdal med det Europeiske forskningsrådet (ERC) sitt prestisjetunge Starting Grant på i overkant av 15 millioner kroner!

Marianne Hem Eriksen er arkeolog ved UiO og hennes forskning tar utgangspunkt i organiseringen av hus og hushold i bronse- og jernalder i Skandiavia.  Hun mottar stipendet for prosjektet “Body-Politics: Personhood, Sexuality, and Death in the Iron and Viking Ages”.

Les fullt intervju med Marianne i Khrono hvor du kan lære mer om prisvinnerens forskning.

Marianne Hem Eriksen

Marta Bivand Erdal er samfunnsgeograf ved PRIO. Hun forsker på tilhørighet og mellommenneskelige relasjoner som strekker seg over landegrense. Hun mottar stipendet for prosjektet: “How does migration affect social mobility in Asia?”

Se Martas beskrivelse av prosjektet i videoen under.

Marta Bivand Erdal

 

Ny samarbeidsavtale inngått med Lettenstiftelsen

Akademiet for yngre forskere og Lettenstiftelsen inngikk 23.juni en ny samarbeidsavtale for ett år. Formålet er å dele ut Lettenprisen våren 2021.

Lettenprisen ble opprettet av AYF og Lettenstiftelsen og først delt ut i 2018 til Tarunabh Khaitan som har forsket på en rekke områderet og spesielt på ulikhet.

Formålet med prisen er å anerkjenne yngre forskere sitt bidrag innenfor helse, utvikling, miljø og likestilling og skape bevissthet rundt hvordan forskning kan løse de globale utfordringer. Prisen er på 2 millioner kroner.

Prisen hedrer minnet til professor Letten F. Saugstad (1925-2014).

Les mer om Lettenstiftelsen på og Lettenprisen på deres hjemmesider.

Vi er meget begeistret for en ny avtale og ser frem til et godt samarbeid. En ny Lettenpris vil deles ut i løpet av 2021.

 

Leder i AYF Sofie Høgestøl og styreleder i Lettenstiftelsen Ernst Alsaker utenfor DNVA

Akademiblogg: Ultralyd og mikrobobler for mer effektiv kreftbehandling

Les akademimedlem Sofie Snipstads blogginnlegg om kreftforskning på forskning.no

Sofie Snipstad

Postdoktor, Institutt for fysikk, NTNU.

Forsker, Avdeling for bioteknologi og nanomedisin, SINTEF.

Akademibloggen

Akademiet for yngre forskeres Akademiblogg er en blogg av unge forskere. På bloggen kan du møte våre medlemmer, lese om deres forskning og om saker som opptar yngre forskere. God lesning!

Forskning.no

Forskning.no er landets ledende nettavis for forskningsstoff. Her finner du ikke bare nyheter om norsk og internasjonal forskning, men også flere spennende blogger skrevet av forskere ansatt ved ulike institusjoner i Norge.

Hvorfor søke medlemskap i AYF

Vi søker nye medlemmer

Nå er det mulig å søke medlemskap i AYF. Les noen anbefalinger fra kjentfolk i UH-sektoren hvorfor du bør gjøre det.

John-Arne Røttingen

Administrerende direktør i Forskningsrådet

Hvilken betydning har Akademiet for yngre forskere i akademia?

Norsk forskning møter høye forventninger til hva vi skal levere til samfunnet. Samtidig er det kunnskapsbaserte samfunnet under sterkere press enn tidligere. Akademiet for yngre forskere er viktig for å fremme den viktige debatten om forskningens vilkår og plass i samfunnet, og gir yngre forskere en plattform for meninger og innflytelse.

Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere?

Norge trenger dyktige og engasjerte forskere. Et medlemskap i Akademiet for yngre forskere gir etter min oppfatning spennende mulighet for faglig utvikling, og er en anledning til å involvere seg i arbeidet for å fremme forskning og kunnskap mer generelt.

Kristin Vinje

Kristin Vinje

Visedekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Hva er ditt beste søknadstips til potensielle nye medlemmer i AYF?

Det er noe som heter; In der Begrenzung zeigt sich der Meister. Det er gull verdt å kunne fatte seg i korthet, samtidig som man får frem essensen i hva resultatene av forskningen betyr for vitenskapen og for samfunnet. Skriv kort, og tenk på leseren!

Anne Husebekk

Anne Husebekk

Rektor, Universitetet i Tromsø

Hva forbinder du med AYF og hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i AYF?

AYF tilbyr unge talentfulle forskere et fellesskap og et diskusjonsforum på tvers av fagbakgrunn og arbeidssted i en periode der forskerkarrieren er under oppbygging. Jeg mener at unge forskere i Tromsø og i hele landet burde gripe sjansen til å møte spennende forskerkolleger, diskutere akademiske spørsmål og forskningspolitikk. AYF er i posisjon til å påvirke fremtidens akademia, og medlemmene kan posisjonere seg til å ta over maktposisjoner i og utenfor våre universiteter.

Terje LohndalTerje Lohndal

Professor, NTNU og eksternt styremedlem i AYF

Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i AYF?

AYF har på kort tid blitt en toneangivende aktør i det forskningspolitiske landskapet. Akademiet bidrar også aktivt til å styrke interessen for forskning gjennom sitt viktige formidlingsarbeid. Det er imponerende og inspirerende å se den store innsatsen medlemmene legger ned. Jeg vil anbefale alle som oppfyller kriteriene om å søke medlemskap i AYF for å bidra til å forme norsk forskningspolitikk og øke forskningsformidlingen.

Gunnar BovimGunnar Bovim

Tidl. Rektor ved NTNU

Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere?

Akademiet for yngre forskere er et viktig talerør i faglige og forskningspolitiske saker, og en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Som landets største universitet bør NTNU være synlig og ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Jeg oppfordrer derfor våre dyktige, unge forskere til å engasjere seg her og bidra til at Akademiet for yngre forskere blir et akademi for hele landet.